قیمت انواع طیور ۹ آذر ۹۹

اشتراک گذاری این مقاله در شبکه های اجتماعی :
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
image_pdfimage_print

قیمت انواع طیور ۹ آذر ۹۹

قیمت انواع طیور ۹ آذر ۹۹

 

طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود)حداقل(تومان)حداکثر(تومان)میانگینتاریخ
۱۳۹۹
راس۴۰۰۰۴۱۰۰۴۰۵۰۹/۱۹
پلاس۳۹۰۰۴۰۰۰۳۹۵۰۹/۱۹
فلکس۳۹۰۰۴۰۰۰۳۹۵۰۹/۱۹
هوبارد۳۸۰۰۳۹۰۰۳۸۵۰۹/۱۹
کاب۳۸۰۰۳۹۰۰۳۸۵۰۹/۱۹
آرین۲۶۰۰۲۷۰۰۲۶۵۰۹/۱۹
بومی۲۶۰۰۲۷۰۰۲۶۵۰۹/۱۹
جهادی۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹/۱۹
کاکلی۲۷۰۰۲۸۰۰۲۷۵۰۹/۱۹
مشکی۲۷۰۰۲۸۰۰۲۷۵۰۹/۱۹
مرغ گوشتی زنده تهران۱۳۶۰۰۱۳۷۰۰۱۳۶۵۰۹/۱۹
مرغ گوشتی کشتار تهران۲۰۹۰۰۲۱۰۰۰۲۹۵۰۰۹/۱۹
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی)۳۰۵۰۰۳۰۵۰۰۳۰۵۰۰۹/۱۹
اردک یک روزه پکنی۱۵۰۰۱۶۰۰۱۵۵۰۹/۱۹
اردک۲۵ روزه پکنی۷۵۰۰۷۶۰۰۷۵۵۰۹/۱۹
اردک زنده (کیلویی)۲۷۰۰۰۲۸۰۰۲۷۵۰۰۹/۱۹
اردک کشتاری (کیلویی)۳۷۰۰۰۳۸۰۰۰۳۷۵۰۰۹/۱۹
کبک یک روزه۴۰۰۰۴۱۰۰۴۱۵۰۹/۱۹
کبک یک ماهه۹۰۰۰۱۰۰۰۰۹۵۰۰۹/۱۹
کبک دو ماهه۱۳۰۰۰۱۴۰۰۰۱۳۵۰۰۹/۱۹
کبک سه ماهه۲۰۰۰۰۲۱۰۰۰۲۱۵۰۰۹/۱۹
کبک چهار ماهه۲۸۰۰۰۲۹۰۰۰۲۸۵۰۰۹/۱۹
کبک پنج ماهه۳۰۰۰۰۳۱۰۰۰۳۰۵۰۰۹/۱۹
کبک تخمگذار۳۵۰۰۰۳۶۰۰۰۳۵۵۰۰۹/۱۹
کبک زنده (کیلویی)۶۰۰۰۰۶۵۰۰۰۶۲۵۰۰۹/۱۹
کبک لاشه (کیلویی)۹۲۰۰۰۹۳۰۰۰۹۲۵۰۰۹/۱۹
خروس بومی۶۵۰۰۰۷۰۰۰۰۶۲۵۰۰۹/۱۹
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی۱۲۰۰۰۱۲۵۰۰۱۲۲۵۰۹/۱۹
جوجه ۲ ماهه تخمگذار محلی۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۹/۱۹
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰۹/۱۹
جوجه ۴ ماهه تخمگذار محلی۴۲۰۰۰۴۲۰۰۰۴۲۰۰۰۹/۱۹
جوجه ۶ ماهه تخم گذار محلی۵۵۰۰۰۳۵۰۰۰۳۵۰۰۰۹/۱۹
شترمرغ ۵ روزه۳۲۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۹/۱۹
شترمرغ ۱۴ روزه۴۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۹/۱۹
شترمرغ ۲۰ روزه۴۵۰۰۰۰۴۵۰۰۰۰۴۵۰۰۰۰۹/۱۹
شترمرغ یک ماهه۵۵۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۹/۱۹
شترمرغ دو ماهه۸۵۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۹/۱۹
شترمرغ ۳ ماهه۱۲۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۹/۱۹
شترمرغ چهار ماهه۱۴۰۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۰۹/۱۹
شترمرغ زنده تهران۳۸۰۰۰۳۸۰۰۰۳۸۰۰۰۹/۱۹
شترمرغ زنده اصفهان۳۷۰۰۰۳۷۰۰۰۳۷۰۰۰۹/۱۹
شترمرغ زنده مشهد۳۷۰۰۰۳۷۰۰۰۳۷۰۰۰۹/۱۹
پوست کراست شترمرغ گرید ۱۵۵۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۹/۱۹
پوست کراست شترمرغ گرید ۲۵۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰۹/۱۹
پوست کراست شترمرغ گرید ۳۴۵۰۰۰۰۴۵۰۰۰۳۵۵۰۰۹/۱۹
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین۱۳۰۰۱۳۰۰۱۳۰۰۹/۱۹
جوجه بلدرچین یک روزه
فوق سنگین
۱۴۰۰۱۴۰۰۱۴۰۰۹/۱۹
جوجه بلدرچین ۴۵ روزه۱۳۰۰۰۱۳۰۰۰۱۳۰۰۰۹/۱۹
بلدرچین زنده تهران۴۸۰۰۰۴۸۵۰۰۴۸۲۵۰۹/۱۹
بلدرچین زنده اصفهان۴۷۵۰۰۴۷۹۰۰۴۷۷۰۰۹/۱۹
بلدرچین زنده مشهد۴۷۰۰۰۴۷۵۰۰۴۷۲۵۰۹/۱۹
جوجه بوقلمون بیوتی
یک روزه فوق سنگین
۳۵۰۰۰۳۶۰۰۰۳۵۵۰۰۹/۱۹
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک روزه وارداتی
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹/۱۹
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک ماهه
۶۵۰۰۰۶۶۰۰۰۶۵۵۰۰۹/۱۹
جوجه بوقلمون برنز یک روزه۲۷,۰۰۰۲۸۰۰۰۲۷۵۰۰۹/۱۹
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه۴۸,۰۰۰۴۹۰۰۰۴۸۵۰۰۹/۱۹
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه۴۵,۰۰۰۴۶۰۰۰۴۵۵۰۰۹/۱۹
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه۸۵,۰۰۰۸۷۰۰۰۸۶۰۰۰۹/۱۹
بوقلمون بیوتی زنده تهران۳۴,۰۰۰۳۴.۰۰۰۳۴۰۰۰۹/۱۹
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان۳۳.۰۰۰۳۳.۰۰۰۳۳۰۰۰۹/۱۹
بوقلمون بیوتی زنده مشهد۳۳,۰۰۰۳۳.۰۰۰۳۳۰۰۰۹/۱۹
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده)۴۵,۰۰۰۴۵,۰۰۰۴۵,۰۰۰۹/۱۹
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر)۴۵,۰۰۰۴۵,۰۰۰۴۵,۰۰۰۹/۱۹
تخم نطفه دار ۹۰ درصد برنز۱۲,۰۰۰۱۲,۰۰۰۱۲,۰۰۰۹/۱۹
پولت صنعتی ۹۰ روزه۳۳,۰۰۰۳۳,۰۰۰۳۳,۰۰۰۹/۱۹
تخم مرغ تهران (کیلویی)۱۴,۵۰۰۱۴,۵۰۰۱۴,۵۰۰۹/۱۹
بذر چغندر (ترک )۱,۴۰۰,۰۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰۹/۱۹
بذر چغندر (آلمان)۲۰۲۰۳,۴۰۰,۰۰۰۳,۴۰۰,۰۰۰۳,۴۰۰,۰۰۰۹/۱۹
بذر چغندر (آلمان)۲۰۱۹۳,۱۰۰,۰۰۰۳,۱۰۰,۰۰۰۳,۱۰۰,۰۰۰۹/۱۹
بذر چغندر (آلمان)۲۰۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۹/۱۹
بذر پیاز زرد زتا۶۵۰,۰۰۰۶۵۰,۰۰۰۶۵۰,۰۰۰۹/۱۹
بذر پیاز سفید مینروا۳,۸۵۰,۰۰۰۳,۸۵۰,۰۰۰۳,۸۵۰,۰۰۰۹/۱۹

 

 

 

فروش جوجه شترمرغ

فروش جوجه بوقلمون

فروش جوجه مرغ بومی گلپایگانی

فروش جوجه اردک پکنی

فروش جوجه کبک

فروش جوجه بلدرچین

فروش تخم مرغ

فروش خوراک طیور

تماس با پشتیبانی فروش

۰۹۱۲۳۹۶۸۶۷۱

۰۹۱۲۱۹۸۶۶۵۱

۰۹۱۳۱۰۰۷۶۸۹

۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

فروش بذر پیاز

فروش بذر چغندر

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + شانزده =

اشتراک گذاری:
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
انتخاب نوع محصول
Filters Sort
۱ ۲ ۸
آخرین اخبار
آماده کردن سالن پرورش جوجه گوشتی نژادهای مختلف مرغ و خصوصیات ظاهری آن ها - بررسی کامل لیست قیمت انواع جوجه 23-3-1400 شناخت بیماری های طیور-سالمونلا پولوروم آموزش روش ضدعفونی کردن سالن مرغداری و بهداشت طیور لیست قیمت جوجه 22-3-1400 اعلامی از شرکت آریا منتخب پارسیان  بسته بندی گوشت طیور-تهیه مواد اولیه تولید و بسته بندی گوشت (قسمت اول) لیست قیمت انواع جوجه 19-3-1400 لیست قیمت جوجه 10-30-1400 لیست قیمت انواع جوجه 2-3-1400 اعلامی از شرکت آریامنتخب پارسیان لیست قیمت جوجه 30-2-1400 لیست قیمت انواع جوجه 27-2-1400 قیمت جوجه شترمرغ - بوقلمون - مرغ 23-2-1400 لیست قیمت جوجه 19-2-1400 لیست قیمت فروش انواع جوجه 15-2-1400 لیست قیمت انواع جوجه 13-2-1400 لیست قیمت انواع جوجه 11-2-1400 اهمیت تولید نژادهای مرغ بومی  (بخش اول) راهنمای خرید جوجه شترمرغ تعیین جنسیت در شترمرغ با استفاده از تکنیک های مختلف در سنین متفاوت پرورش مرغ بومی - چشم انداز روشن فروش مرغ تخمگذار بلدرچین ها را بشناسیم مزیت 3Dplus برای کشاورزی برنامه ساخت سالن پرورش مرغ مناسب غذای مرغ تخمگذار چیست؟ چگونه از مرغهای تخمگذار در مزرعه کوچک مراقبت کنیم؟ چگونه می توان مرغداری خوب ساخت؟ کنجاله سویا در دان مرغ قیمت انواع جوجه 29 بهمن99 نحوه راه اندازی تجارت مرغداری - برای مبتدیان پرورش بوقلمون بیوتی بررسی وضعیت پرورش بلدرچین در ایران پوشال مناسب برای کف سالن جوجه باید چه شرایطی داشته باشد اصول تهویه در سالنهای مرغداری مرغ کرچ چیست و چگونه می توان آن را متوقف کرد؟ قیمت انواع جوجه در 20بهمن99 چگونه تولید تخم مرغ تخمگذار را بالا نگه داریم 5 نژاد برتر مرغ تخمگذار راهنمای راه اندازی یک مرغداری راه اندازی مزرعه شترمرغ به زبان ساده