تعیین جنسیت در شترمرغ با استفاده از تکنیک

جلد ۳، شماره ۱، بهار ۱۳۹۰، صفحات ۸۳-۸۱
مسعود علی پناه ۱*- مهدی تقوی ۲- آدم ترکمن زهی ۳- مصطفی یوسف الهی
اهمیت پرورش شترمرغ در ایران همچون سایر کشورهای جهان در حال افزایش است. در گونه های بسیاری از پرندگان، از جمله شترمرغ، جنس ن
و ماده فاقد هرگونه تمایز مورفولوژیکی می باشند به نحوی که تشخیص پرنده نر و ماده را بویژه در سنین پائین دشوار می سازد . این امر برنامه های
پرورشی را دچار مشکل می سازد. خونگیری به طور تصادفی از جوجه شترمرغ های چند روزه انجام شد و سپس، استخراج از خون صورت گرفت
برای تعیین جنسیت واکنش زنجیره ای پلیمراز جهت تکثیر قطعه ۴۳۲ جفت بازی به کمک پرایمر استفاده شد. نتایج تحقیق ما نشان داد که تعیین جنسیت با استفاده از روش در جوحه های چند روزه مفید، آسان و کم هزینه می باشد
2014-09-08T23:42:08+00:00