قیمت های روز
جوجه یک روزه بومی: 5.500 تومان ||جوجه بومی یک ماهه : 30،000 تومان ||جوجه بومی دو ماهه : 45،000 تومان ||جوجه بومی سه ماهه : 62،000 تومان ||جوجه بومی چهار ماهه : 62،000 تومان ||جوجه بومی پنج ماهه : 62،000 تومان ||جوجه بومی شش ماهه : 110،000 ||اردک یک روزه : 12،000 تومان ||اردک یک ماهه : 50،000 تومان ||اردک بالغ : 85،000 تومان ||کبک یک روزه : 9،500 تومان ||کبک یک ماهه : 30،000 تومان ||کبک دو ماهه : 35،000 تومان ||کبک سه ماهه : 43،000 تومان ||کبک چهار ماهه : 50،000 ||کبک بالغ : 90،000 تومان ||بوقلمون بیوتی یک روزه : 55،000 تومان ||بوقلمون بیوتی یک ماهه : 75،000 تومان ||بوقلمون برنز یک روزه : 32،000 تومان ||بوقلمون برنز یک ماهه : 63،000 تومان ||جوجه گوشتی راس : 5.000 -5.500 تومان ||جوجه گوشتی پلاس: 4.500 – 4.000 تومان ||جوجه گوشتی کاب : 3.000 – 3.500 تومان ||جوجه گوشتی آرین : 1.500 -1.200 تومان ||جوجه گوشتی هوبارد : 7.000-6.900 ||جوجه گوشتی فلکس : 7.300-7.800 ||جوجه گوشتی تو لکی:2.500 تومان – ||جوجه گوشتی آرین کنسلی : 4000 تومان ||شترمرغ هچری : 550،000 تومان ||شترمرغ 15 روزه : 550.000 تومان ||شترمرغ 20 روزه : 600.000 تومان ||شترمرغ یک ماهه : 650.000تومان ||شترمرغ دو ماهه:850.000 تومان ||شترمرغ سه ماهه: فعلا موجود نمی باشد ||شترمرغ پرواری : 75،000 تومان ||پولت یک روزه : 20،000 تومان ||پولت 90 روزه : 90،000 تومان ||تخم گذار(ل اس ال) : 125.000 تومان ||تخم مرغ بومی هر کیلو : 36،000 تومان ||تخم مرغ سفید: هر کیلو 39،800 تومان ||بلدرچین یک روزه: 2،000 تومان ||بلدرچین بالغ: 14،000 تومان 

امروز: 18آذر1401 - 7:21

عملکرد و فواید برنامه نوری برای مرغان تخمگذار وتنظیم نور برای سالن های بازونیمه باز و بسته09131007689

اشتراک گذاری این مقاله در شبکه های اجتماعی :

عملکرد و فواید برنامه نوری برای مرغان تخمگذار وتنظیم نور برای سالن های بازونیمه باز و بسته09131007689

اریا منتخب پارسیان

 

 • برنامه نورى شروع تخمگذارى را كنترل و بر عملكرد دوران توليد اثر مى گذارد. در محدوده اى خاص،عملكرد توليدى را مى توان با ويژگیهاى هر فارم توسط تنظيم برنامه نورى مطابقت داد سادهترين روش اجرايى برنامه نورى اجراى آن در سالنهاى ً كاملا بسته است كه تحت تأثير نور طبيعى قرار ندارند. در اين حالت طول و شدت نور را مى توان براساس نيازمندىهاى متغير تنظيم كرد. پرورش و توليد تخم مرغ در سالن هاى ٌ كاملا بسته توليد كننده را قادر مى سازد تا به حداكثر عملكرد توليدى دست يابد. برنامه نورى پيشنهادى اين نوع از سالنها را در مورد واريته هاى تجارى اجرا نمايند در مورد سالن هاى باز و سالن هايى كه تا حدودى تحت تأثير نور طبيعى قرار دارند  (برنامه نورى بايد براساس فصل، طول وعرض جغرافياى منطقه در دوره پرورش (تحريك نورى) شروع توليد و دوران توليد تنظيم گردد
 • بطور كلى يك برنامه نورى بايد از اصول زير پيروى كند
 •  در دوران پرورش هرگزطول نور را تا زمان و تاريخ پيش بينى شده براى تحريك نورى

افزايش ندهيد

 •  هرگز طول نور را در دوران توليد كاهش ندهيد
 •  هميشه به ياد داشته باشيد كه برنامه نورى در سالن هاى باز و نيمه باز تحت تاثير نور طبيعى قرار خواهد گرفت برنامه نورى متناوب در دوران پرورش براى جوجه هاى يكروزه، وقتى جوجه يك روزه فروش جوجه مرغ بومي نيمچه واردفارم مى شود در جوجه كشى به مقدار زيادى بر روى جوجه هاى هچ شده كارهايى مانند: درجه بندى، سكس واكسيناسون، شمارش و… انجام مى گيرد و بعد از آن فاصلـه قابل توجهـى تا رسيـدن به مقصـد طى مى شود. روش معمول اين است كه در 2-3 روز اول براى كمك به آنها و تحريك و تشويق به مصرف دان نور 24 ساعته داده مى شود. آن چه در عمل ديده مى شود اين است كه پس از ورود جوجه ها به سالن بعضى از آنها در حال خواب هستند در حالى كه يك عده ديگر به دنبال مصرف آب و دان هستند تحرك و شادابى گله منظم و يكسان نيست. در نتيجه در اين مرحـله مرغـدار در تـفسير و تـحليل وضعيـت جوجه ها با مشكل رو به رو است يك روش علمى تائيد شده وجود دارد كه شبانه روز را با استفاده ازروش نور متناوب به مراحل استراحت و فعاليت تقسيم مى كند. هدف از اين كار همزمان كردن فعاليت جوجه ها مى باشد. با اين كار مرغدار قدرت درك بهترى از وضعيت جوجه ها را پيدا خواهد كرد. پرندگان به طور دسته جمعى وادار به جستجوى آب ودان مى شوند. به همين دليل كمپانى توصيه مى كند كه به جوجه ها بعد از ورود به فارم استراحت داده و سپس برنامه اى بر مبناى 2 ساعت خاموشى و4 ساعت روشنايى به آنهاداده شود

shhhhhhhh عملکرد و فواید برنامه نوری برای مرغان تخمگذار وتنظیم نور برای سالن های بازونیمه باز و بسته09131007689

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 • اين برنامه را مى توان به مدت 10-7 روز بعد از ورود جوجه ها انجام داد، سپس برنامه طبيعى كاهش تدريجى نور را شروع نمود. استفاده از برنامه نورى فوق الذكر فوايد زير را در بر خواهد داشت
 • جوجه ها همزمان در حال خواب يا استراحت هستند
 •  جوجه هاى ضعيف همزمان با جوجه هاى قوى تر تحريك به مصرف دان و آب مى شوند و به سمت آنها حركت مى كنند
 •  رفتار و تحرك گله يكسان است و قضاوت در مورد آنها آسان تر است

 تلفات كاهش خواهد يافت

………………………………………………………………………………………………………………..

برنامه نورى براى سالن هاى بسته

 • ميزان كاهش طول نور در دوران پرورش و سن تعيين شده براى انجام تحريك نورى، روش و راه هايى هستند كه عملكرد توليدى گله را با توجه به ويژگى هاى مورد نياز هر فارم تنظيم مى كند برنامه استاندارد ارائه شده ى زير به عنوان مثال براى شروع سريع توليد طراحى شده است شدت نور براساس وات بر متر مربع، لومن، فوت كندل يا لوكس و براساس منبع و منشا نور اندازه گيرى مى شود و توصيه براساس اين معيارها باعث سردرگمى مرغدار مى گردد و او را كمك نخواهد كرد بنابراين شدت نورى طراحى شده زير براساس لوكس مى باشد

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

برنامه نورى براى سالن هاى باز و نيمه باز

 • اصول اجرايى توصيه شده زير در مورد سالن بسته را بايد در سالنهاى باز و نيمه باز هم عملى نمود در دوران پرورش هرگز طول نور را افزايش ندهيد در دوران توليد هرگز طول نور را كاهش ندهيد اگر چنانچه در طول روز نور طبيعى وارد سالن مى شود و يا اگر پرندگان در طول روز به محيط بيرون از سالن دسترسى دارند پرورش همراه دسترسى به محيط آزاد اثرات نور طبيعى هنگامطراحى برنامه نورى بايد مورد توجه قرار گيردبه عنوان مثال در اروپاى مركزى طول نور طبيعى در طول سال با افزايش تدريجى در اواخر ژوئن به 17 ساعت و با كاهش تدريجى در اواخر دسامبر به 8 ساعت مى رسداگر پولت هاى پرورش يافته در دوران توليد، به سالن هاى باز كه نمى توان آنها را تاريـك كرد منتـقل شوند، برنامه نورى طراحى شده در دوران پرورش بايد بگونه اى تنظيم شود كه طول نور آن دوران برابرطول نور طبيعى هنگام انتقال پولت ها به سالن تخمگذارى در زمان تحريك نورى باشدبنابراين در اين زمان دو وضعيت متفاوت و قابل تمايز مى تواند وجود داشته باشد
 1. توليد هنگامى شروع مى شود كه طول نورطبيعى در حال كاهش است
 2. توليد هنگامى شروع مى شود كه طول نورطبيعى در حال افزايش است
 • در هر دو وضعيت برنامه نورى بايد طورى طراحى شود كه طول نور در 17هفتگى حداقل 10 ساعت باشد.طول نور طبيعى محاسبه و هر هفته يك ساعت افزوده شود تا در 21 هفتگى به 14 ساعت برسد هرگز نور را قبل از ساعت 4 بامداد به وقت اروپاى مركزى روشن ننمائيد در طول ماههاى بهار برنامه نورى تحت تاثير افزايش طول نـور طبـيعى است و تـدريجا به 17 ساعت مى رسد، سپس از جولاى (در اروپاى مركزى) طول نور شروع به كاهش مىنمايد در اين حالت در دورانتوليد طول نور17ساعت را بايد ثابت نگه داشت. مثال فوق را در اروپاى مركزى مى توان به صورت زيرانجام داد
 •  ساعت 4 صبح لامپ ها را روشن نمود بعد از رسيدن شدت نور طبيعى به بيشتر از50-60 لوكس ديمرها را خاموش نمود
 • غروب بعد از كاهش شدت نور طبيعى به كمتر از 50-60 لوكس- ديمرها را روشن نموده در ساعت9شب ً كاملا خاموش نمود
 • اين زمان ها مى تواند با توجه به شرايط هر گله، شروع تخمگذارى (توليد- اندازه تخم مرغ) و امكانات موجود در هر فارم متغيير باشدچنانچه به دلايل عملى يك دوره نورى متفاوت از آنچه در بالا ذكر شد اجرا شود نبايد با سيكل و دوره منظم نورى مرغ كه تحت تاثير طلوع و غروب طبيعى مى باشد متفاوت باشد همچنان كه ً قبلا ذكر شد برنامه نورى كه در اينجا تشريح شد فقط يك مثال قابل تنظيم در اروپاى مركزى است. اگر چنانچه پرندگان قبل از اتمام نور طبيعى وارد سالن شوند و يا اگر بتوان ساختمان را ً كاملا تاريك نمود، بهتر است برنامه نورى سالن هاى ً كاملا بسته را در آنها اجرا نمود زمان تاريك كردن سالن يا بازكردن پنجره ها توسط برنامه نورى تعيين مى شود، در اين زمينه بهتراست روش صحيح را بكار برد
 1. هنگام غروب ابتدا پنجره ها را بست سپس لامپ ها را خاموش نمود
 2. هنگام صبح ابتدا لامپ ها را روشن نمود سپس پنجره ها را باز كرد

3 عملکرد و فواید برنامه نوری برای مرغان تخمگذار وتنظیم نور برای سالن های بازونیمه باز و بسته09131007689

…………….……………………………………………………………………………………….

ورود به کانال تلگرامی ما جهت مشاوره و ثبت سفارش =کلیک روی شماره زیر

09131007689

 

تماس با پشتیبانی فروش

09131005836

09121986651

09131007689

09123968671

دفتر تهران
جهت استعلام قیمت روز جوجه شترمرغ
آدرس :تهران، سهروردی شمالی، بن بست بیشه
شماره شرکت: 88433196 021
پشتیبانی فروش انواع جوجه بوقلمون ، شترمرغ ، مرغ بومی ، مرغ بلک استار، مرغ ال اس ال ، مرغ تخمگذار ، اردک ، بلدرچین ، کبک و طیور :
09123968671
09121986651
دفتر اصفهان
جهت استعلام قیمت روز جوجه شترمرغ
آدرس : اصفهان،خیابان جابر انصاری،ابتدای 5آذر،ساختمان رسول،طبقه دوم،واحد4
شماره شرکت: 03134419879
پشتیبانی فروش انواع جوجه بوقلمون ، شترمرغ ، مرغ بومی ، مرغ بلک استار، مرغ ال اس ال ، مرغ تخمگذار ، اردک ، بلدرچین ، کبک و طیور :
09131005836
09131007689

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا به این مطلب امتیاز دهید*

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − ده =

ردیفمحصولقیمت(تومان)
1جوجه راس5.000 - 5.500
2جوجه پلاس4.000 - 4.500
3جوجه کاب3.000 - 3.500
4جوجه فلکس7.800 - 9.000
5جوجه هوبارد6.000 - 6.500
6جوجه آرین1.200-1.500
7جوجه یک روزه بومی5.500
8جوجه بومی یک ماهه30.000
9جوجه بومی دو ماهه45.000
10جوجه بومی سه ماهه62.000
11جوجه بومی چهار ماهه62.000
12جوجه بومی پنج ماهه62.000
13جوجه بومی شش ماهه110.000
14اردک یک روزه12.000
15اردک یک ماهه50.000
16اردک بالغ85.000
17کبک یک روزه9.500
18کبک یک ماهه30.000
19کبک دو ماهه35.000
20کبک سه ماهه43.000
21کبک چهار ماهه50.000
22کبک بالغهر کیلو 90.000
23بوقلمون بیوتی یک روزه35.000-27.000
24بوقلمون بیوتی یک ماهه75.000
25بوقلمون برنز یک روزه32.000
26بوقلمون برنز یک ماهه63.000
27جوجه گوشتی تو لکی-
28جوجه گوشتی آرین کنسلی500
29شترمرغ 15 روزه550.000
30شترمرغ 20 روزه600.000
31شترمرغ یک ماهه650.000
32شترمرغ دو ماهه850.000
33شترمرغ سه ماههفعلا موجود نمی باشد
34شترمرغ پرواری70.000-75.000
35شتر مرغ هچری350،000
36پولت یک روزه20.000
37پولت 90 روزه90.000
38تخم گذار(ل اس ال)125.000
39تخم مرغ سفید هر کیلو 39.800
40تخم مرغ بومیهر کیلو 36.000