عملکرد و فواید برنامه نوری برای مرغان تخمگذار وتنظیم نور برای سالن های بازونیمه باز و بسته۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

عملکرد و فواید برنامه نوری برای مرغان تخمگذار وتنظیم نور برای سالن های بازونیمه باز و بسته۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

اریا منتخب پارسیان

 

 • برنامه نورى شروع تخمگذارى را کنترل و بر عملکرد دوران تولید اثر مى گذارد. در محدوده اى خاص،عملکرد تولیدى را مى توان با ویژگیهاى هر فارم توسط تنظیم برنامه نورى مطابقت داد سادهترین روش اجرایى برنامه نورى اجراى آن در سالنهاى ً کاملا بسته است که تحت تأثیر نور طبیعى قرار ندارند. در این حالت طول و شدت نور را مى توان براساس نیازمندىهاى متغیر تنظیم کرد. پرورش و تولید تخم مرغ در سالن هاى ٌ کاملا بسته تولید کننده را قادر مى سازد تا به حداکثر عملکرد تولیدى دست یابد. برنامه نورى پیشنهادى این نوع از سالنها را در مورد واریته هاى تجارى اجرا نمایند در مورد سالن هاى باز و سالن هایى که تا حدودى تحت تأثیر نور طبیعى قرار دارند  (برنامه نورى باید براساس فصل، طول وعرض جغرافیاى منطقه در دوره پرورش (تحریک نورى) شروع تولید و دوران تولید تنظیم گردد
 • بطور کلى یک برنامه نورى باید از اصول زیر پیروى کند
 •  در دوران پرورش هرگزطول نور را تا زمان و تاریخ پیش بینى شده براى تحریک نورى

افزایش ندهید

 •  هرگز طول نور را در دوران تولید کاهش ندهید
 •  همیشه به یاد داشته باشید که برنامه نورى در سالن هاى باز و نیمه باز تحت تاثیر نور طبیعى قرار خواهد گرفت برنامه نورى متناوب در دوران پرورش براى جوجه هاى یکروزه، وقتى جوجه یک روزه فروش جوجه مرغ بومی نیمچه واردفارم مى شود در جوجه کشى به مقدار زیادى بر روى جوجه هاى هچ شده کارهایى مانند: درجه بندى، سکس واکسیناسون، شمارش و… انجام مى گیرد و بعد از آن فاصلـه قابل توجهـى تا رسیـدن به مقصـد طى مى شود. روش معمول این است که در ۲-۳ روز اول براى کمک به آنها و تحریک و تشویق به مصرف دان نور ۲۴ ساعته داده مى شود. آن چه در عمل دیده مى شود این است که پس از ورود جوجه ها به سالن بعضى از آنها در حال خواب هستند در حالى که یک عده دیگر به دنبال مصرف آب و دان هستند تحرک و شادابى گله منظم و یکسان نیست. در نتیجه در این مرحـله مرغـدار در تـفسیر و تـحلیل وضعیـت جوجه ها با مشکل رو به رو است یک روش علمى تائید شده وجود دارد که شبانه روز را با استفاده ازروش نور متناوب به مراحل استراحت و فعالیت تقسیم مى کند. هدف از این کار همزمان کردن فعالیت جوجه ها مى باشد. با این کار مرغدار قدرت درک بهترى از وضعیت جوجه ها را پیدا خواهد کرد. پرندگان به طور دسته جمعى وادار به جستجوى آب ودان مى شوند. به همین دلیل کمپانى توصیه مى کند که به جوجه ها بعد از ورود به فارم استراحت داده و سپس برنامه اى بر مبناى ۲ ساعت خاموشى و۴ ساعت روشنایى به آنهاداده شود

shhhhhhhh عملکرد و فواید برنامه نوری برای مرغان تخمگذار وتنظیم نور برای سالن های بازونیمه باز و بسته09131007689

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 • این برنامه را مى توان به مدت ۱۰-۷ روز بعد از ورود جوجه ها انجام داد، سپس برنامه طبیعى کاهش تدریجى نور را شروع نمود. استفاده از برنامه نورى فوق الذکر فواید زیر را در بر خواهد داشت
 • جوجه ها همزمان در حال خواب یا استراحت هستند
 •  جوجه هاى ضعیف همزمان با جوجه هاى قوى تر تحریک به مصرف دان و آب مى شوند و به سمت آنها حرکت مى کنند
 •  رفتار و تحرک گله یکسان است و قضاوت در مورد آنها آسان تر است

 تلفات کاهش خواهد یافت

………………………………………………………………………………………………………………..

برنامه نورى براى سالن هاى بسته

 • میزان کاهش طول نور در دوران پرورش و سن تعیین شده براى انجام تحریک نورى، روش و راه هایى هستند که عملکرد تولیدى گله را با توجه به ویژگى هاى مورد نیاز هر فارم تنظیم مى کند برنامه استاندارد ارائه شده ى زیر به عنوان مثال براى شروع سریع تولید طراحى شده است شدت نور براساس وات بر متر مربع، لومن، فوت کندل یا لوکس و براساس منبع و منشا نور اندازه گیرى مى شود و توصیه براساس این معیارها باعث سردرگمى مرغدار مى گردد و او را کمک نخواهد کرد بنابراین شدت نورى طراحى شده زیر براساس لوکس مى باشد

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

برنامه نورى براى سالن هاى باز و نیمه باز

 • اصول اجرایى توصیه شده زیر در مورد سالن بسته را باید در سالنهاى باز و نیمه باز هم عملى نمود در دوران پرورش هرگز طول نور را افزایش ندهید در دوران تولید هرگز طول نور را کاهش ندهید اگر چنانچه در طول روز نور طبیعى وارد سالن مى شود و یا اگر پرندگان در طول روز به محیط بیرون از سالن دسترسى دارند پرورش همراه دسترسى به محیط آزاد اثرات نور طبیعى هنگامطراحى برنامه نورى باید مورد توجه قرار گیردبه عنوان مثال در اروپاى مرکزى طول نور طبیعى در طول سال با افزایش تدریجى در اواخر ژوئن به ۱۷ ساعت و با کاهش تدریجى در اواخر دسامبر به ۸ ساعت مى رسداگر پولت هاى پرورش یافته در دوران تولید، به سالن هاى باز که نمى توان آنها را تاریـک کرد منتـقل شوند، برنامه نورى طراحى شده در دوران پرورش باید بگونه اى تنظیم شود که طول نور آن دوران برابرطول نور طبیعى هنگام انتقال پولت ها به سالن تخمگذارى در زمان تحریک نورى باشدبنابراین در این زمان دو وضعیت متفاوت و قابل تمایز مى تواند وجود داشته باشد
 1. تولید هنگامى شروع مى شود که طول نورطبیعى در حال کاهش است
 2. تولید هنگامى شروع مى شود که طول نورطبیعى در حال افزایش است
 • در هر دو وضعیت برنامه نورى باید طورى طراحى شود که طول نور در ۱۷هفتگى حداقل ۱۰ ساعت باشد.طول نور طبیعى محاسبه و هر هفته یک ساعت افزوده شود تا در ۲۱ هفتگى به ۱۴ ساعت برسد هرگز نور را قبل از ساعت ۴ بامداد به وقت اروپاى مرکزى روشن ننمائید در طول ماههاى بهار برنامه نورى تحت تاثیر افزایش طول نـور طبـیعى است و تـدریجا به ۱۷ ساعت مى رسد، سپس از جولاى (در اروپاى مرکزى) طول نور شروع به کاهش مىنماید در این حالت در دورانتولید طول نور۱۷ساعت را باید ثابت نگه داشت. مثال فوق را در اروپاى مرکزى مى توان به صورت زیرانجام داد
 •  ساعت ۴ صبح لامپ ها را روشن نمود بعد از رسیدن شدت نور طبیعى به بیشتر از۵۰-۶۰ لوکس دیمرها را خاموش نمود
 • غروب بعد از کاهش شدت نور طبیعى به کمتر از ۵۰-۶۰ لوکس- دیمرها را روشن نموده در ساعت۹شب ً کاملا خاموش نمود
 • این زمان ها مى تواند با توجه به شرایط هر گله، شروع تخمگذارى (تولید- اندازه تخم مرغ) و امکانات موجود در هر فارم متغییر باشدچنانچه به دلایل عملى یک دوره نورى متفاوت از آنچه در بالا ذکر شد اجرا شود نباید با سیکل و دوره منظم نورى مرغ که تحت تاثیر طلوع و غروب طبیعى مى باشد متفاوت باشد همچنان که ً قبلا ذکر شد برنامه نورى که در اینجا تشریح شد فقط یک مثال قابل تنظیم در اروپاى مرکزى است. اگر چنانچه پرندگان قبل از اتمام نور طبیعى وارد سالن شوند و یا اگر بتوان ساختمان را ً کاملا تاریک نمود، بهتر است برنامه نورى سالن هاى ً کاملا بسته را در آنها اجرا نمود زمان تاریک کردن سالن یا بازکردن پنجره ها توسط برنامه نورى تعیین مى شود، در این زمینه بهتراست روش صحیح را بکار برد
 1. هنگام غروب ابتدا پنجره ها را بست سپس لامپ ها را خاموش نمود
 2. هنگام صبح ابتدا لامپ ها را روشن نمود سپس پنجره ها را باز کرد

3 عملکرد و فواید برنامه نوری برای مرغان تخمگذار وتنظیم نور برای سالن های بازونیمه باز و بسته09131007689

…………….……………………………………………………………………………………….

ورود به کانال تلگرامی ما جهت مشاوره و ثبت سفارش =کلیک روی شماره زیر

۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

دفتر تهران
جهت استعلام قیمت روز جوجه شترمرغ
آدرس :تهران، سهروردی شمالی، بن بست بیشه
شماره شرکت: ۸۸۴۳۳۱۹۶ ۰۲۱
پشتیبانی فروش انواع جوجه بوقلمون ، شترمرغ ، مرغ بومی ، مرغ بلک استار، مرغ ال اس ال ، مرغ تخمگذار ، اردک ، بلدرچین ، کبک و طیور :
۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱
۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱
دفتر اصفهان
جهت استعلام قیمت روز جوجه شترمرغ
آدرس : اصفهان،خیابان جابر انصاری،ابتدای ۵آذر،ساختمان رسول،طبقه دوم،واحد۴
شماره شرکت: ۰۳۱۳۴۴۱۹۸۷۹
پشتیبانی فروش انواع جوجه بوقلمون ، شترمرغ ، مرغ بومی ، مرغ بلک استار، مرغ ال اس ال ، مرغ تخمگذار ، اردک ، بلدرچین ، کبک و طیور :
۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶
۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 1 =

اشتراک گذاری:
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
بایگانی

قیمت روز انواع محصولات آریا منتخب پارسیان - جوجه انواع طیور - خوراک طیور - بذر چغندر - بذر پیاز و انواع دیگر بذر

 
طیورحداقل(تومان)حداکثر(تومان)میانگینتاریخ
1399
راس3000310030508/6
پلاس2900300029508/6
فلکس2900300029508/6
هوبارد2800290028508/6
کاب 2800290028508/6
آرین2050215021008/6
بومی3200330032508/6
جهادی3400350034508/6
کاکلی3500360035508/6
مشکی3500360035508/6
مرغ گوشتی زنده تهران1260013000128008/6
مرغ گوشتی کشتار تهران17500 18200178508/6
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کارتنی)1800001900001850008/6
اردک یک روزه پکنی2800290028508/6
اردک 15 روزه پکنی6500700062508/6
اردک زنده (کیلویی)1200012000120008/6
اردک کشتاری (کیلویی)1450014500145008/6
کبک یک روزه2600 300028008/6
کبک یک ماهه90001000095008/6
کبک دو ماهه1300014000135008/6
کبک سه ماهه2000021000215008/6
کبک چهار ماهه 2500026000255008/6
کبک پنج ماهه3000031000305008/6
کبک تخمگذار35000 36000355008/6
کبک زنده (کیلویی)55000 56000555008/6
کبک لاشه (کیلویی)6500066000655008/6
خروس بومی60000 62000610008/6
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی7000 750072508/6
جوجه 2 ماهه تخمگذار محلی16500 17500170008/6
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی23000 25000240008/6
جوجه 4 ماهه تخمگذار محلی2500030000275008/6
جوجه 6 ماهه تخم گذار محلی4500047000 460008/6
شترمرغ 14 روزه5200005300005250008/6
شترمرغ 20 روزه6000006100006500008/6
شترمرغ یک ماهه6400006500006450008/6
شترمرغ دو ماهه7200007500007350008/6
شترمرغ 3 ماهه1200000120000012000008/6
شترمرغ چهار ماهه1400000140000014000008/6
شترمرغ زنده اصفهان3000030000300008/6
شترمرغ زنده تهران3200032000320008/6
شترمرغ زنده مشهد3000030000300008/6
پوست کراست شترمرغ گرید 15500005500005500008/6
پوست کراست شترمرغ گرید 245000046000455008/6
پوست کراست شترمرغ گرید 335000036000355008/6
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین9500096000955008/6
جوجه بلدرچین یک روزه
فوق سنگین
1050115011008/6
جوجه بلدرچین 45 روزه5800 600059008/6
بلدرچین زنده اصفهان2350023900237008/6
بلدرچین زنده تهران2400024500242508/6
بلدرچین زنده مشهد2300023500232508/6
جوجه بوقلمون بیوتی
یک روزه فوق سنگین
3000035000375008/6
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک روزه وارداتی
0000000000000000008/6
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک ماهه
5500056000555008/6
جوجه بوقلمون برنز یک روزه 21000 22000215008/6
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه4600047000465008/6
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه 3300034000335008/6
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه8500087000860008/6
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان1620016200162008/6
بوقلمون بیوتی زنده تهران1650017000167508/6
بوقلمون بیوتی زنده مشهد1600016500162508/6
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده)1700017500172508/6
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر)2200023000225008/6
تخم نطفه دار 90 درصد برنز7000750072508/6
پولت صنعتی 90 روزه2900032000305008/6
تخم مرغ تهران1000105010258/6
بذر چغندر1050000105000010500008/6
بذر پیاز6500006500006500008/6

فروش جوجه شترمرغ

مقالات پرورش بوقلمون - بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار ,

09123968671

09121986651

فروش جوجه مرغ بومی

آریا منتخب پارسیان

فروش جوجه بوقلمون

09131005836

09131007689