عملکرد و فواید برنامه نوری برای مرغان تخمگذار وتنظیم نور برای سالن های بازونیمه باز و بسته۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

اشتراک گذاری این مقاله در شبکه های اجتماعی :
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
image_pdfimage_print

عملکرد و فواید برنامه نوری برای مرغان تخمگذار وتنظیم نور برای سالن های بازونیمه باز و بسته۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

اریا منتخب پارسیان

 

 • برنامه نورى شروع تخمگذارى را کنترل و بر عملکرد دوران تولید اثر مى گذارد. در محدوده اى خاص،عملکرد تولیدى را مى توان با ویژگیهاى هر فارم توسط تنظیم برنامه نورى مطابقت داد سادهترین روش اجرایى برنامه نورى اجراى آن در سالنهاى ً کاملا بسته است که تحت تأثیر نور طبیعى قرار ندارند. در این حالت طول و شدت نور را مى توان براساس نیازمندىهاى متغیر تنظیم کرد. پرورش و تولید تخم مرغ در سالن هاى ٌ کاملا بسته تولید کننده را قادر مى سازد تا به حداکثر عملکرد تولیدى دست یابد. برنامه نورى پیشنهادى این نوع از سالنها را در مورد واریته هاى تجارى اجرا نمایند در مورد سالن هاى باز و سالن هایى که تا حدودى تحت تأثیر نور طبیعى قرار دارند  (برنامه نورى باید براساس فصل، طول وعرض جغرافیاى منطقه در دوره پرورش (تحریک نورى) شروع تولید و دوران تولید تنظیم گردد
 • بطور کلى یک برنامه نورى باید از اصول زیر پیروى کند
 •  در دوران پرورش هرگزطول نور را تا زمان و تاریخ پیش بینى شده براى تحریک نورى

افزایش ندهید

 •  هرگز طول نور را در دوران تولید کاهش ندهید
 •  همیشه به یاد داشته باشید که برنامه نورى در سالن هاى باز و نیمه باز تحت تاثیر نور طبیعى قرار خواهد گرفت برنامه نورى متناوب در دوران پرورش براى جوجه هاى یکروزه، وقتى جوجه یک روزه فروش جوجه مرغ بومی نیمچه واردفارم مى شود در جوجه کشى به مقدار زیادى بر روى جوجه هاى هچ شده کارهایى مانند: درجه بندى، سکس واکسیناسون، شمارش و… انجام مى گیرد و بعد از آن فاصلـه قابل توجهـى تا رسیـدن به مقصـد طى مى شود. روش معمول این است که در ۲-۳ روز اول براى کمک به آنها و تحریک و تشویق به مصرف دان نور ۲۴ ساعته داده مى شود. آن چه در عمل دیده مى شود این است که پس از ورود جوجه ها به سالن بعضى از آنها در حال خواب هستند در حالى که یک عده دیگر به دنبال مصرف آب و دان هستند تحرک و شادابى گله منظم و یکسان نیست. در نتیجه در این مرحـله مرغـدار در تـفسیر و تـحلیل وضعیـت جوجه ها با مشکل رو به رو است یک روش علمى تائید شده وجود دارد که شبانه روز را با استفاده ازروش نور متناوب به مراحل استراحت و فعالیت تقسیم مى کند. هدف از این کار همزمان کردن فعالیت جوجه ها مى باشد. با این کار مرغدار قدرت درک بهترى از وضعیت جوجه ها را پیدا خواهد کرد. پرندگان به طور دسته جمعى وادار به جستجوى آب ودان مى شوند. به همین دلیل کمپانى توصیه مى کند که به جوجه ها بعد از ورود به فارم استراحت داده و سپس برنامه اى بر مبناى ۲ ساعت خاموشى و۴ ساعت روشنایى به آنهاداده شود

shhhhhhhh عملکرد و فواید برنامه نوری برای مرغان تخمگذار وتنظیم نور برای سالن های بازونیمه باز و بسته09131007689

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 • این برنامه را مى توان به مدت ۱۰-۷ روز بعد از ورود جوجه ها انجام داد، سپس برنامه طبیعى کاهش تدریجى نور را شروع نمود. استفاده از برنامه نورى فوق الذکر فواید زیر را در بر خواهد داشت
 • جوجه ها همزمان در حال خواب یا استراحت هستند
 •  جوجه هاى ضعیف همزمان با جوجه هاى قوى تر تحریک به مصرف دان و آب مى شوند و به سمت آنها حرکت مى کنند
 •  رفتار و تحرک گله یکسان است و قضاوت در مورد آنها آسان تر است

 تلفات کاهش خواهد یافت

………………………………………………………………………………………………………………..

برنامه نورى براى سالن هاى بسته

 • میزان کاهش طول نور در دوران پرورش و سن تعیین شده براى انجام تحریک نورى، روش و راه هایى هستند که عملکرد تولیدى گله را با توجه به ویژگى هاى مورد نیاز هر فارم تنظیم مى کند برنامه استاندارد ارائه شده ى زیر به عنوان مثال براى شروع سریع تولید طراحى شده است شدت نور براساس وات بر متر مربع، لومن، فوت کندل یا لوکس و براساس منبع و منشا نور اندازه گیرى مى شود و توصیه براساس این معیارها باعث سردرگمى مرغدار مى گردد و او را کمک نخواهد کرد بنابراین شدت نورى طراحى شده زیر براساس لوکس مى باشد

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

برنامه نورى براى سالن هاى باز و نیمه باز

 • اصول اجرایى توصیه شده زیر در مورد سالن بسته را باید در سالنهاى باز و نیمه باز هم عملى نمود در دوران پرورش هرگز طول نور را افزایش ندهید در دوران تولید هرگز طول نور را کاهش ندهید اگر چنانچه در طول روز نور طبیعى وارد سالن مى شود و یا اگر پرندگان در طول روز به محیط بیرون از سالن دسترسى دارند پرورش همراه دسترسى به محیط آزاد اثرات نور طبیعى هنگامطراحى برنامه نورى باید مورد توجه قرار گیردبه عنوان مثال در اروپاى مرکزى طول نور طبیعى در طول سال با افزایش تدریجى در اواخر ژوئن به ۱۷ ساعت و با کاهش تدریجى در اواخر دسامبر به ۸ ساعت مى رسداگر پولت هاى پرورش یافته در دوران تولید، به سالن هاى باز که نمى توان آنها را تاریـک کرد منتـقل شوند، برنامه نورى طراحى شده در دوران پرورش باید بگونه اى تنظیم شود که طول نور آن دوران برابرطول نور طبیعى هنگام انتقال پولت ها به سالن تخمگذارى در زمان تحریک نورى باشدبنابراین در این زمان دو وضعیت متفاوت و قابل تمایز مى تواند وجود داشته باشد
 1. تولید هنگامى شروع مى شود که طول نورطبیعى در حال کاهش است
 2. تولید هنگامى شروع مى شود که طول نورطبیعى در حال افزایش است
 • در هر دو وضعیت برنامه نورى باید طورى طراحى شود که طول نور در ۱۷هفتگى حداقل ۱۰ ساعت باشد.طول نور طبیعى محاسبه و هر هفته یک ساعت افزوده شود تا در ۲۱ هفتگى به ۱۴ ساعت برسد هرگز نور را قبل از ساعت ۴ بامداد به وقت اروپاى مرکزى روشن ننمائید در طول ماههاى بهار برنامه نورى تحت تاثیر افزایش طول نـور طبـیعى است و تـدریجا به ۱۷ ساعت مى رسد، سپس از جولاى (در اروپاى مرکزى) طول نور شروع به کاهش مىنماید در این حالت در دورانتولید طول نور۱۷ساعت را باید ثابت نگه داشت. مثال فوق را در اروپاى مرکزى مى توان به صورت زیرانجام داد
 •  ساعت ۴ صبح لامپ ها را روشن نمود بعد از رسیدن شدت نور طبیعى به بیشتر از۵۰-۶۰ لوکس دیمرها را خاموش نمود
 • غروب بعد از کاهش شدت نور طبیعى به کمتر از ۵۰-۶۰ لوکس- دیمرها را روشن نموده در ساعت۹شب ً کاملا خاموش نمود
 • این زمان ها مى تواند با توجه به شرایط هر گله، شروع تخمگذارى (تولید- اندازه تخم مرغ) و امکانات موجود در هر فارم متغییر باشدچنانچه به دلایل عملى یک دوره نورى متفاوت از آنچه در بالا ذکر شد اجرا شود نباید با سیکل و دوره منظم نورى مرغ که تحت تاثیر طلوع و غروب طبیعى مى باشد متفاوت باشد همچنان که ً قبلا ذکر شد برنامه نورى که در اینجا تشریح شد فقط یک مثال قابل تنظیم در اروپاى مرکزى است. اگر چنانچه پرندگان قبل از اتمام نور طبیعى وارد سالن شوند و یا اگر بتوان ساختمان را ً کاملا تاریک نمود، بهتر است برنامه نورى سالن هاى ً کاملا بسته را در آنها اجرا نمود زمان تاریک کردن سالن یا بازکردن پنجره ها توسط برنامه نورى تعیین مى شود، در این زمینه بهتراست روش صحیح را بکار برد
 1. هنگام غروب ابتدا پنجره ها را بست سپس لامپ ها را خاموش نمود
 2. هنگام صبح ابتدا لامپ ها را روشن نمود سپس پنجره ها را باز کرد

3 عملکرد و فواید برنامه نوری برای مرغان تخمگذار وتنظیم نور برای سالن های بازونیمه باز و بسته09131007689

…………….……………………………………………………………………………………….

ورود به کانال تلگرامی ما جهت مشاوره و ثبت سفارش =کلیک روی شماره زیر

۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

دفتر تهران
جهت استعلام قیمت روز جوجه شترمرغ
آدرس :تهران، سهروردی شمالی، بن بست بیشه
شماره شرکت: ۸۸۴۳۳۱۹۶ ۰۲۱
پشتیبانی فروش انواع جوجه بوقلمون ، شترمرغ ، مرغ بومی ، مرغ بلک استار، مرغ ال اس ال ، مرغ تخمگذار ، اردک ، بلدرچین ، کبک و طیور :
۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱
۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱
دفتر اصفهان
جهت استعلام قیمت روز جوجه شترمرغ
آدرس : اصفهان،خیابان جابر انصاری،ابتدای ۵آذر،ساختمان رسول،طبقه دوم،واحد۴
شماره شرکت: ۰۳۱۳۴۴۱۹۸۷۹
پشتیبانی فروش انواع جوجه بوقلمون ، شترمرغ ، مرغ بومی ، مرغ بلک استار، مرغ ال اس ال ، مرغ تخمگذار ، اردک ، بلدرچین ، کبک و طیور :
۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶
۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − سیزده =

اشتراک گذاری:
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
انتخاب نوع محصول
Filters Sort
۱ ۲ ۸
آخرین اخبار
آماده کردن سالن پرورش جوجه گوشتی نژادهای مختلف مرغ و خصوصیات ظاهری آن ها - بررسی کامل لیست قیمت انواع جوجه 23-3-1400 شناخت بیماری های طیور-سالمونلا پولوروم آموزش روش ضدعفونی کردن سالن مرغداری و بهداشت طیور لیست قیمت جوجه 22-3-1400 اعلامی از شرکت آریا منتخب پارسیان  بسته بندی گوشت طیور-تهیه مواد اولیه تولید و بسته بندی گوشت (قسمت اول) لیست قیمت انواع جوجه 19-3-1400 لیست قیمت جوجه 10-30-1400 لیست قیمت انواع جوجه 2-3-1400 اعلامی از شرکت آریامنتخب پارسیان لیست قیمت جوجه 30-2-1400 لیست قیمت انواع جوجه 27-2-1400 قیمت جوجه شترمرغ - بوقلمون - مرغ 23-2-1400 لیست قیمت جوجه 19-2-1400 لیست قیمت فروش انواع جوجه 15-2-1400 لیست قیمت انواع جوجه 13-2-1400 لیست قیمت انواع جوجه 11-2-1400 اهمیت تولید نژادهای مرغ بومی  (بخش اول) راهنمای خرید جوجه شترمرغ تعیین جنسیت در شترمرغ با استفاده از تکنیک های مختلف در سنین متفاوت پرورش مرغ بومی - چشم انداز روشن فروش مرغ تخمگذار بلدرچین ها را بشناسیم مزیت 3Dplus برای کشاورزی برنامه ساخت سالن پرورش مرغ مناسب غذای مرغ تخمگذار چیست؟ چگونه از مرغهای تخمگذار در مزرعه کوچک مراقبت کنیم؟ چگونه می توان مرغداری خوب ساخت؟ کنجاله سویا در دان مرغ قیمت انواع جوجه 29 بهمن99 نحوه راه اندازی تجارت مرغداری - برای مبتدیان پرورش بوقلمون بیوتی بررسی وضعیت پرورش بلدرچین در ایران پوشال مناسب برای کف سالن جوجه باید چه شرایطی داشته باشد اصول تهویه در سالنهای مرغداری مرغ کرچ چیست و چگونه می توان آن را متوقف کرد؟ قیمت انواع جوجه در 20بهمن99 چگونه تولید تخم مرغ تخمگذار را بالا نگه داریم 5 نژاد برتر مرغ تخمگذار راهنمای راه اندازی یک مرغداری راه اندازی مزرعه شترمرغ به زبان ساده