جدول قیمت انواع طیور ۴ بهمن ۹۹

جدول قیمت انواع طیور ۴ بهمن ۹۹

 

 

طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود) حداقل(تومان) حداکثر(تومان) میانگین تاریخ
۱۳۹۹
راس ۴,۴۰۰ ۴,۵۰۰ ۴,۴۵۰ ۱۱/۴
پلاس ۴,۳۰۰ ۴,۴۰۰ ۴,۳۵۰ ۱۱/۴
فلکس ۴,۳۰۰ ۴,۴۰۰ ۴,۳۵۰ ۱۱/۴
هوبارد ۴,۲۰۰ ۴,۳۰۰ ۴,۲۵۰ ۱۱/۴
کاب ۴,۲۰۰ ۴,۳۰۰ ۴,۲۵۰ ۱۱/۴
آرین ۲,۴۰۰ ۲,۵۰۰ ۲,۴۵۰ ۱۱/۴
بومی ۳,۲۰۰ ۳,۲۵۰ ۳,۲۲۵ ۱۱/۴
جهادی ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۱۱/۴
کاکلی ۳,۵۰۰ ۳,۵۵۰ ۳,۵۲۵ ۱۱/۴
مشکی ۳,۵۰۰ ۳,۵۵۰ ۳,۵۲۵ ۱۱/۴
مرغ گوشتی زنده تهران ۱۳,۶۰۰ ۱۳,۷۰۰ ۱۳,۶۵۰ ۱۱/۴
مرغ گوشتی کشتار تهران ۲۰,۹۰۰ ۲۱,۰۰۰ ۲۹,۵۰۰ ۱۱/۴
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی) ۳۰,۵۰۰ ۳۰,۵۰۰ ۳۰,۵۰۰ ۱۱/۴
اردک یک روزه پکنی ۳,۹۰۰ ۴,۰۰۰ ۳,۹۵۰ ۱۱/۴
اردک۲۵ روزه پکنی ۱۳,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰ ۱۱/۴
اردک زنده (کیلویی) ۲۷,۰۰۰ ۲,۸۰۰ ۲۷,۵۰۰ ۱۱/۴
اردک کشتاری (کیلویی) ۳۷,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ ۳۷,۵۰۰ ۱۱/۴
کبک یک روزه ۴,۵۰۰ ۵,۰۰۰ ۴,۷۵۰ ۱۱/۴
کبک یک ماهه ۱۱,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۱,۵۰۰ ۱۱/۴
کبک دو ماهه ۲۰,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰ ۱۱/۴
کبک سه ماهه ۳۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰ ۱۱/۴
کبک چهار ماهه ۳۵,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۳۷,۵۰۰ ۱۱/۴
کبک پنج ماهه ۵۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۵۷,۵۰۰ ۱۱/۴
کبک تخمگذار ۵۲,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ ۵۵,۵۰۰ ۱۱/۴
کبک زنده (کیلویی) ۷۱,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۷۴,۰۰۰ ۱۱/۴
کبک لاشه (کیلویی) ۹۷,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۸,۵۰۰ ۱۱/۴
خروس بومی (کیلویی) ۴۲,۵۰۰ ۴۳,۵۰۰ ۴۳,۰۰۰ ۱۱/۴
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰ ۱۲,۲۵۰ ۱۱/۴
جوجه ۲ ماهه تخمگذار محلی ۲۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۱۱/۴
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی ۳۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۱۱/۴
جوجه ۴ ماهه تخمگذار محلی ۴۲,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰ ۱۱/۴
جوجه ۶ ماهه تخم گذار محلی ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۱۱/۴
شترمرغ ۵ روزه ۳۲۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۱۱/۴
شترمرغ ۱۴ روزه ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۱/۴
شترمرغ ۲۰ روزه ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۱۱/۴
شترمرغ یک ماهه ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۱۱/۴
شترمرغ دو ماهه ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۱۱/۴
شترمرغ ۳ ماهه ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۱/۴
شترمرغ چهار ماهه ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱/۴
شترمرغ زنده تهران ۳۸,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ ۱۱/۴
شترمرغ زنده اصفهان ۳۷,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰ ۱۱/۴
شترمرغ زنده مشهد ۳۷,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰ ۱۱/۴
پوست کراست شترمرغ گرید ۱ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۱۱/۴
پوست کراست شترمرغ گرید ۲ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۱/۴
پوست کراست شترمرغ گرید ۳ ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۳۵,۵۰۰ ۱۱/۴
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین ۱,۳۰۰ ۱,۳۰۰ ۱,۳۰۰ ۱۱/۴
جوجه بلدرچین یک روزه
فوق سنگین
۱,۴۰۰ ۱,۴۰۰ ۱,۴۰۰ ۱۱/۴
جوجه بلدرچین ۴۵ روزه ۱۳,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰ ۱۱/۴
بلدرچین زنده تهران ۴۸,۰۰۰ ۴۸,۵۰۰ ۴۸,۲۵۰ ۱۱/۴
بلدرچین زنده اصفهان ۴۷,۵۰۰ ۴۷,۹۰۰ ۴۷,۷۰۰ ۱۱/۴
بلدرچین زنده مشهد ۴۷,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ ۴۷,۲۵۰ ۱۱/۴
جوجه بوقلمون بیوتی
یک روزه فوق سنگین
۳۵,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۳۵,۵۰۰ ۱۱/۴
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک روزه وارداتی
۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۱۱/۴
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک ماهه
۶۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ ۱۱/۴
جوجه بوقلمون برنز یک روزه ۲۷,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ ۲۷,۵۰۰ ۱۱/۴
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه ۴۸,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰ ۴۸,۵۰۰ ۱۱/۴
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه ۴۵,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰ ۱۱/۴
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه ۸۵,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰ ۱۱/۴
بوقلمون بیوتی زنده تهران ۳۴,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ ۱۱/۴
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۱۱/۴
بوقلمون بیوتی زنده مشهد ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۱۱/۴
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده) ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۱۱/۴
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر) ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۱۱/۴
تخم نطفه دار ۹۰ درصد برنز ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۱/۴
پولت صنعتی ۹۰ روزه ۳۸,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰ ۱۱/۴
تخم مرغ تهران (کیلویی) ۱۴,۵۰۰ ۱۴,۵۰۰ ۱۴,۵۰۰ ۱۱/۴
بذر چغندر (ترک ) ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱/۴
بذر چغندر (آلمان)۲۰۲۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱/۴
بذر چغندر (آلمان)۲۰۱۹ ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۱۱/۴
بذر چغندر (آلمان)۲۰۱۸ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱/۴
بذر پیاز زرد زتا ۶۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۱۱/۴
بذر پیاز سفید مینروا ۳,۸۵۰,۰۰۰ ۳,۸۵۰,۰۰۰ ۳,۸۵۰,۰۰۰ ۱۱/۴

 

 

 

شماره های تماس با ما

کانال تلگرام ما : اریا منتخب پارسیان 

تماس با پشتیبانی فروش

۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱

۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱

۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

مشاوره رایگان پرورش

فروش جوجه شترمرغ

فروش جوجه بوقلمون

فروش جوجه مرغ بومی گلپایگانی

فروش جوجه اردک پکنی

فروش جوجه کبک

فروش جوجه بلدرچین

فروش تخم مرغ

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده + یازده =

اشتراک گذاری:
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
انتخاب نوع محصول
Filters Sort
۱ ۲ ۸
آخرین اخبار
لیست قیمت انواع جوجه 27-2-1400 قیمت جوجه شترمرغ - بوقلمون - مرغ 23-2-1400 لیست قیمت جوجه 19-2-1400 لیست قیمت فروش انواع جوجه 15-2-1400 لیست قیمت انواع جوجه 13-2-1400 لیست قیمت انواع جوجه 11-2-1400 اهمیت تولید نژادهای مرغ بومی  (بخش اول) راهنمای خرید جوجه شترمرغ قیمت جوجه شترمرغ تعیین جنسیت در شترمرغ با استفاده از تکنیک های مختلف در سنین متفاوت پرورش مرغ بومی - چشم انداز روشن فروش مرغ تخمگذار بلدرچین ها را بشناسیم مزیت 3Dplus برای کشاورزی برنامه ساخت سالن پرورش مرغ مناسب غذای مرغ تخمگذار چیست؟ چگونه از مرغهای تخمگذار در مزرعه کوچک مراقبت کنیم؟ چگونه می توان مرغداری خوب ساخت؟ کنجاله سویا در دان مرغ قیمت انواع جوجه 29 بهمن99 نحوه راه اندازی تجارت مرغداری - برای مبتدیان پرورش بوقلمون بیوتی بررسی وضعیت پرورش بلدرچین در ایران پوشال مناسب برای کف سالن جوجه باید چه شرایطی داشته باشد اصول تهویه در سالنهای مرغداری مرغ کرچ چیست و چگونه می توان آن را متوقف کرد؟ قیمت انواع جوجه در 20بهمن99 چگونه تولید تخم مرغ تخمگذار را بالا نگه داریم 5 نژاد برتر مرغ تخمگذار راهنمای راه اندازی یک مرغداری راه اندازی مزرعه شترمرغ به زبان ساده شترمرغ ها را بهتر بشناسید! مرغ در چند ماهگی تخمگذار میشه؟ تغذیه مرغ بومی تخم گذار پرورش قوغاز پلت چی هست اصلا!!! درصورت گیر کردن تخم در مقعد مرغ تخمگذار باید چه کرد مرغ تخمگذار صنعتی آشنایی با شترمرغ آشنایی با مرغ آشنایی با پرورش بلدرچین و سود دهی آن آشنایی با پرورش کبک