قيمت زند شترمرغ
قيمت زند شترمرغ

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

1395/8/4                                                                                      فروش جوجه شترمرغ یک ماهه 2300000 ریال                                 فروش جوجه شترمرغ دو ماهه 32000000 ریال                                  قیمت زنده شترمرغ                   130000 ریال                                    @riamontakhab

 

١٣٩٥/٧/١٤

قيمت زنده شترمرغ
تهران ١٣٥٠٠٠ ريال
مشهد ١٢٠٠٠٠-١٢٥٠٠٠ريال
اصفهان ١٤٠٠٠٠ ريال
@ariamontakhab

1395/7/13

قيمت زنده شترمرغ
تهران ١٤٠٠٠٠ ريال
اصفهان ١٤٠٠٠٠ريال
مشهد ١٢٥٠٠٠ ريال

@ariamontakhab

1395/7/12
قيمت زنده شترمرغ ١٢٠٠٠٠ ريال
لطفا عضو كانال ما شويد
@ariamintakhab

قيمت زند شترمرغ110000ریال تهران

قیمت زنده شترمرغ112000ریال اصفهان

قیمت زندهشترمرغ105000ریال مشهد١٣٩٥/٧/١١
قيمت شترمرغ زنده
تهران ١٢٠٠٠٠ ريال
اصفهان ١٢٥٠٠٠ ريال
مشهد ١١٠٠٠٠ ريال
لطفا عضو كانال ما شويد

@ariamontakhab