آماده کردن سالن پرورش جوجه گوشتی

 آماده کردن سالن برای ورود جوجه ها –
به طور کلی مراحل آماده سازی سالن جهت پرورش جوجه شامل موارد زیر می باشد:

جمع کردن وسایل و تجهیزات داخل سالن
خارج کردن بستر و پاک سازی کف سالن
شست و شو
ضدعفونی
شست وشو و ضدعفونی تجهیزات و وسایلی که از سالن خارج کرده اید
پهن کردن بستر ( پوشال ریزی)
بازگرداندن تجهیزات و نصب مجدد آن ها همچنین آزمایش کارکرد درست تجهیزات
گاز دادن سالن
تقسیم بندی سالن