قیمت انواع جوجه ۶ آذر ۱۳۹۹

قیمت انواع جوجه ۶ آذر ۱۳۹۹

 

قیمت انواع جوجه ۶ آذر ۱۳۹۹

 

طیور حداقل(تومان) حداکثر(تومان) میانگین تاریخ
۱۳۹۹
راس ۳۴۰۰ ۳۵۰۰ ۳۴۵۰ ۹/۶
پلاس ۳۳۰۰ ۳۴۰۰ ۳۳۵۰ ۹/۶
فلکس ۳۳۰۰ ۳۴۰۰ ۳۳۵۰ ۹/۶
هوبارد ۳۲۰۰ ۳۳۰۰ ۳۲۵۰ ۹/۶
کاب ۳۲۰۰ ۳۳۰۰ ۳۲۵۰ ۹/۶
آرین ۲۳۰۰ ۲۴۰۰ ۲۳۵۰ ۹/۶
بومی ۲۰۰۰ ۲۱۰۰ ۲۱۵۰ ۹/۶
جهادی ۲۲۰۰ ۲۳۰۰ ۲۲۵۰ ۹/۶
کاکلی ۲۳۰۰ ۲۴۰۰ ۲۳۵۰ ۹/۶
مشکی ۲۳۰۰ ۲۴۰۰ ۲۳۵۰ ۹/۶
مرغ گوشتی زنده تهران ۱۳۶۰۰ ۱۳۷۰۰ ۱۳۶۵۰ ۹/۶
مرغ گوشتی کشتار تهران ۲۰۹۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۹۵۰۰ ۹/۶
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کارتنی) ۲۹۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۲۹۰۰۰۰ ۹/۶
اردک یک روزه پکنی ۳۵۰۰ ۳۶۰۰ ۳۵۵۰ ۹/۶
اردک ۱۵ روزه پکنی ۶۵۰۰ ۷۰۰۰ ۶۲۵۰ ۹/۶
اردک زنده (کیلویی) ۱۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۹/۶
اردک کشتاری (کیلویی) ۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۹/۶
کبک یک روزه ۴۰۰۰ ۴۱۰۰ ۴۱۵۰ ۹/۶
کبک یک ماهه ۹۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۹۵۰۰ ۹/۶
کبک دو ماهه ۱۳۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۳۵۰۰ ۹/۶
کبک سه ماهه ۲۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۱۵۰۰ ۹/۶
کبک چهار ماهه ۲۸۰۰۰ ۲۹۰۰۰ ۲۸۵۰۰ ۹/۶
کبک پنج ماهه ۳۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰ ۳۰۵۰۰ ۹/۶
کبک تخمگذار ۳۵۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۳۵۵۰۰ ۹/۶
کبک زنده (کیلویی) ۵۵۰۰۰ ۵۶۰۰۰ ۵۵۵۰۰ ۹/۶
کبک لاشه (کیلویی) ۶۵۰۰۰ ۶۶۰۰۰ ۶۵۵۰۰ ۹/۶
خروس بومی ۶۵۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۶۲۵۰۰ ۹/۶
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی ۹۰۰۰ ۹۵۰۰ ۹۲۵۰ ۹/۶
جوجه ۲ ماهه تخمگذار محلی ۲۰۵۰۰ ۱۷۵۰۰ ۱۷۰۰۰ ۹/۶
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی ۲۳۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۹/۶
جوجه ۴ ماهه تخمگذار محلی ۲۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۲۷۵۰۰ ۹/۶
جوجه ۶ ماهه تخم گذار محلی ۴۵۰۰۰ ۴۷۰۰۰ ۴۶۰۰۰ ۹/۶
شترمرغ ۵ روزه ۳۲۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۹/۶
شترمرغ ۱۴ روزه ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۹/۶
شترمرغ ۲۰ روزه ۴۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ ۹/۶
شترمرغ یک ماهه ۵۵۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰ ۹/۶
شترمرغ دو ماهه ۸۵۰۰۰۰ ۸۵۰۰۰۰ ۸۵۰۰۰۰ ۹/۶
شترمرغ ۳ ماهه ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۹/۶
شترمرغ چهار ماهه ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰ ۹/۶
شترمرغ زنده اصفهان ۴۲۰۰۰ ۴۲۰۰۰ ۴۲۰۰۰ ۹/۶
شترمرغ زنده تهران ۴۳۰۰۰ ۴۳۰۰۰ ۴۳۰۰۰ ۹/۶
شترمرغ زنده مشهد ۴۲۰۰۰ ۴۲۰۰۰ ۴۲۰۰۰ ۹/۶
پوست کراست شترمرغ گرید ۱ ۵۵۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰ ۹/۶
پوست کراست شترمرغ گرید ۲ ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۹/۶
پوست کراست شترمرغ گرید ۳ ۴۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۳۵۵۰۰ ۹/۶
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۹/۶
جوجه بلدرچین یک روزه
فوق سنگین
۱۴۰۰ ۱۴۰۰ ۱۴۰۰ ۹/۶
جوجه بلدرچین ۴۵ روزه ۵۸۰۰ ۶۰۰۰ ۵۹۰۰ ۹/۶
بلدرچین زنده اصفهان ۲۳۵۰۰ ۲۳۹۰۰ ۲۳۷۰۰ ۹/۶
بلدرچین زنده تهران ۲۴۰۰۰ ۲۴۵۰۰ ۲۴۲۵۰ ۹/۶
بلدرچین زنده مشهد ۲۳۰۰۰ ۲۳۵۰۰ ۲۳۲۵۰ ۹/۶
جوجه بوقلمون بیوتی
یک روزه فوق سنگین
۲۶۰۰۰ ۲۷۰۰۰ ۲۶۵۰۰ ۹/۶
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک روزه وارداتی
۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۹/۶
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک ماهه
۵۵۰۰۰ ۵۶۰۰۰ ۵۵۵۰۰ ۹/۶
جوجه بوقلمون برنز یک روزه ۲۷۰۰۰ ۲۸۰۰۰ ۲۷۵۰۰ ۹/۶
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه ۴۸۰۰۰ ۴۹۰۰۰ ۴۸۵۰۰ ۹/۶
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه ۴۵۰۰۰ ۴۶۰۰۰ ۴۵۵۰۰ ۹/۶
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه ۸۵۰۰۰ ۸۷۰۰۰ ۸۶۰۰۰ ۹/۶
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان ۳۷۰۰۰ ۳۷۰۰۰ ۳۷۰۰۰ ۹/۶
بوقلمون بیوتی زنده تهران ۳۸۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۹/۶
بوقلمون بیوتی زنده مشهد ۳۷۰۰۰ ۳۷۰۰۰ ۳۷۰۰۰ ۹/۶
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده) ۲۳۰۰۰ ۲۳۰۰۰ ۲۳۰۰۰ ۹/۶
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر) ۲۸۰۰۰ ۲۸۰۰۰ ۲۸۰۰۰ ۹/۶
تخم نطفه دار ۹۰ درصد برنز ۷۰۰۰ ۷۵۰۰ ۷۲۵۰ ۹/۶
پولت صنعتی ۹۰ روزه ۲۹۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۳۰۵۰۰ ۹/۶
تخم مرغ تهران (کیلویی) ۱۴۵۰۰ ۱۴۵۰۰ ۱۴۵۰۰ ۹/۶
بذر چغندر (ترک ) ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰ ۹/۶
بذر چغندر (آلمان) ۲۶۰۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰ ۹/۶
بذر پیاز زرد زتا ۶۵۰۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰ ۹/۶
بذر پیاز سفید مینروا ۳۸۵۰۰۰۰ ۳۸۵۰۰۰۰ ۳۸۵۰۰۰۰ ۹/۶

 

 

 

 

فروش جوجه شترمرغ

فروش جوجه بوقلمون

فروش جوجه مرغ بومی گلپایگانی

فروش جوجه اردک پکنی

فروش جوجه کبک

فروش جوجه بلدرچین

فروش تخم مرغ

فروش خوراک طیور

تماس با پشتیبانی فروش

۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱

۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱

۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

فروش بذر پیاز

فروش بذر چغندر

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 5 =

اشتراک گذاری:
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
انتخاب نوع محصول
Filters Sort
۱ ۲ ۸
آخرین اخبار
لیست قیمت جوجه 19-2-1400 لیست قیمت فروش انواع جوجه 15-2-1400 لیست قیمت انواع جوجه 13-2-1400 لیست قیمت انواع جوجه 11-2-1400 اهمیت تولید نژادهای مرغ بومی  (بخش اول) راهنمای خرید جوجه شترمرغ قیمت جوجه شترمرغ تعیین جنسیت در شترمرغ با استفاده از تکنیک های مختلف در سنین متفاوت پرورش مرغ بومی - چشم انداز روشن فروش مرغ تخمگذار بلدرچین ها را بشناسیم مزیت 3Dplus برای کشاورزی برنامه ساخت سالن پرورش مرغ مناسب غذای مرغ تخمگذار چیست؟ چگونه از مرغهای تخمگذار در مزرعه کوچک مراقبت کنیم؟ چگونه می توان مرغداری خوب ساخت؟ کنجاله سویا در دان مرغ قیمت انواع جوجه 29 بهمن99 نحوه راه اندازی تجارت مرغداری - برای مبتدیان پرورش بوقلمون بیوتی بررسی وضعیت پرورش بلدرچین در ایران پوشال مناسب برای کف سالن جوجه باید چه شرایطی داشته باشد اصول تهویه در سالنهای مرغداری مرغ کرچ چیست و چگونه می توان آن را متوقف کرد؟ قیمت انواع جوجه در 20بهمن99 چگونه تولید تخم مرغ تخمگذار را بالا نگه داریم 5 نژاد برتر مرغ تخمگذار راهنمای راه اندازی یک مرغداری راه اندازی مزرعه شترمرغ به زبان ساده شترمرغ ها را بهتر بشناسید! مرغ در چند ماهگی تخمگذار میشه؟ تغذیه مرغ بومی تخم گذار پرورش قوغاز پلت چی هست اصلا!!! درصورت گیر کردن تخم در مقعد مرغ تخمگذار باید چه کرد مرغ تخمگذار صنعتی آشنایی با شترمرغ آشنایی با مرغ آشنایی با پرورش بلدرچین و سود دهی آن آشنایی با پرورش کبک خلاصه یی از مزایای پرورش بوقلمون جایگزین آنتی بیوتیک در طیور