قیمت انواع جوجه ۱۲ آبان ۱۳۹۹

قیمت انواع جوجه ۱۲ آبان ۱۳۹۹

 

 

 

طیور حداقل(تومان) حداکثر(تومان) میانگین تاریخ
۱۳۹۹
راس ۲۱۰۰ ۲۲۰۰ ۲۱۵۰ ۸/۱۲
پلاس ۲۰۰۰ ۲۱۰۰ ۲۰۵۰ ۸/۱۲
فلکس ۲۰۰۰ ۲۱۰۰ ۲۰۵۰ ۸/۱۲
هوبارد ۱۹۰۰ ۲۰۰۰ ۱۹۵۰ ۸/۱۲
کاب ۱۹۰۰ ۲۰۰۰ ۱۹۵۰ ۸/۱۲
آرین ۱۳۵۰ ۱۴۵۰ ۱۳۰۰ ۸/۱۲
بومی ۳۳۰۰ ۳۴۰۰ ۳۳۵۰ ۸/۱۲
جهادی ۳۵۰۰ ۳۶۰۰ ۳۵۵۰ ۸/۱۲
کاکلی ۳۶۰۰ ۳۷۰۰ ۳۶۵۰ ۸/۱۲
مشکی ۳۶۰۰ ۳۷۰۰ ۳۶۵۰ ۸/۱۲
مرغ گوشتی زنده تهران ۱۳۶۰۰ ۱۳۷۰۰ ۱۳۶۵۰ ۸/۱۲
مرغ گوشتی کشتار تهران ۲۰۹۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۹۵۰۰ ۸/۱۲
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کارتنی) ۲۹۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۸/۱۲
اردک یک روزه پکنی ۴۱۰۰ ۴۲۰۰ ۴۱۵۰ ۸/۱۲
اردک ۱۵ روزه پکنی ۶۵۰۰ ۷۰۰۰ ۶۲۵۰ ۸/۱۲
اردک زنده (کیلویی) ۱۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۸/۱۲
اردک کشتاری (کیلویی) ۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۸/۱۲
کبک یک روزه ۲۶۰۰ ۳۰۰۰ ۲۸۰۰ ۸/۱۲
کبک یک ماهه ۹۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۹۵۰۰ ۸/۱۲
کبک دو ماهه ۱۳۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۳۵۰۰ ۸/۱۲
کبک سه ماهه ۲۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۱۵۰۰ ۸/۱۲
کبک چهار ماهه ۲۸۰۰۰ ۲۹۰۰۰ ۲۸۵۰۰ ۸/۱۲
کبک پنج ماهه ۳۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰ ۳۰۵۰۰ ۸/۱۲
کبک تخمگذار ۳۵۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۳۵۵۰۰ ۸/۱۲
کبک زنده (کیلویی) ۵۵۰۰۰ ۵۶۰۰۰ ۵۵۵۰۰ ۸/۱۲
کبک لاشه (کیلویی) ۶۵۰۰۰ ۶۶۰۰۰ ۶۵۵۰۰ ۸/۱۲
خروس بومی ۶۵۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۶۲۵۰۰ ۸/۱۲
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی ۹۰۰۰ ۹۵۰۰ ۹۲۵۰ ۸/۱۲
جوجه ۲ ماهه تخمگذار محلی ۲۰۵۰۰ ۱۷۵۰۰ ۱۷۰۰۰ ۸/۱۲
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی ۲۳۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۸/۱۲
جوجه ۴ ماهه تخمگذار محلی ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۲۷۵۰۰ ۸/۱۲
جوجه ۶ ماهه تخم گذار محلی ۴۵۰۰۰ ۴۷۰۰۰ ۴۶۰۰۰ ۸/۱۲
شترمرغ ۵ روزه ۳۲۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۸/۱۲
شترمرغ ۱۴ روزه ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۸/۱۲
شترمرغ ۲۰ روزه ۴۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ ۸/۱۲
شترمرغ یک ماهه ۵۵۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰ ۸/۱۲
شترمرغ دو ماهه ۸۵۰۰۰۰ ۸۵۰۰۰۰ ۸۵۰۰۰۰ ۸/۱۲
شترمرغ ۳ ماهه ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۸/۱۲
شترمرغ چهار ماهه ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰ ۸/۱۲
شترمرغ زنده اصفهان ۴۲۰۰۰ ۴۲۰۰۰ ۴۲۰۰۰ ۸/۱۲
شترمرغ زنده تهران ۴۳۰۰۰ ۴۳۰۰۰ ۴۳۰۰۰ ۸/۱۲
شترمرغ زنده مشهد ۴۲۰۰۰ ۴۲۰۰۰ ۴۲۰۰۰ ۸/۱۲
پوست کراست شترمرغ گرید ۱ ۵۵۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰ ۸/۱۲
پوست کراست شترمرغ گرید ۲ ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۸/۱۲
پوست کراست شترمرغ گرید ۳ ۴۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۳۵۵۰۰ ۸/۱۲
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین ۹۵۰۰۰ ۹۶۰۰۰ ۹۵۵۰۰ ۸/۱۲
جوجه بلدرچین یک روزه
فوق سنگین
۱۰۵۰ ۱۱۵۰ ۱۱۰۰ ۸/۱۲
جوجه بلدرچین ۴۵ روزه ۵۸۰۰ ۶۰۰۰ ۵۹۰۰ ۸/۱۲
بلدرچین زنده اصفهان ۲۳۵۰۰ ۲۳۹۰۰ ۲۳۷۰۰ ۸/۱۲
بلدرچین زنده تهران ۲۴۰۰۰ ۲۴۵۰۰ ۲۴۲۵۰ ۸/۱۲
بلدرچین زنده مشهد ۲۳۰۰۰ ۲۳۵۰۰ ۲۳۲۵۰ ۸/۱۲
جوجه بوقلمون بیوتی
یک روزه فوق سنگین
۳۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ۳۷۵۰۰ ۸/۱۲
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک روزه وارداتی
۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۸/۱۲
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک ماهه
۵۵۰۰۰ ۵۶۰۰۰ ۵۵۵۰۰ ۸/۱۲
جوجه بوقلمون برنز یک روزه ۲۷۰۰۰ ۲۸۰۰۰ ۲۷۵۰۰ ۸/۱۲
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه ۴۸۰۰۰ ۴۹۰۰۰ ۴۸۵۰۰ ۸/۱۲
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه ۴۵۰۰۰ ۴۶۰۰۰ ۴۵۵۰۰ ۸/۱۲
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه ۸۵۰۰۰ ۸۷۰۰۰ ۸۶۰۰۰ ۸/۱۲
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان ۳۷۰۰۰ ۳۷۵۰۰ ۱۶۲۰۰ ۸/۱۲
بوقلمون بیوتی زنده تهران ۳۸۰۰۰ ۳۸۵۰۰ ۱۶۷۵۰ ۸/۱۲
بوقلمون بیوتی زنده مشهد ۳۷۰۰۰ ۳۷۵۰۰ ۱۶۲۵۰ ۸/۱۲
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده) ۲۳۰۰۰ ۲۳۰۰۰ ۲۳۰۰۰ ۸/۱۲
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر) ۲۸۰۰۰ ۲۸۰۰۰ ۲۸۰۰۰ ۸/۱۲
تخم نطفه دار ۹۰ درصد برنز ۷۰۰۰ ۷۵۰۰ ۷۲۵۰ ۸/۱۲
پولت صنعتی ۹۰ روزه ۲۹۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۳۰۵۰۰ ۸/۱۲
تخم مرغ تهران (کیلویی) ۱۴۵۰۰ ۱۴۵۰۰ ۱۴۵۰۰ ۸/۱۲
بذر چغندر (ترک ) ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰ ۸/۱۲
بذر چغندر (آلمان) ۲۶۰۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰ ۸/۱۲
بذر پیاز ۶۵۰۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰ ۸/۱۲

 

 

فروش جوجه شترمرغ

فروش جوجه بوقلمون

فروش جوجه مرغ بومی گلپایگانی

فروش جوجه اردک پکنی

فروش جوجه کبک

فروش جوجه بلدرچین

فروش تخم مرغ

فروش خوراک طیور

تماس با پشتیبانی فروش

۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱

۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱

۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

فروش بذر پیاز

فروش بذر چغندر

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × پنج =

اشتراک گذاری:
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
قیمت روز انواع محصولات آریا منتخب پارسیان - جوجه انواع طیور - خوراک طیور - بذر چغندر - بذر پیاز و انواع دیگر بذر
 
طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود)حداقل(تومان)حداکثر(تومان)میانگینتاریخ
1399
راس3,7003,8003,75012/5
پلاس3,6003,7003,65012/5
فلکس3,6003,7003,65012/5
هوبارد3,5003,6003,55012/5
کاب 3,5003,6003,55012/5
آرین1,9002,0001,95012/5
بومی3,7003,7503,72512/5
جهادی00000000000012/5
کاکلی3,9003,9503,92512/5
مشکی3,9003,9503,92512/5
مرغ گوشتی زنده تهران13,60013,70013,65012/5
مرغ گوشتی کشتار تهران20,90021,00029,50012/5
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی)30,50030,50030,50012/5
اردک یک روزه پکنی 7,4007,7007,50012/5
اردک10 روزه پکنی8,0008,5008,25012/5
اردک زنده (کیلویی)25,00026,00025,50012/5
اردک کشتاری (کیلویی)37,00038,00037,50012/5
کبک یک روزه4,5005,0004,75012/5
کبک یک ماهه11,00012,00011,50012/5
کبک دو ماهه20,00022,00021,00012/5
کبک سه ماهه30,00032,00031,00012/5
کبک چهار ماهه 35,00040,00037,50012/5
کبک پنج ماهه50,00055,00057,50012/5
کبک تخمگذار52,000 57,00055,50012/5
کبک زنده (کیلویی)71,000 75,00074,00012/5
کبک لاشه (کیلویی)97,000100,00098,50012/5
خروس بومی (کیلویی)42,500 43,50043,00012/5
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی12,000 12,50012,25012/5
جوجه 2 ماهه تخمگذار محلی25,000 25,000 25,000 12/5
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی35,000 35,000 35,000 12/5
جوجه 4 ماهه تخمگذار محلی42,00042,00042,00012/5
جوجه 6 ماهه تخم گذار محلی55,00055,000 55,000 12/5
شترمرغ 5 روزه 320,000320,000320,00012/5
شترمرغ 14 روزه400,000400,000400,00012/5
شترمرغ 20 روزه450,000450,000450,00012/5
شترمرغ یک ماهه550,000550,000550,00012/5
شترمرغ دو ماهه850,000850,000850,00012/5
شترمرغ 3 ماهه1,200,0001,200,0001,200,00012/5
شترمرغ چهار ماهه1,400,0001,400,0001,400,00012/5
شترمرغ زنده تهران38,00038,00038,00012/5
شترمرغ زنده اصفهان37,00037,00037,00012/5
شترمرغ زنده مشهد37,00037,00037,00012/5
پوست کراست شترمرغ گرید 1550,000550,000550,00012/5
پوست کراست شترمرغ گرید 2500,00050,00050,00012/5
پوست کراست شترمرغ گرید 3450,00045,00035,50012/5
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین1,5001,6001,55012/5
جوجه بلدرچین یک روزه
فوق سنگین
1,6001,7001,65012/5
جوجه بلدرچین 45 روزه13,00013,00013,00012/5
بلدرچین زنده تهران48,00048,50048,25012/5
بلدرچین زنده اصفهان47,50047,90047,70012/5
بلدرچین زنده مشهد47,00047,50047,25012/5
جوجه بوقلمون بیوتی
یک روزه فوق سنگین
35,00036,00035,50012/5
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک روزه وارداتی
00000000000000000012/5
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک ماهه
68,00068,00068,00012/5
جوجه بوقلمون برنز یک روزه 27,000 28,00027,50012/5
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه48,00049,00048,50012/5
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه 45,00046,00045,50012/5
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه85,00087,00086,00012/5
بوقلمون بیوتی زنده تهران34,00034,00034,00012/5
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان33,00033,00033,00012/5
بوقلمون بیوتی زنده مشهد33,00033,00033,00012/5
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده)45,00045,00045,00012/5
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر)45,00045,00045,00012/5
تخم نطفه دار 90 درصد برنز12,00012,00012,00012/5
پولت صنعتی 90 روزه38,00040,00039,00012/5
تخم مرغ سفید ( کارتن 11/5 کیلویی )18,70018,80018,85012/5
آخرین اخبار
بلدرچین ها را بشناسیم مزیت 3Dplus برای کشاورزی برنامه ساخت سالن پرورش مرغ مناسب غذای مرغ تخمگذار چیست؟ چگونه از مرغهای تخمگذار در مزرعه کوچک مراقبت کنیم؟ چگونه می توان مرغداری خوب ساخت؟ کنجاله سویا در دان مرغ قیمت انواع جوجه 29 بهمن99 نحوه راه اندازی تجارت مرغداری - برای مبتدیان پرورش بوقلمون بیوتی بررسی وضعیت پرورش بلدرچین در ایران پوشال مناسب برای کف سالن جوجه باید چه شرایطی داشته باشد اصول تهویه در سالنهای مرغداری مرغ کرچ چیست و چگونه می توان آن را متوقف کرد؟ قیمت انواع جوجه در 20بهمن99 چگونه تولید تخم مرغ تخمگذار را بالا نگه داریم 5 نژاد برتر مرغ تخمگذار راهنمای راه اندازی یک مرغداری راه اندازی مزرعه شترمرغ به زبان ساده شترمرغ ها را بهتر بشناسید! مرغ در چند ماهگی تخمگذار میشه؟ تغذیه مرغ بومی تخم گذار پرورش قوغاز پلت چی هست اصلا!!! درصورت گیر کردن تخم در مقعد مرغ تخمگذار باید چه کرد مرغ تخمگذار صنعتی آشنایی با شترمرغ آشنایی با مرغ آشنایی با پرورش بلدرچین و سود دهی آن آشنایی با پرورش کبک خلاصه یی از مزایای پرورش بوقلمون جایگزین آنتی بیوتیک در طیور جدول قیمت انواع طیور 4 بهمن 99 روش های پرورش شترمرغ چه عواملی موجب افزایش و کاهش دوره جوجه کشی کبک میشود؟ مشخص کردن مرغ تخمگذار از غیر تخمگذار فروش جوجه شترمرغ کرمان قیمت انواع طیور 21 دی 99 روش تشخیص قوه دار بودن بذر آموزش کشت و تست بذر چغندر در خانه قیمت انواع جوجه 17 دی ۱۳۹۹ افزایش قیمت تخم مرغ در میادین تره بار
X