ویژگی های محیط مناسب وطرز ساختن محیط در مرغان تخم گذار۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

ویژگی های محیط  مناسب وطرز ساختن محیط در مرغان تخم گذار۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

اریا منتخب پارسیان

 

 مرغدارى را در فاصله قابل اطمینان از سایر مرغدارى ها بنا کرده و دور آن را با حصار محدود کنید.  در مرغدارى یک سن گله نگهدارى کنید و از نگهدارى سایر طیور در مرغدارى خوددارى کنید. به بازدیدکنندگان اجازه ورود به فارم را ندهید.  در محدود فارم لباس و کفش ویژه فارم را بپوشید، براى دامپزشکان، افراد فنى کار- مشاورین سایر کسانى که از فارم بازدید مرتب دارند لباس و کفش ویژه تهیه و مشخص نمائید. چکمه ها را قبل از ورود به فارم ضدعفونى کنید.  از بونکر ویژه حمل دان براى جابه جایى دان استفاده نمائید به راننده اجازه ورود به سالن را ندهید.

 فارم را در برابر پرندگان وحشى و جوندگان حفاظت نمائید. برنامه کنترل براى مبارزه با جوندگان (موش صحرایى- خانگى) را به طور مداوم اجرا نمائید.  لاشه مرغهاى تلف شده را به طور بهداشتى معدوم نمائید و از قوانین و دستورات محلى مرتبط پیروى کنید.

 

کنترل روزانه

موارد زیر را حداقل یکبار در روز کنترل نمائید.

 وضعیت سلامت گله

 میزان مصرف آب و دان

 درجه حرارت سالن

 وضعیت نور و اجراى برنامه نورى

وضعیت تهویه

 تلفات روزانه

هنگام ارزیابى سلامت گله نباید فقط به میزان تلفات و ظاهر گله توجه نمود. توجه به میزان مصرف آب

و دان و وضعیت مدفوع هم ضرورى است.

 

تامین آب

تامین آب تمیز و پاک به اندازه تامین دان مناسب براى دستیابى به عملکرد تولیدى عالى ضرورى است بنابراین آب تازه- پاک و قابل شرب همواره باید در دسترس مرغ تخمگذار فروش جوجه بلک استار بهترین نژاد مرغ بومی قرار داشته باشد و از مصرف آن اطمینان وجود داشته باشد، نصب وسیله اى جهت اندازه گیرى آب مصرف شده بسیار مفید خواهد بود. درجه حرارت مناسب آب مصرفى حدود ۳۰ مى باشد. علاوه بر این ها مصرف آب و دان بسیار به هم مرتبط مىباشد. اگر چنانچه به هر دلیلى مصرف آب کاهش یابد به دنبال آن مصرف دان هم کاهش خواهد یافت. نسب مصرف آب به دان در شرایط و درجه حرارت عادى ۱/۲-۸/۱ مى باشد، اما این نسبت در درجه حرارت بالاى OC30 به ۵ به ۱ مى رسد در مدتى که پرندگان در معرض دماى بالا هستند آنها دان کمتر و آب بیشترى در تلاش براى خنک سازى خود مصرف مى کنند. کیفیت آب، به ویژه اگر آب از چاه مرغدارى تامین مى شود باید مرتب کنترل گردد. ً مثلا وجود سطح بالاى نمک در آب آشامیدنى مى تواند به ایجاد مشکلات پوسته تخم مرغ منجر مى گردد، آب سنگین با سطوح بالاى مواد جامد غیر (TDS (ممکن است باعث تخریب کلیه ها گردد.

قابل حل *

 

شن

مصرف شن یک ضرورت حتمى نیست اما هنگامى که جیره با غلات تامین شود مصرف آن پیشنهاد مى شود. که باعث رشد چینه دان و سنگدان در دوره پرورش خواهد شد و بر ظرفیت دریافت دان اثر مثبت خواهد گذاشت

 مقدارو اندازه شن با توجه به سن گله

 
    راهنما   نوبت به هفته       مقدار مصرفی   اندازه شن مصرفی
هفته ۲_۱ یکبار در هفته ۱ گرم هر پرنده ۲_۱ میلیمتر
هفته۸_۳ یکبار در هفته ۲ گرم هر پرنده ۴_۳میلیمتر
از هفته ۹ به بعد یکبار در هفته ۳ گرم هر پرنده ۴_۶میلیمتر

 

بستر

تراشه نرم چوب و کلش مواد مناسبى براى استفاده جهت بستر هستند، در این مورد باید از تراشه چوب درختانى استفاده شود که مورد سمپاشى قرار نگرفته اند تهویه صحیح باعث ایجاد بستر با شرایط مناسب  مى گردد. در صورت لزوم بسترهاى خیس و تخته شده را از سالن خارج کنید.

 

کیفیت تخم مرغ

تخم مرغ تولیدى مرغ LSL داراى کیفیت عالى مى باشد در جهت حفظ این کیفیت باید به نکات زیر توجه کرد.حداقل روزانه یکبار تخم مرغ جمع آورى شودتخم مرغ هاى جمع آورى شده در محلى با درجه حرارت ۱۰-۵ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبى ۸۵-۸۰نگهدارى شودنگهدارى تخم مرغ در محیطى با درجه حرارت بالاتر و رطوبت کمتر باعث از دست رفتن سریع وزن تخم مرغ و کاهش کیفیت آن به دنبال تبادلات گازى مى شود

 

لانه هاى تخمگذارى

کیفیت لانه اى تخمگذارى بر کیفیت تخم مرغ اثر مى گذارد، تعویض تراشه چوب و کاه لانه هاى تخمگذارى در فواصل مرتب جهت تمیز نگهداشتن لانه ضرورى است. براى هر چهار قطعه مرغ یک لانه در نظر بگیرید. تخم مرغ هاى بسترى را هر چه سریع تر جمع آورى نمائید تا میزان آنها را به حداقل برسانید. علاوه بر در اختیار قراردادن لانه کافى توجه به نکات زیر جهت کاهش تخم مرغ هاى بسترى ضرورى است.از پوشال نرم چوب وکاه تمیز یا بسترهاى ویژه لانه استفاده نمائید.مرغ به آسانى به لانه دسترسى داشته باشد فروش مرغ ال اس ال ( مرغ مادر تخم گذار) لانه تخمگذارى به آسانى براى مرغ قابل دسترس باشدلانه ها به طور یکنواخت در سطح سالن توزیع شود.فقط از یک نوع لانه استفاده شود.لانه هاى تخمگذارى اتوماتیک همراه اسلت، براى دستیابى به تخم مرغ با کیفیت بهتر نسبت به لانه هاى دسته جمعى مناسب تر است.

 

تراکم گله

تراکم مناسب یا به عبارت دیگر تعداد پرنده در هر متر مربع به شرایط مدیریتى و توانایى کنترل شرایط محیطى و تهویه اى بستگى دارد، نگهدارى۶-۸ قطعه مرغ در هر متر مربع براى سالن هاى بستـرى رامى توان به عنوان یک روش عمومى مورد نظر قرار داد. براى سالن هایى که مجهز به قفس هستند فضایى به میزان ۵۴۰-۴۷۵ سانتى متر مربع به ازاء هر پرنده پیشنهاد مى شود.

توجه به قوانین مربوط به تراکم و تولید تخم مرغ طبق قوانین منطقه اى و محلى ضرورى است

 

 

وسایل و امکانات مورد لزوم

به طور کلى هر چه شرایط سالن مورد استفاده دوران پـرورش و امکانات آن به شرایط و امکانات سـالن دوران تولید مشابه باشد پولت هاى انتقال داده شـده بـهتر و زودتر مى توانند خـود را با محیـط سـالن جدید دوران تولید تطبیق دهند جدول زیر وسایل مورد نیاز براى دوره پرورش و تولید را نشان مى دهد

وسایل و امکانات مورد نیاز در دوره پرورش

 
سن به هفته
ابخوری_کله قندی       ۱              یک ابخوری با ظرفیت ۵_۴لیتر اب برای هر ۱۰۰قطعه جوجه ۱ روزه
ابخوری گرد _زنگوله ای تا ۲۰ هفته هر ابخوری با قطر ۴۶ سانتی متر برای ۱۲۵ قطعه پرنده
ابخوری های خطی تا۲۰ هفته یک متر ابخوری برای ۱۰۰قطعه پرنده
ابخوری های نیپل تا۲۰هفته هر نیپل برای ۶_۸پرنده
سینی دانخوری ۲_۱هفته هر سینی برای ۶۰ پرنده
کارتن جوجه ۲_۱هفته هر کارتن برای ۱۰۰ پرنده
دانخوری گرد

سه _ده هفته

 

یازده _بیست هفته

هر دان خوری به قطر ۴۰ سانتی متر برای ۵۰ پرنده

 

هر دان خوری به قطر ۴۰ سانتی متر برای ۳۳ پرنده

دانخوری زنجیری

سه _ده هفته

 

یازده _بیست هفته

سه و نیم _دونیم متراز هر طرف برای ۱۰۰ پرنده

 

چهارونیم متر از هر طرف برای ۱۰۰ پرنده

وسایل مورد نیاز در دوران تولید

 
ابخوری گرد هر ابخوری با قطر ۴۶ سانتی متر برای ۱۲۵ قطعه
ابخوری خطی ۱ متر ابخوری برای ۱۰۰_۸۰پرنده
ابخوری_ نیپل هر نیپل برای ۶_۴ پرنده
دانخوری گرد هردانخوری گرد با قطر ۴۰سانتی متر برای ۲۵پرنده
دان خوری زنجیری ۵ متر دانخوری از هر طرف برای ۱۰۰پرنده
لانه های انفرادی هر لانه با ابعاد ۳۰*۲۶برای ۴ پرنده

 

وارد کانال تلگرام۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹ ما شوید  جهت مشاورع و ثبت سفارشات و اطلاع از قیمت های به روز جوجه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + یازده =

اشتراک گذاری:
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
بایگانی
قیمت روز انواع محصولات آریا منتخب پارسیان - جوجه انواع طیور - خوراک طیور - بذر چغندر - بذر پیاز و انواع دیگر بذر
 
طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود)حداقل(تومان)حداکثر(تومان)میانگینتاریخ
1399
راس3,8003,9003,85010/29
پلاس3,7003,8003,75010/29
فلکس3,7003,8003,75010/29
هوبارد4,6003,7004,65010/29
کاب 4,6003,7004,65010/29
آرین2,3002,4002,35010/29
بومی3,2003,2503,22510/29
جهادی00000000000010/29
کاکلی3,5003,5503,52510/29
مشکی3,5003,5503,52510/29
مرغ گوشتی زنده تهران13,60013,70013,65010/29
مرغ گوشتی کشتار تهران20,90021,00029,50010/29
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی)30,50030,50030,50010/29
اردک یک روزه پکنی 3,9004,0003,95010/29
اردک25 روزه پکنی13,00013,00013,00010/29
اردک زنده (کیلویی)27,0002,80027,50010/29
اردک کشتاری (کیلویی)37,00038,00037,50010/29
کبک یک روزه4,5005,0004,75010/29
کبک یک ماهه11,00012,00011,50010/29
کبک دو ماهه20,00022,00021,00010/29
کبک سه ماهه30,00032,00031,00010/29
کبک چهار ماهه 35,00040,00037,50010/29
کبک پنج ماهه50,00055,00057,50010/29
کبک تخمگذار52,000 57,00055,50010/29
کبک زنده (کیلویی)71,000 75,00074,00010/29
کبک لاشه (کیلویی)97,000100,00098,50010/29
خروس بومی (کیلویی)42,500 43,50043,00010/29
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی12,000 12,50012,25010/29
جوجه 2 ماهه تخمگذار محلی25,000 25,000 25,000 10/29
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی35,000 35,000 35,000 10/29
جوجه 4 ماهه تخمگذار محلی42,00042,00042,00010/29
جوجه 6 ماهه تخم گذار محلی55,00055,000 55,000 10/29
شترمرغ 5 روزه 320,000320,000320,00010/29
شترمرغ 14 روزه400,000400,000400,00010/29
شترمرغ 20 روزه450,000450,000450,00010/29
شترمرغ یک ماهه550,000550,000550,00010/29
شترمرغ دو ماهه850,000850,000850,00010/29
شترمرغ 3 ماهه1,200,0001,200,0001,200,00010/29
شترمرغ چهار ماهه1,400,0001,400,0001,400,00010/29
شترمرغ زنده تهران38,00038,00038,00010/29
شترمرغ زنده اصفهان37,00037,00037,00010/29
شترمرغ زنده مشهد37,00037,00037,00010/29
پوست کراست شترمرغ گرید 1550,000550,000550,00010/29
پوست کراست شترمرغ گرید 2500,00050,00050,00010/29
پوست کراست شترمرغ گرید 3450,00045,00035,50010/29
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین1,3001,3001,30010/29
جوجه بلدرچین یک روزه
فوق سنگین
1,4001,4001,40010/29
جوجه بلدرچین 45 روزه13,00013,00013,00010/29
بلدرچین زنده تهران48,00048,50048,25010/29
بلدرچین زنده اصفهان47,50047,90047,70010/29
بلدرچین زنده مشهد47,00047,50047,25010/29
جوجه بوقلمون بیوتی
یک روزه فوق سنگین
35,00036,00035,50010/29
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک روزه وارداتی
00000000000000000010/29
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک ماهه
68,00068,00068,00010/29
جوجه بوقلمون برنز یک روزه 27,000 28,00027,50010/29
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه48,00049,00048,50010/29
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه 45,00046,00045,50010/29
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه85,00087,00086,00010/29
بوقلمون بیوتی زنده تهران34,00034,00034,00010/29
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان33,00033,00033,00010/29
بوقلمون بیوتی زنده مشهد33,00033,00033,00010/29
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده)45,00045,00045,00010/29
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر)45,00045,00045,00010/29
تخم نطفه دار 90 درصد برنز12,00012,00012,00010/29
پولت صنعتی 90 روزه38,00040,00039,00010/29
تخم مرغ تهران (کیلویی)14,50014,50014,50010/29
بذر چغندر (ترک ) 1,400,0001,400,0001,400,00010/29
بذر چغندر (آلمان)20203,400,0003,400,0003,400,00010/29
بذر چغندر (آلمان)20193,100,0003,100,0003,100,00010/29
بذر چغندر (آلمان)20182,000,0002,000,0002,000,00010/29
بذر پیاز زرد زتا650,000650,000650,00010/29
بذر پیاز سفید مینروا3,850,0003,850,0003,850,00010/29