قیمت انواع طیور ۲۱ دی ۹۹

قیمت انواع طیور ۲۱ دی ۹۹

 

طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود) حداقل(تومان) حداکثر(تومان) میانگین تاریخ
۱۳۹۹
راس ۴,۵۰۰ ۴,۶۰۰ ۴,۵۵۰ ۱۰/۲۱
پلاس ۴,۴۰۰ ۴,۵۰۰ ۴,۴۵۰ ۱۰/۲۱
فلکس ۴,۴۰۰ ۴,۵۰۰ ۴,۴۵۰ ۱۰/۲۱
هوبارد ۴,۳۰۰ ۴,۴۰۰ ۴,۳۵۰ ۱۰/۲۱
کاب ۴,۳۰۰ ۴,۴۰۰ ۴,۳۵۰ ۱۰/۲۱
آرین ۳,۰۰۰ ۳,۱۰۰ ۳,۰۵۰ ۱۰/۲۱
بومی ۳,۲۰۰ ۳,۲۵۰ ۳,۲۲۵ ۱۰/۲۱
جهادی ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۱۰/۲۱
کاکلی ۳,۵۰۰ ۳,۵۵۰ ۳,۵۲۵ ۱۰/۲۱
مشکی ۳,۵۰۰ ۳,۵۵۰ ۳,۵۲۵ ۱۰/۲۱
مرغ گوشتی زنده تهران ۱۳,۶۰۰ ۱۳,۷۰۰ ۱۳,۶۵۰ ۱۰/۲۱
مرغ گوشتی کشتار تهران ۲۰,۹۰۰ ۲۱,۰۰۰ ۲۹,۵۰۰ ۱۰/۲۱
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی) ۳۰,۵۰۰ ۳۰,۵۰۰ ۳۰,۵۰۰ ۱۰/۲۱
اردک یک روزه پکنی ۲,۰۰۰ ۲,۵۰۰ ۲,۲۵۰ ۱۰/۲۱
اردک۲۵ روزه پکنی ۱۳,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰ ۱۰/۲۱
اردک زنده (کیلویی) ۲۷,۰۰۰ ۲,۸۰۰ ۲۷,۵۰۰ ۱۰/۲۱
اردک کشتاری (کیلویی) ۳۷,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ ۳۷,۵۰۰ ۱۰/۲۱
کبک یک روزه ۴,۵۰۰ ۵,۰۰۰ ۴,۷۵۰ ۱۰/۲۱
کبک یک ماهه ۱۱,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۱,۵۰۰ ۱۰/۲۱
کبک دو ماهه ۲۰,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰ ۱۰/۲۱
کبک سه ماهه ۳۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰ ۱۰/۲۱
کبک چهار ماهه ۳۵,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۳۷,۵۰۰ ۱۰/۲۱
کبک پنج ماهه ۵۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۵۷,۵۰۰ ۱۰/۲۱
کبک تخمگذار ۵۲,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ ۵۵,۵۰۰ ۱۰/۲۱
کبک زنده (کیلویی) ۷۱,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۷۴,۰۰۰ ۱۰/۲۱
کبک لاشه (کیلویی) ۹۷,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۸,۵۰۰ ۱۰/۲۱
خروس بومی (کیلویی) ۴۲,۵۰۰ ۴۳,۵۰۰ ۴۳,۰۰۰ ۱۰/۲۱
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰ ۱۲,۲۵۰ ۱۰/۲۱
جوجه ۲ ماهه تخمگذار محلی ۲۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ۱۰/۲۱
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی ۳۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۱۰/۲۱
جوجه ۴ ماهه تخمگذار محلی ۴۲,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰ ۱۰/۲۱
جوجه ۶ ماهه تخم گذار محلی ۵۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۱۰/۲۱
شترمرغ ۵ روزه ۳۲۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۱۰/۲۱
شترمرغ ۱۴ روزه ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۰/۲۱
شترمرغ ۲۰ روزه ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۱۰/۲۱
شترمرغ یک ماهه ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۱۰/۲۱
شترمرغ دو ماهه ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۱۰/۲۱
شترمرغ ۳ ماهه ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰/۲۱
شترمرغ چهار ماهه ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰/۲۱
شترمرغ زنده تهران ۳۸,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ ۱۰/۲۱
شترمرغ زنده اصفهان ۳۷,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰ ۱۰/۲۱
شترمرغ زنده مشهد ۳۷,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰ ۱۰/۲۱
پوست کراست شترمرغ گرید ۱ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۱۰/۲۱
پوست کراست شترمرغ گرید ۲ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۰/۲۱
پوست کراست شترمرغ گرید ۳ ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۳۵,۵۰۰ ۱۰/۲۱
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین ۱,۳۰۰ ۱,۳۰۰ ۱,۳۰۰ ۱۰/۲۱
جوجه بلدرچین یک روزه
فوق سنگین
۱,۴۰۰ ۱,۴۰۰ ۱,۴۰۰ ۱۰/۲۱
جوجه بلدرچین ۴۵ روزه ۱۳,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰ ۱۰/۲۱
بلدرچین زنده تهران ۴۸,۰۰۰ ۴۸,۵۰۰ ۴۸,۲۵۰ ۱۰/۲۱
بلدرچین زنده اصفهان ۴۷,۵۰۰ ۴۷,۹۰۰ ۴۷,۷۰۰ ۱۰/۲۱
بلدرچین زنده مشهد ۴۷,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ ۴۷,۲۵۰ ۱۰/۲۱
فروش جوجه بوقلمون بیوتی
یک روزه فوق سنگین
۳۵,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۳۵,۵۰۰ ۱۰/۲۱
فروش جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک روزه وارداتی
۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۱۰/۲۱
فروش جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک ماهه
۶۵,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰ ۶۵,۵۰۰ ۱۰/۲۱
فروش جوجه بوقلمون برنز یک روزه ۲۷,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ ۲۷,۵۰۰ ۱۰/۲۱
فروش جوجه بوقلمون برنز یک ماهه ۴۸,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰ ۴۸,۵۰۰ ۱۰/۲۱
فروش جوجه بوقلمون بوربون یک روزه ۴۵,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰ ۱۰/۲۱
فروش جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه ۸۵,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰ ۱۰/۲۱
فروش بوقلمون بیوتی زنده تهران ۳۴,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ ۱۰/۲۱
فروش بوقلمون بیوتی زنده اصفهان ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۱۰/۲۱
فروش بوقلمون بیوتی زنده مشهد ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۱۰/۲۱
فروش بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده) ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۱۰/۲۱
فروش بوقلمون برنز زنده تبریز (نر) ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۱۰/۲۱
فروش تخم نطفه دار ۹۰ درصد برنز ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۰/۲۱
فروش پولت صنعتی ۹۰ روزه ۳۰,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰ ۱۰/۲۱
فروش تخم مرغ تهران (کیلویی) ۱۴,۵۰۰ ۱۴,۵۰۰ ۱۴,۵۰۰ ۱۰/۲۱
فروش بذر چغندر (ترک ) ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰/۲۱
فروش بذر چغندر (آلمان)۲۰۲۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰/۲۱
فروش بذر چغندر (آلمان)۲۰۱۹ ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰/۲۱
فروش بذر چغندر (آلمان)۲۰۱۸ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰/۲۱
فروش بذر پیاز زرد زتا ۶۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۱۰/۲۱
فروش بذر پیاز سفید مینروا ۳,۸۵۰,۰۰۰ ۳,۸۵۰,۰۰۰ ۳,۸۵۰,۰۰۰ ۱۰/۲۱

 

 

 

 

قیمت انواع طیور ۲۱ دی ۹۹

 

 

فروش جوجه شترمرغ

فروش جوجه بوقلمون

فروش جوجه مرغ بومی گلپایگانی

فروش جوجه اردک پکنی

فروش جوجه کبک

فروش جوجه بلدرچین

فروش تخم مرغ

فروش خوراک طیور

تماس با پشتیبانی فروش

۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱

۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱

۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

فروش بذر پیاز

فروش بذر چغندر

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − 10 =

اشتراک گذاری:
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
بایگانی
قیمت روز انواع محصولات آریا منتخب پارسیان - جوجه انواع طیور - خوراک طیور - بذر چغندر - بذر پیاز و انواع دیگر بذر
 
طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود)حداقل(تومان)حداکثر(تومان)میانگینتاریخ
1399
راس3,8003,9003,85010/29
پلاس3,7003,8003,75010/29
فلکس3,7003,8003,75010/29
هوبارد4,6003,7004,65010/29
کاب 4,6003,7004,65010/29
آرین2,3002,4002,35010/29
بومی3,2003,2503,22510/29
جهادی00000000000010/29
کاکلی3,5003,5503,52510/29
مشکی3,5003,5503,52510/29
مرغ گوشتی زنده تهران13,60013,70013,65010/29
مرغ گوشتی کشتار تهران20,90021,00029,50010/29
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی)30,50030,50030,50010/29
اردک یک روزه پکنی 3,9004,0003,95010/29
اردک25 روزه پکنی13,00013,00013,00010/29
اردک زنده (کیلویی)27,0002,80027,50010/29
اردک کشتاری (کیلویی)37,00038,00037,50010/29
کبک یک روزه4,5005,0004,75010/29
کبک یک ماهه11,00012,00011,50010/29
کبک دو ماهه20,00022,00021,00010/29
کبک سه ماهه30,00032,00031,00010/29
کبک چهار ماهه 35,00040,00037,50010/29
کبک پنج ماهه50,00055,00057,50010/29
کبک تخمگذار52,000 57,00055,50010/29
کبک زنده (کیلویی)71,000 75,00074,00010/29
کبک لاشه (کیلویی)97,000100,00098,50010/29
خروس بومی (کیلویی)42,500 43,50043,00010/29
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی12,000 12,50012,25010/29
جوجه 2 ماهه تخمگذار محلی25,000 25,000 25,000 10/29
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی35,000 35,000 35,000 10/29
جوجه 4 ماهه تخمگذار محلی42,00042,00042,00010/29
جوجه 6 ماهه تخم گذار محلی55,00055,000 55,000 10/29
شترمرغ 5 روزه 320,000320,000320,00010/29
شترمرغ 14 روزه400,000400,000400,00010/29
شترمرغ 20 روزه450,000450,000450,00010/29
شترمرغ یک ماهه550,000550,000550,00010/29
شترمرغ دو ماهه850,000850,000850,00010/29
شترمرغ 3 ماهه1,200,0001,200,0001,200,00010/29
شترمرغ چهار ماهه1,400,0001,400,0001,400,00010/29
شترمرغ زنده تهران38,00038,00038,00010/29
شترمرغ زنده اصفهان37,00037,00037,00010/29
شترمرغ زنده مشهد37,00037,00037,00010/29
پوست کراست شترمرغ گرید 1550,000550,000550,00010/29
پوست کراست شترمرغ گرید 2500,00050,00050,00010/29
پوست کراست شترمرغ گرید 3450,00045,00035,50010/29
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین1,3001,3001,30010/29
جوجه بلدرچین یک روزه
فوق سنگین
1,4001,4001,40010/29
جوجه بلدرچین 45 روزه13,00013,00013,00010/29
بلدرچین زنده تهران48,00048,50048,25010/29
بلدرچین زنده اصفهان47,50047,90047,70010/29
بلدرچین زنده مشهد47,00047,50047,25010/29
جوجه بوقلمون بیوتی
یک روزه فوق سنگین
35,00036,00035,50010/29
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک روزه وارداتی
00000000000000000010/29
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک ماهه
68,00068,00068,00010/29
جوجه بوقلمون برنز یک روزه 27,000 28,00027,50010/29
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه48,00049,00048,50010/29
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه 45,00046,00045,50010/29
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه85,00087,00086,00010/29
بوقلمون بیوتی زنده تهران34,00034,00034,00010/29
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان33,00033,00033,00010/29
بوقلمون بیوتی زنده مشهد33,00033,00033,00010/29
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده)45,00045,00045,00010/29
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر)45,00045,00045,00010/29
تخم نطفه دار 90 درصد برنز12,00012,00012,00010/29
پولت صنعتی 90 روزه38,00040,00039,00010/29
تخم مرغ تهران (کیلویی)14,50014,50014,50010/29
بذر چغندر (ترک ) 1,400,0001,400,0001,400,00010/29
بذر چغندر (آلمان)20203,400,0003,400,0003,400,00010/29
بذر چغندر (آلمان)20193,100,0003,100,0003,100,00010/29
بذر چغندر (آلمان)20182,000,0002,000,0002,000,00010/29
بذر پیاز زرد زتا650,000650,000650,00010/29
بذر پیاز سفید مینروا3,850,0003,850,0003,850,00010/29