تجربه یی مدرن از خرید آسان

فروش انواع جوجه بوقلمون ، شترمرغ، مرغ، کبک، اردک، بلدرچین

01 1 4 1 قرارداد نمونه

متن قرارداد فروش شرکت آریا منتخب پارسیان

بسمه تعالی این قرارداد بین شرکت اریا منتخب پارسیان به نشانی:تهران-شریعتی-مرودشت-پلاک ۱۶-واحد۳ و از یکطرف جناب آقای………………………..به آدرس استان…………………………………………………….. به شماره تلفن ………………………….. نماینده شرکت/مزرعه … به شماره ملی ……………………………….. که در این قرارداد اختصارا خریداری نامیده میشود به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد میگردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن میباشند. قرارداد طی ۴صفحه شامل ۹ماده به شرح زیر منقعد می گردد که در صفه ۴ توضیح داده شده است. ماده ۲:موضوع قرارداد عبارت است از فروش………………….قطعه جوجه…………………………………….. ماده ۲:مدت و زمان قرارداد مدت قرارداد……….روز تعیین می کردد و پس از ان این قرارداد از هرگونه ارزش و اعتبار قانونی ساقط می گردد. ماده ۳:مبلغ قرارداد ارزش فروش هر قطعه جوجه……………………………..از موضوع قرارداد………………………………..ریال به حروف………………………………. تعیین می گردد که در مجموع……………………………. ریال می باشد تبصره ۲: قیمت و وزن جوجه به روز می باشد و در زمان تحویل بار از طرف فروشنده (شرکت اریا منتخب پارسیان) تعیین نهایی می گردد. ماده۴:تعهدات فروشنده الف:فروشنده متعهد می گردد که موضوع قرارداد را درمکان مشخص شده شرکت یا مزرعه شرکت یا محل بارگیری که شرکت در نظر دارد تسلیم خریدار یا نماینده خریدار یا راننده خریدار نماید. ب:فروشنده هیچ گونه تعهدی در خصوص حمل و نقل کالای مشروحه ندارد و هرگونه پیش امدی در حین حمل و نقل کالا به مقصد به عهده خریدار می باشد.فروشنده کالای نامبرده را درب مزرعه/شرکت/فروشگاه شرکت اریا منتخب تحویل خریدار می نماید و هیچ گونه تعهد برای تحویل درب سالون یا مزرعه خریدار ندارد محل عقد قراداد تهران و محل تعهد نصبت به قراداد از طرف شرکت اریا منتخب تهران می باشد /پ:در صورتی که به درخواست مشتری یا خریدار کالا یا جوجه توافق شد در قرارداد به درخواست مشتری از طرف فروشنده ارسال شود فروشنده طبق ماده ۴ بند{ب و پ و ماده ۶ بند الف}هیچ گونه تعهدی نسبت به حمل نقل تحویل بار ندارد. ماده۵:تعهدات خریدار الف:خریدار از مبلغ کل قرارداد مبلغ ………………….ریال رابه صورت واریز به حساب(شرکت اریا منتخب پارسیان به مدیریت اسماعیل عباسی) پرداخت نموده و الباقی مبلغ که میزان ………………………..ریال میباشد را۲۴ ساعت قبل از تحویل جوجه به صورت واریز به حساب شرکت یا مدیر عامل شرکت پرداخت نماید. در غیر این صورت کالای نام برده به خریدار تحویل نخواهد شد و کل مبلغ بیعانه به عنوان ضررو زیان غیر استرداد می باشد.درصورت که کل مبلغ قراداد یا مبلغ بیعانه به حساب مدیر عامل شرکت یا به حساب شرکت واریز شود قراداد معتبر می باشد درغیر این صورت این قراداد اعتباری ندارد. ب:در صورتی که خریدار کل مبلغ قرارداد را تسویه نماید.با بروز هرگونه مشکل از سمت خریدار یا اظهار پشیمانی و خواستار شدن فسخ قرارداداز سوی خریدار به صورت یک طرفه.فروشنده ۸۰%از کل مبلغ کامل قرارداد را به عنوان ضرر و زیان کسر و الباقی را به خریدار عودت می دهد.درصورتی که بار مذکور به سمت مزرعه خریدار در حال حرکت و یا به سالن و یا مزرعه پرورش خریدار رسیده باشد در صورت فسخ قرادا از طرف خریدار ۱۰۰% کل مبلغ غیر استرداد میشود. پ:خریدار موظف است یک روز قبل از زمان تحویل جوجه مجوز جوجه ریزی و پروانه بهداشتی که به تایید سازمان دامپزشکی کل رسیده باشد به مقصد مورد نظر به فروشنده ابلاغ نماید.در صورت نداشتن مجوز و پروانه بهره برداری هرگونه مشکلات پیش آمد به عهده خریدار میباشد در صورت نداشتن مجوز دامپزشکی(صماصط و پروان جوجه ریزی) در واقع این فارم (سالن یا محلی که در ان جوجه ریزی میشود) از نظردامپزشکی مورد تایید نمیباشد و از نظر شرکت مورد تایید نمیباشد هرگونه مشکلات پیش امده به عهده خریدار میباشد و شرکت هیچ گونه تعهدی نداشته و نخواهد داشت چون هر نوع جوجه (طیور وماکیان در قراداد) در صورت نداشتن مجوز بیمه نخواهد شد و مورد تایید نمی باشد اینکه فروشنده(شرکت اریا منتخب پارسیان) می تواند: تبصره :۱ تعداد و تاریخ تحویل جوجه را بر حسب موجودی به صورت یک طرفه تغییر دهد و تحویل را به تعویق بیندازد. تبصره :۲ قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ نماییدو%۸۰ مبلغ واریز را از سوی خریدار به عنوان ضروزیان کسر نماید ت:خریدار در کل طول دوره پرورش موظف است اطلاعات پرورش خود را به فروشنده ابلاغ نماید. ج:خریدار باید در کل طول دوران پرورش از دان و مواد اولیه مطلوب و درجه یک که مورد تایید فروشنده می باشد استفاده نماید در غیر این صورت هر پیش امدی بر عهده خریدار می باشد. د:در صورت پشیمانی و فسخ قرارداد کل مبلغ بیعانه غیر استرداد می باشد و توسط شرکت دریافت می گردد. ه: خریدار موظف است در زمان تحویل جنس صحت و سلامت وسن جوجه راکاملا بررسی و محاسبه و کارشناسی نمایدو آوردن کارشناس و خبره توسط خریدار بلا مانع است و با دقت کامل از صحت کالای خریداری شده خود مطلع باشد زیرا پس از تحویل جنس و کالای خریداری شده در این قرارداد به فروشنده یا راننده حمل یا نماینده خریدار و غیره…هرگونه شکایت و ادعا وارجاع به محکمه های قانونی،دیگر توسط شرکت و هرگونه مرجع قانونی و.. پذیرفته نخواهد بود وهرگونه ادعا دراین خصوص کأن لم یکن تلقّی شده و فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. و: در صورت بروز هرگونه مشکل جهت ارجاعات قانونی به آدرس دفتر مرکزی واقع در تهران که ثبت شده در شماره ثبتی شرکت و ثبت شده در سربرگ قرارداد شرکت میباشد مراجعه شود بنابراین هر گونه طرح دعوا یا ادعا فقط در محاکم صالح استان تهران(محل وقوع ثبت شرکت)معتبر و قانونی خواهد بود. ماده ۶:بسته بندی و حمل و نقل الف:جوجه بوقلمون وارداتی یا داخلی در کارتن بسته بندی شده در محل فرودگاه امام خمینی یا سالن جوجه کشی تا مقصد تعیین شده توسط خریدارحمل میگردد /کلیه هزینه های حمل و نفل بر عهد خریدار می باشد.هرگونه اتفاق شامل تصادفات و مرگ و میر حاصل از حمل ونقل غیر استاندارد یا برخورد با پست قرنطینه دامپزشکی که منجر به معدوم سازی جوجه شود به هرعلت بر عهده خریدار می باشد/ ب:جوجه شترمرغ فاقد هرگونه بسته بندی می باشد و هزینه بسته بندی و کارتن گیری و حمل و نقل از درب مزرعه شرکت به بعد تمام و کمال بر عهده خریدار میباشد. پ: تفکیک پذیری چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود. ت: درصورت افته وزن در کل ماکیان وطیور ….در حمل و نقل از ۱۰۰ گرم تا ۱کیلو به ازای هرعدد پرنده یا طیور .. ازمبدا تا مقصد وزن کم کند از نظر شرکت و کارشناسان شرکت عادی میباشد و شرکت هیچ گونه تعهد نصبت به افته بار در مقصد نهای ندارد و نخواهد داشت. ماده ۷: موارد اضطراری و غیرمترقبه(:فورس ماژور) درصورت بروز هرگونه موارد پیش بینی نشده و غیر مترقبه از قبیل حوادث طبیعی ,ویروسی مانند: کرونا یا ازقبیل این نوع.. یا بخشنامه های دولتی و غیره این قرارداد مشمول شرایط جاری فورس ماژور خواهد شدو پس از رفع بحران ادامه قرارداد با در نظر گرفتن شرایط به قوت خود باقی خواهد ماند یا به تصمیم مدیریت شرکت اریا منتخب خواهد بود. ماده۸:مشاهده و بررسی کالا الف:مشاهده-بررسی و هرگونه کارشناسی سن/صحت/سلامت و عدم هرگونه مشکلات شامل مشکلات مادری و هچری و نیز عفونی و غیر عفونی زمان تحویل بر عهده خریدار می باشد در واقع خریدار قبل از تحویل جوجه با کارشناس و دکتر و خبره خود نسبت به تحویل جوجه رجوع کند و کارشناسی کند و در زمان تحویل باید توسط خریدار بررسی گردد زیرا پس از دریافت کالای نام برده شده در این قرارداد هیچ گونه مسئولیتی شامل کلیه مشکلات و بیماریهای عفونی و غیر عفونی/هچری و غیر هچری/مادری و غیر مادری بر عهده شرکت نبوده و شرکت هیچ گونه مسئولیتی را متقبل نخواهد بود و هرگونه شکایت در هیچ مرجع قانونی و شبه قانونی توسط شرکت و فروشنده پذیرفته نخواهد شد بنابراین خریدار میتواند حین و قبل خرید در این خصوص کارشناس و خبره همراه داشته باشد و پس از خرید و تحویل دیگر هیچ ادعایی پزیرفته نخواهد بودو غیره قابل استماع است. ب:در صورت بروز هر گونه پیش آمد غیر مترقبه طبیعی اعم از زلزله،سیل،و…… و بیماریهای واگیرداری اعم از نیوکاسل، انفولانزا، برونشیت، و…..که بارگیری و فروش جوجه از سوی سازمان دامپزشکی و جهاد کشاورزی کل کشور و استان ها ممنوع وغیرقابل بارگیری اعلام شوند فروشنده: تبصره ۱ :یا به مدت قرارداد یک طرفه و ازسوی فروشنده اضافه می شود. تبصره ۲: یا قرارداد به صورت یک طرفه و از سوی فروشنده فسخ می گردد و بیعانه به طور کامل به طرف خریدار عودت داده می شود. اطلاعات کارت مورد تاید خریدار جهت عودت پول در صورت لزوم ……………………………………….. و خریدار حق هیچ گونه اعتراض یا شکایت نسبت به مفاد این قرارداد را در هیچ مرجع قانونی قضایی و شبه قضایی را ندارد. این قرارداد در نه ماده و دو نسخه تنظیم که پس از امضا طرفین حکم واحد را دارا بوده و برای طرفین معتبر می باشد/ چنانچه قرار داد به صورت غیر حضوری ثبت و بیعانه به حساب شرکت یا مدیر عامل شرکت واریز گردد این واریز حکم امضا و پذیرش قرارداد از سوی خریدار را دارد و مورد تایید خریدار می باشد.و شرکت موظف است متن قرارداد را ازطریق فاکس، ایمیل و یا تلگرام یا اینستاگرام , واتساب و غیره.. به استحضار خریدار برساند.و اینکه خریدار نمونه قراداد خود در سایت اریا منتخب پارسیان در قوانین و مقررات مشاهد کند این قراداد با مهر و امضا مدیر عامل شرکت اریا منتخب معتبر میباشد. ماده ۹: این قرارداددر ۴ صفحه و در۹ماده و۵ تبصره و ۲۲ بند و در۲نسخه تهیه و امضاء گردید که هر نسخه حکم واحد رادارد و برای طرفین قرارداد لازم الاجرا است. توضیحات: در صورت داشتن: شرکت آریا منتخب پارسیان خریدار (در صورت بروز هرگونه مشکل جهت ارجاعات قانونی فقط می توان به ادرس دفتر مرکزی واقع در تهران رجوع کرد توضیحات بیشتر در ماده۵ بند “و” ذکر شده است)
چگونه سفارش دهیم؟

۳ مرحله آسان جهت سفارش و دریافت محموله شما

تماس تلفنی و ثبت سفارش
واریز پیش پرداخت و بیعانه
رزرو و دریافت کالا
3silhouette 2860979 قرارداد نمونه
از پرورش تا فروش با شما هستیم

بیش از ۱۰سال سابقه در زمینه پرورش طیور،به ویژه شترمرغ بوقلمون

شرکت آریا منتخب پارسیان با بیش از ۱۰سال سابقه در زمینه پرورش طیور،به ویژه شترمرغ بوقلمون افتخار دارد به لطف پروردگار قدمی در راستای پیشرفت کشور عزیزمان ایران داشته باشد. این شرکت درزمینه تولید و فروش کلیه فرآورده های به دست آمده از شترمرغ و بوقلمون و مرغ بومی آماده خدمتگذاری می باشد.