فروش جوجه

,فروش،فروش جوجه شترمرغ،فروش شترمرغ پرواری،فروش جوجه بوقلمون،فروش جوجه مرغ بومی،فروش جوجه بلدرچین،فروش جوجه اردک،فروش جوجه کبک،

جوجه بوقلمون محلی

فروش جوجه بوقلمون در شیراز

جوجه بوقلمون یک روزه

فروش جوجه بوقلمون اصفهان

فروش جوجه بوقلمون مشهد

فروش جوجه مرغ

فروش جوجه بوقلمون در تبریز

طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

فروش جوجه بوقلمون اصفهان

فروش جوجه بوقلمون مشهد

فروش جوجه شترمرغ اصفهان

قیمت جوجه بوقلمون

فروش جوجه بوقلمون محلی

قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه

فروش جوجه مرغ

قیمت جوجه بوقلمون یک روزه

فروش جوجه بوقلمون در شیراز

قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه

جوجه بوقلمون محلی

فروش جوجه بوقلمون در شیراز

جوجه بوقلمون یک روزه

فروش جوجه بوقلمون اصفهان

فروش جوجه بوقلمون مشهد

فروش جوجه مرغ

فروش جوجه بوقلمون در تبریز

طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه

جوجه بوقلمون محلی

قیمت روز جوجه بوقلمون

فروش جوجه بوقلمون اصفهان

فروش جوجه بوقلمون در شیراز

غذای جوجه بوقلمون

پرورش جوجه بوقلمون

قیمت بوقلمون زنده

فروش جوجه شترمرغ اصفهان

قیمت جوجه بوقلمون

فروش جوجه بوقلمون محلی

قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه

فروش جوجه مرغ

قیمت جوجه بوقلمون یک روزه

فروش جوجه بوقلمون در شیراز

قیمت جوجه بوقلمون یک روزه

قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه

جوجه بوقلمون قیمت

جوجه بوقلمون محلی

فروش جوجه بوقلمون اصفهان

فروش جوجه بوقلمون در شیراز

خرید جوجه مرغ

غذای جوجه بوقلمون

قیمت بوقلمون زنده

جوجه بوقلمون محلی

فروش جوجه بوقلمون در شیراز

جوجه بوقلمون یک روزه

فروش جوجه بوقلمون اصفهان

فروش جوجه بوقلمون مشهد

فروش جوجه مرغ

فروش جوجه بوقلمون در تبریز

طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

فروش جوجه مرغ

فروش جوجه مرغ بومی

فروش جوجه مرغ محلی

قیمت جوجه شترمرغ

فروش جوجه بوقلمون

فروش جوجه محلی

فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان

خرید جوجه رسمی

فروش مرغ محلی

خرید مرغ بومی تخمگذار

قیمت مرغ تخمگذار

فروش مرغ تخمگذار در اصفهان

قیمت مرغ تخمگذار ۳ماهه

قیمت جوجه یک روزه بومی

مرغ جهادی

جوجه بومی

خرید مرغ بومی تخمگذار

قیمت مرغ محلی تخمگذار

فروش مرغ بومی

فروش مرغ محلی

قیمت مرغ تخمگذار

پرورش مرغ بومی تخمگذار

پرورش مرغ تخمگذار در منزل

بهترین نژاد مرغ تخمگذار

پرورش مرغ محلی در خانه

پرورش مرغ بومی تخمگذار

فروش مرغ بومی

قیمت مرغ تخمگذار

پرورش مرغ تخمگذار در منزل

آموزش پرورش مرغ بومی

پرورش مرغ محلی در خانه

فروش مرغ محلی

پرورش مرغ بومی تخمگذار pdf

طرح توجیهی پرورش مرغ بومی

فروش جوجه مرغ

فروش جوجه مرغ بومی

فروش جوجه مرغ محلی

قیمت جوجه شترمرغ

فروش جوجه بوقلمون

فروش جوجه محلی

فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان

خرید جوجه رسمی

فروش مرغ محلی

قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه

جوجه بوقلمون محلی

فروش جوجه بوقلمون در شیراز

جوجه بوقلمون یک روزه

فروش جوجه بوقلمون اصفهان

فروش جوجه بوقلمون مشهد

فروش جوجه مرغ

فروش جوجه بوقلمون در تبریز

طرز تهیه جوجه کباب بوقلمون

قیمت جوجه شترمرغ

قیمت شترمرغ بالغ

قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴

قیمت روز جوجه شتر مرغ

قیمت جوجه شترمرغ ۹۴

قیمت شترمرغ زنده

فروش جوجه شترمرغ اصفهان

غذای شترمرغ

قیمت گوشت شتر مرغ

قیمت شترمرغ بالغ

وزن شترمرغ بالغ

قیمت شترمرغ زنده

قیمت شترمرغ بالغ در سال ۹۴

قیمت شترمرغ در سال ۹۴

قیمت روز شترمرغ

قیمت شترمرغ پرواری

قیمت شترمرغ یک ساله

قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴

قیمت روز شترمرغ زنده

قیمت شترمرغ زنده

قیمت روز گوشت شترمرغ

قیمت شترمرغ بالغ

قیمت گوشت شتر

قیمت گوشت شترمرغ

قیمت گوشت شترمرغ زنده

قیمت جوجه شترمرغ

فروش جوجه شترمرغ اصفهان

فروش جوجه شترمرغ مشهد

فروش جوجه بوقلمون اصفهان

قیمت جوجه شترمرغ

قیمت جوجه شترمرغ در سال ۹۴

قیمت شترمرغ بالغ

قیمت روز جوجه شتر مرغ

غذای جوجه شترمرغ

قیمت جوجه شترمرغ ۹۴

ای جوجه شترمرغ

غذای شترمرغ چیست

قیمت غذای شترمرغ

غذای اصلی شترمرغ

محل نگهداری شترمرغ

فروش خوراک شترمرغ

غذای شترمرغ در ایران

تغذیه شترمرغ پرواری

طرز تهیه خوراک شترمرغ

فروش جوجه اردک

فروش جوجه اردک در تهران

قیمت اردک زنده

فروش جوجه اردک گیلان

قیمت جوجه اردک یک روزه

قیمت اردک گوشتی

قیمت گوشت اردک

فروش اردک اسرائیلی

قیمت جوجه اردک پکنی

فروش جوجه اردک در تهران

قیمت اردک زنده

فروش جوجه اردک گیلان

قیمت اردک گوشتی

قیمت گوشت اردک

خریدار اردک

قیمت جوجه اردک پکنی

فروش اردک اسرائیلی

پرورش جوجه اردک

قیمت جوجه اردک پکنی

فروش جوجه اردک در تهران

قیمت اردک زنده

قیمت جوجه اردک یک روزه

فروش جوجه اردک گیلان

قیمت گوشت اردک

فروش اردک اسرائیلی

خریدار اردک

پرورش جوجه اردک

قیمت اردک گوشتی

قیمت اردک زنده

قیمت جوجه اردک

فروش جوجه اردک در تهران

قیمت غاز بالغ

فروش غاز

قیمت غاز زنده

قیمت گوشت اردک

اردک پکنی

قیمت جوجه اردک یک روزه

فروش جوجه اردک در تهران

قیمت اردک زنده

فروش جوجه اردک گیلان

قیمت اردک گوشتی

قیمت گوشت اردک

قیمت جوجه اردک پکنی

خریدار اردک

فروش اردک اسرائیلی

روش جوجه مرغ بومی مشهد

خرید مرغ بومی تخمگذار

قیمت مرغ تخمگذار

فروش جوجه مرغ بومی در اصفهان

قیمت جوجه یک روزه بومی

قیمت جوجه یکروزه بومی

مرغ جهادی

پرورش جوجه بومی

پرورش مرغ تخمگذار

خرید مرغ بومی تخمگذار

قیمت مرغ محلی تخمگذار

فروش مرغ بومی

فروش مرغ محلی

قیمت مرغ تخمگذار

پرورش مرغ بومی تخمگذار

پرورش مرغ تخمگذار در منزل

بهترین نژاد مرغ تخمگذار

پرورش مرغ محلی در خانه

بهترین نژاد مرغ تخمگذار

بهترین نژاد مرغ تخمگذار در ایران

فروش بهترین نژاد مرغ تخمگذار

مرغ نژاد لگهورن

مرغ لگهورن

نژادهای مرغ تخمگذار

نژاد مرغ مرندی

مرغ جهادی

مرغ لگرن

فروش جوجه بلدرچین

خرید جوجه بلدرچین اصفهان

قیمت جوجه یک روزه بلدرچین

قیمت گوشت بلدرچین

قیمت قفس بلدرچین

قیمت دان بلدرچین

قیمت بلدرچین زنده

قیمت خوراک بلدرچین

قیمت بلدرچین تخمگذار

پرورش کبک اصفهان

فروش جوجه بلدرچین

اموزش پرورش بلدرچین

آموزش پرورش کبک

قیمت بلدرچین زنده

قفس بلدرچین

پرورش قرقاول

پرورش بلدرچین در خانه

قیمت جوجه یک روزه بلدرچین

خرید جوجه بلدرچین اصفهان

فروش جوجه بلدرچین

قیمت گوشت بلدرچین

قیمت قفس بلدرچین

قیمت بلدرچین زنده

قیمت دان بلدرچین

قیمت خوراک بلدرچین

قیمت بلدرچین بالغ

قیمت بلدرچین زنده

قیمت روز بلدرچین

قیمت بلدرچین تخمگذار

وزن بلدرچین بالغ

قیمت بلدرچین گوشتی

قیمت بلدرچین بالغ

قیمت دان بلدرچین

وزن بلدرچین گوشتی

قیمت خوراک بلدرچین

فروش جوجه کبک

قیمت کبک زنده

قیمت کبک کوهی

قیمت کبک بالغ

قیمت گوشت کبک

پرورش جوجه کبک

قیمت جوجه کبک در تهران

قیمت کبک پرورشی

قیمت کبک مولد

قیمت کبک زنده

قیمت کبک پرورشی

فروش کبک در شیراز

فروش کبک کوهی

قیمت کبک مولد

فروش کبک در اصفهان

قیمت کبک بالغ

فروش کبک وحشی

قیمت گوشت کبک

۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱,۰۲۱۸۸۴۷۸۳۵۱

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 3 =

اشتراک گذاری:
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
قیمت روز انواع محصولات آریا منتخب پارسیان - جوجه انواع طیور - خوراک طیور - بذر چغندر - بذر پیاز و انواع دیگر بذر
 
طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود)حداقل(تومان)حداکثر(تومان)میانگینتاریخ
1399
راس3,7003,8003,75012/5
پلاس3,6003,7003,65012/5
فلکس3,6003,7003,65012/5
هوبارد3,5003,6003,55012/5
کاب 3,5003,6003,55012/5
آرین1,9002,0001,95012/5
بومی3,7003,7503,72512/5
جهادی00000000000012/5
کاکلی3,9003,9503,92512/5
مشکی3,9003,9503,92512/5
مرغ گوشتی زنده تهران13,60013,70013,65012/5
مرغ گوشتی کشتار تهران20,90021,00029,50012/5
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی)30,50030,50030,50012/5
اردک یک روزه پکنی 7,4007,7007,50012/5
اردک10 روزه پکنی8,0008,5008,25012/5
اردک زنده (کیلویی)25,00026,00025,50012/5
اردک کشتاری (کیلویی)37,00038,00037,50012/5
کبک یک روزه4,5005,0004,75012/5
کبک یک ماهه11,00012,00011,50012/5
کبک دو ماهه20,00022,00021,00012/5
کبک سه ماهه30,00032,00031,00012/5
کبک چهار ماهه 35,00040,00037,50012/5
کبک پنج ماهه50,00055,00057,50012/5
کبک تخمگذار52,000 57,00055,50012/5
کبک زنده (کیلویی)71,000 75,00074,00012/5
کبک لاشه (کیلویی)97,000100,00098,50012/5
خروس بومی (کیلویی)42,500 43,50043,00012/5
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی12,000 12,50012,25012/5
جوجه 2 ماهه تخمگذار محلی25,000 25,000 25,000 12/5
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی35,000 35,000 35,000 12/5
جوجه 4 ماهه تخمگذار محلی42,00042,00042,00012/5
جوجه 6 ماهه تخم گذار محلی55,00055,000 55,000 12/5
شترمرغ 5 روزه 320,000320,000320,00012/5
شترمرغ 14 روزه400,000400,000400,00012/5
شترمرغ 20 روزه450,000450,000450,00012/5
شترمرغ یک ماهه550,000550,000550,00012/5
شترمرغ دو ماهه850,000850,000850,00012/5
شترمرغ 3 ماهه1,200,0001,200,0001,200,00012/5
شترمرغ چهار ماهه1,400,0001,400,0001,400,00012/5
شترمرغ زنده تهران38,00038,00038,00012/5
شترمرغ زنده اصفهان37,00037,00037,00012/5
شترمرغ زنده مشهد37,00037,00037,00012/5
پوست کراست شترمرغ گرید 1550,000550,000550,00012/5
پوست کراست شترمرغ گرید 2500,00050,00050,00012/5
پوست کراست شترمرغ گرید 3450,00045,00035,50012/5
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین1,5001,6001,55012/5
جوجه بلدرچین یک روزه
فوق سنگین
1,6001,7001,65012/5
جوجه بلدرچین 45 روزه13,00013,00013,00012/5
بلدرچین زنده تهران48,00048,50048,25012/5
بلدرچین زنده اصفهان47,50047,90047,70012/5
بلدرچین زنده مشهد47,00047,50047,25012/5
جوجه بوقلمون بیوتی
یک روزه فوق سنگین
35,00036,00035,50012/5
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک روزه وارداتی
00000000000000000012/5
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک ماهه
68,00068,00068,00012/5
جوجه بوقلمون برنز یک روزه 27,000 28,00027,50012/5
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه48,00049,00048,50012/5
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه 45,00046,00045,50012/5
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه85,00087,00086,00012/5
بوقلمون بیوتی زنده تهران34,00034,00034,00012/5
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان33,00033,00033,00012/5
بوقلمون بیوتی زنده مشهد33,00033,00033,00012/5
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده)45,00045,00045,00012/5
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر)45,00045,00045,00012/5
تخم نطفه دار 90 درصد برنز12,00012,00012,00012/5
پولت صنعتی 90 روزه38,00040,00039,00012/5
تخم مرغ سفید ( کارتن 11/5 کیلویی )18,70018,80018,85012/5
آخرین اخبار
مزیت 3Dplus برای کشاورزی برنامه ساخت سالن پرورش مرغ مناسب غذای مرغ تخمگذار چیست؟ چگونه از مرغهای تخمگذار در مزرعه کوچک مراقبت کنیم؟ چگونه می توان مرغداری خوب ساخت؟ کنجاله سویا در دان مرغ قیمت انواع جوجه 29 بهمن99 نحوه راه اندازی تجارت مرغداری - برای مبتدیان پرورش بوقلمون بیوتی بررسی وضعیت پرورش بلدرچین در ایران پوشال مناسب برای کف سالن جوجه باید چه شرایطی داشته باشد اصول تهویه در سالنهای مرغداری مرغ کرچ چیست و چگونه می توان آن را متوقف کرد؟ قیمت انواع جوجه در 20بهمن99 چگونه تولید تخم مرغ تخمگذار را بالا نگه داریم 5 نژاد برتر مرغ تخمگذار راهنمای راه اندازی یک مرغداری راه اندازی مزرعه شترمرغ به زبان ساده شترمرغ ها را بهتر بشناسید! مرغ در چند ماهگی تخمگذار میشه؟ تغذیه مرغ بومی تخم گذار پرورش قوغاز پلت چی هست اصلا!!! درصورت گیر کردن تخم در مقعد مرغ تخمگذار باید چه کرد مرغ تخمگذار صنعتی آشنایی با شترمرغ آشنایی با مرغ آشنایی با پرورش بلدرچین و سود دهی آن آشنایی با پرورش کبک خلاصه یی از مزایای پرورش بوقلمون جایگزین آنتی بیوتیک در طیور جدول قیمت انواع طیور 4 بهمن 99 روش های پرورش شترمرغ چه عواملی موجب افزایش و کاهش دوره جوجه کشی کبک میشود؟ مشخص کردن مرغ تخمگذار از غیر تخمگذار فروش جوجه شترمرغ کرمان قیمت انواع طیور 21 دی 99 روش تشخیص قوه دار بودن بذر آموزش کشت و تست بذر چغندر در خانه قیمت انواع جوجه 17 دی ۱۳۹۹ افزایش قیمت تخم مرغ در میادین تره بار اصفهان تولید کننده اول بوقلمون در ایران
X