قیمت انواع طیور ۹ آذر ۹۹

قیمت انواع طیور ۹ آذر ۹۹

قیمت انواع طیور ۹ آذر ۹۹

 

طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود) حداقل(تومان) حداکثر(تومان) میانگین تاریخ
۱۳۹۹
راس ۴۰۰۰ ۴۱۰۰ ۴۰۵۰ ۹/۱۹
پلاس ۳۹۰۰ ۴۰۰۰ ۳۹۵۰ ۹/۱۹
فلکس ۳۹۰۰ ۴۰۰۰ ۳۹۵۰ ۹/۱۹
هوبارد ۳۸۰۰ ۳۹۰۰ ۳۸۵۰ ۹/۱۹
کاب ۳۸۰۰ ۳۹۰۰ ۳۸۵۰ ۹/۱۹
آرین ۲۶۰۰ ۲۷۰۰ ۲۶۵۰ ۹/۱۹
بومی ۲۶۰۰ ۲۷۰۰ ۲۶۵۰ ۹/۱۹
جهادی ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۹/۱۹
کاکلی ۲۷۰۰ ۲۸۰۰ ۲۷۵۰ ۹/۱۹
مشکی ۲۷۰۰ ۲۸۰۰ ۲۷۵۰ ۹/۱۹
مرغ گوشتی زنده تهران ۱۳۶۰۰ ۱۳۷۰۰ ۱۳۶۵۰ ۹/۱۹
مرغ گوشتی کشتار تهران ۲۰۹۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۹۵۰۰ ۹/۱۹
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی) ۳۰۵۰۰ ۳۰۵۰۰ ۳۰۵۰۰ ۹/۱۹
اردک یک روزه پکنی ۱۵۰۰ ۱۶۰۰ ۱۵۵۰ ۹/۱۹
اردک۲۵ روزه پکنی ۷۵۰۰ ۷۶۰۰ ۷۵۵۰ ۹/۱۹
اردک زنده (کیلویی) ۲۷۰۰۰ ۲۸۰۰ ۲۷۵۰۰ ۹/۱۹
اردک کشتاری (کیلویی) ۳۷۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۳۷۵۰۰ ۹/۱۹
کبک یک روزه ۴۰۰۰ ۴۱۰۰ ۴۱۵۰ ۹/۱۹
کبک یک ماهه ۹۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۹۵۰۰ ۹/۱۹
کبک دو ماهه ۱۳۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۳۵۰۰ ۹/۱۹
کبک سه ماهه ۲۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۱۵۰۰ ۹/۱۹
کبک چهار ماهه ۲۸۰۰۰ ۲۹۰۰۰ ۲۸۵۰۰ ۹/۱۹
کبک پنج ماهه ۳۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰ ۳۰۵۰۰ ۹/۱۹
کبک تخمگذار ۳۵۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۳۵۵۰۰ ۹/۱۹
کبک زنده (کیلویی) ۶۰۰۰۰ ۶۵۰۰۰ ۶۲۵۰۰ ۹/۱۹
کبک لاشه (کیلویی) ۹۲۰۰۰ ۹۳۰۰۰ ۹۲۵۰۰ ۹/۱۹
خروس بومی ۶۵۰۰۰ ۷۰۰۰۰ ۶۲۵۰۰ ۹/۱۹
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی ۱۲۰۰۰ ۱۲۵۰۰ ۱۲۲۵۰ ۹/۱۹
جوجه ۲ ماهه تخمگذار محلی ۲۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۹/۱۹
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی ۳۵۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ۹/۱۹
جوجه ۴ ماهه تخمگذار محلی ۴۲۰۰۰ ۴۲۰۰۰ ۴۲۰۰۰ ۹/۱۹
جوجه ۶ ماهه تخم گذار محلی ۵۵۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ۹/۱۹
شترمرغ ۵ روزه ۳۲۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰ ۹/۱۹
شترمرغ ۱۴ روزه ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ ۹/۱۹
شترمرغ ۲۰ روزه ۴۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ ۹/۱۹
شترمرغ یک ماهه ۵۵۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰ ۹/۱۹
شترمرغ دو ماهه ۸۵۰۰۰۰ ۸۵۰۰۰۰ ۸۵۰۰۰۰ ۹/۱۹
شترمرغ ۳ ماهه ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۹/۱۹
شترمرغ چهار ماهه ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰ ۹/۱۹
شترمرغ زنده تهران ۳۸۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۹/۱۹
شترمرغ زنده اصفهان ۳۷۰۰۰ ۳۷۰۰۰ ۳۷۰۰۰ ۹/۱۹
شترمرغ زنده مشهد ۳۷۰۰۰ ۳۷۰۰۰ ۳۷۰۰۰ ۹/۱۹
پوست کراست شترمرغ گرید ۱ ۵۵۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰ ۹/۱۹
پوست کراست شترمرغ گرید ۲ ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۹/۱۹
پوست کراست شترمرغ گرید ۳ ۴۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۳۵۵۰۰ ۹/۱۹
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۹/۱۹
جوجه بلدرچین یک روزه
فوق سنگین
۱۴۰۰ ۱۴۰۰ ۱۴۰۰ ۹/۱۹
جوجه بلدرچین ۴۵ روزه ۱۳۰۰۰ ۱۳۰۰۰ ۱۳۰۰۰ ۹/۱۹
بلدرچین زنده تهران ۴۸۰۰۰ ۴۸۵۰۰ ۴۸۲۵۰ ۹/۱۹
بلدرچین زنده اصفهان ۴۷۵۰۰ ۴۷۹۰۰ ۴۷۷۰۰ ۹/۱۹
بلدرچین زنده مشهد ۴۷۰۰۰ ۴۷۵۰۰ ۴۷۲۵۰ ۹/۱۹
جوجه بوقلمون بیوتی
یک روزه فوق سنگین
۳۵۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۳۵۵۰۰ ۹/۱۹
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک روزه وارداتی
۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۹/۱۹
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک ماهه
۶۵۰۰۰ ۶۶۰۰۰ ۶۵۵۰۰ ۹/۱۹
جوجه بوقلمون برنز یک روزه ۲۷,۰۰۰ ۲۸۰۰۰ ۲۷۵۰۰ ۹/۱۹
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه ۴۸,۰۰۰ ۴۹۰۰۰ ۴۸۵۰۰ ۹/۱۹
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه ۴۵,۰۰۰ ۴۶۰۰۰ ۴۵۵۰۰ ۹/۱۹
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه ۸۵,۰۰۰ ۸۷۰۰۰ ۸۶۰۰۰ ۹/۱۹
بوقلمون بیوتی زنده تهران ۳۴,۰۰۰ ۳۴.۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۹/۱۹
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان ۳۳.۰۰۰ ۳۳.۰۰۰ ۳۳۰۰۰ ۹/۱۹
بوقلمون بیوتی زنده مشهد ۳۳,۰۰۰ ۳۳.۰۰۰ ۳۳۰۰۰ ۹/۱۹
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده) ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۹/۱۹
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر) ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۹/۱۹
تخم نطفه دار ۹۰ درصد برنز ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۹/۱۹
پولت صنعتی ۹۰ روزه ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۹/۱۹
تخم مرغ تهران (کیلویی) ۱۴,۵۰۰ ۱۴,۵۰۰ ۱۴,۵۰۰ ۹/۱۹
بذر چغندر (ترک ) ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۹/۱۹
بذر چغندر (آلمان)۲۰۲۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۹/۱۹
بذر چغندر (آلمان)۲۰۱۹ ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۹/۱۹
بذر چغندر (آلمان)۲۰۱۸ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹/۱۹
بذر پیاز زرد زتا ۶۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۹/۱۹
بذر پیاز سفید مینروا ۳,۸۵۰,۰۰۰ ۳,۸۵۰,۰۰۰ ۳,۸۵۰,۰۰۰ ۹/۱۹

 

 

 

فروش جوجه شترمرغ

فروش جوجه بوقلمون

فروش جوجه مرغ بومی گلپایگانی

فروش جوجه اردک پکنی

فروش جوجه کبک

فروش جوجه بلدرچین

فروش تخم مرغ

فروش خوراک طیور

تماس با پشتیبانی فروش

۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱

۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱

۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

فروش بذر پیاز

فروش بذر چغندر

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 2 =

اشتراک گذاری:
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
بایگانی
قیمت روز انواع محصولات آریا منتخب پارسیان - جوجه انواع طیور - خوراک طیور - بذر چغندر - بذر پیاز و انواع دیگر بذر
 
طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود)حداقل(تومان)حداکثر(تومان)میانگینتاریخ
1399
راس4,3004,4004,35011/2
پلاس4,2004,3004,25011/2
فلکس4,2004,3004,25011/2
هوبارد4,1004,2004,15011/2
کاب 4,1004,2004,15011/2
آرین2,3002,4002,35011/2
بومی3,2003,2503,22511/2
جهادی00000000000011/2
کاکلی3,5003,5503,52511/2
مشکی3,5003,5503,52511/2
مرغ گوشتی زنده تهران13,60013,70013,65011/2
مرغ گوشتی کشتار تهران20,90021,00029,50011/2
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی)30,50030,50030,50011/2
اردک یک روزه پکنی 3,9004,0003,95011/2
اردک25 روزه پکنی13,00013,00013,00011/2
اردک زنده (کیلویی)27,0002,80027,50011/2
اردک کشتاری (کیلویی)37,00038,00037,50011/2
کبک یک روزه4,5005,0004,75011/2
کبک یک ماهه11,00012,00011,50011/2
کبک دو ماهه20,00022,00021,00011/2
کبک سه ماهه30,00032,00031,00011/2
کبک چهار ماهه 35,00040,00037,50011/2
کبک پنج ماهه50,00055,00057,50011/2
کبک تخمگذار52,000 57,00055,50011/2
کبک زنده (کیلویی)71,000 75,00074,00011/2
کبک لاشه (کیلویی)97,000100,00098,50011/2
خروس بومی (کیلویی)42,500 43,50043,00011/2
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی12,000 12,50012,25011/2
جوجه 2 ماهه تخمگذار محلی25,000 25,000 25,000 11/2
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی35,000 35,000 35,000 11/2
جوجه 4 ماهه تخمگذار محلی42,00042,00042,00011/2
جوجه 6 ماهه تخم گذار محلی55,00055,000 55,000 11/2
شترمرغ 5 روزه 320,000320,000320,00011/2
شترمرغ 14 روزه400,000400,000400,00011/2
شترمرغ 20 روزه450,000450,000450,00011/2
شترمرغ یک ماهه550,000550,000550,00011/2
شترمرغ دو ماهه850,000850,000850,00011/2
شترمرغ 3 ماهه1,200,0001,200,0001,200,00011/2
شترمرغ چهار ماهه1,400,0001,400,0001,400,00011/2
شترمرغ زنده تهران38,00038,00038,00011/2
شترمرغ زنده اصفهان37,00037,00037,00011/2
شترمرغ زنده مشهد37,00037,00037,00011/2
پوست کراست شترمرغ گرید 1550,000550,000550,00011/2
پوست کراست شترمرغ گرید 2500,00050,00050,00011/2
پوست کراست شترمرغ گرید 3450,00045,00035,50011/2
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین1,3001,3001,30011/2
جوجه بلدرچین یک روزه
فوق سنگین
1,4001,4001,40011/2
جوجه بلدرچین 45 روزه13,00013,00013,00011/2
بلدرچین زنده تهران48,00048,50048,25011/2
بلدرچین زنده اصفهان47,50047,90047,70011/2
بلدرچین زنده مشهد47,00047,50047,25011/2
جوجه بوقلمون بیوتی
یک روزه فوق سنگین
35,00036,00035,50011/2
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک روزه وارداتی
00000000000000000011/2
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک ماهه
68,00068,00068,00011/2
جوجه بوقلمون برنز یک روزه 27,000 28,00027,50011/2
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه48,00049,00048,50011/2
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه 45,00046,00045,50011/2
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه85,00087,00086,00011/2
بوقلمون بیوتی زنده تهران34,00034,00034,00011/2
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان33,00033,00033,00011/2
بوقلمون بیوتی زنده مشهد33,00033,00033,00011/2
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده)45,00045,00045,00011/2
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر)45,00045,00045,00011/2
تخم نطفه دار 90 درصد برنز12,00012,00012,00011/2
پولت صنعتی 90 روزه38,00040,00039,00011/2
تخم مرغ تهران (کیلویی)14,50014,50014,50011/2
بذر چغندر (ترک ) 1,400,0001,400,0001,400,00011/2
بذر چغندر (آلمان)20203,400,0003,400,0003,400,00011/2
بذر چغندر (آلمان)20193,100,0003,100,0003,100,00011/2
بذر چغندر (آلمان)20182,000,0002,000,0002,000,00011/2
بذر پیاز زرد زتا650,000650,000650,00011/2
بذر پیاز سفید مینروا3,850,0003,850,0003,850,00011/2