جدول تغییرات وزن بدن ، میزان خوراك و ضریب تبدیل نژاد گوشتی راس09131005836

جدول تغییرات وزن بدن ، میزان خوراك و ضریب تبدیل نژاد گوشتی راس

09131007689

اریا منتخب پارسیان

 

چنل تلگرام ما اطلاع از قیمت جوجه راس گوشتی

 

09131005836

2018-07-02T11:03:20+00:00