قیمت زنده مرغ
قیمت زنده مرغ

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

میانگین قیمت مرغ زنده 1395-07-25آذربايجان شرقي: 40,000 ریالآذربايجان غربي: 42,000 ریالاردبيل: 41,000 ریالاصفهان: 43,000 ریالايلام: 40,000 ریالبوشهر: 45,000 ریالتهران: 40,500 ریالخراسان جنوبي: 45,000 ریالخراسان رضوی: 42,000 ریالخوزستان: 39,500 ریالزنجان: 41,000 ریالسمنان: 40,500 ریالفارس: 45,000 ریالقزوين: 40,500 ریالقم: 40,500 ریالمازندران: 42,000 ریالمرکزي: 42,000 ریالهمدان: 39,500 ریاليزد: 43,000 ریالکردستان: 41,250 ریالکرمان: 44,000 ریالکرمانشاه: 38,000 ریالکهکیلویه و بویر احمد: 43,000 ریالگلستان: 40,250 ریالگيلان: 41,850 ریال
لطفا عضو کانال ما شوید
@ariamontakhab

میانگین قیمت مرغ زنده 1395-07-19آذربايجان شرقي: 39,000 ریالآذربايجان غربي: 42,000 ریالاردبيل: 45,000 ریالاصفهان: 45,000 ریالايلام: 41,500 ریالبوشهر: 46,000 ریالتهران: 40,000 ریالخراسان جنوبي: 45,000 ریالخراسان رضوی: 44,000 ریالخوزستان: 40,500 ریالزنجان: 43,000 ریالسمنان: 40,500 ریالفارس: 45,000 ریالقزوين: 40,500 ریاللرستان: 42,500 ریالمازندران: 42,500 ریالمرکزي: 43,000 ریالهمدان: 40,000 ریاليزد: 45,000 ریالکردستان: 41,750 ریالکرمان: 44,000 ریالکرمانشاه: 38,750 ریالکهکیلویه و بویر احمد: 44,000 ریالگلستان: 42,500 ریالگيلان: 42,850 ریال
لطفا عضو کانال ما شوید
@ariamontakhab

آذربايجان شرقي: 44,500 ریالآذربايجان غربي: 45,500 ریالاردبيل: 46,000 ریالاصفهان: 45,500 ریالبوشهر: 48,000 ریالتهران: 45,500 ریالخراسان جنوبي: 45,000 ریالخراسان رضوی: 47,500 ریالخوزستان: 49,500 ریالزنجان: 45,500 ریالفارس: 47,000 ریالقزوين: 44,500 ریالقم: 45,500 ریاللرستان: 47,500 ریالمازندران: 46,000 ریالمرکزي: 45,500 ریالهمدان: 44,000 ریاليزد: 44,000 ریالکردستان: 46,250 ریالکرمان: 45,300 ریالکرمانشاه: 43,000 ریالکهکیلویه و بویر احمد: 45,000 ریالگلستان: 46,750 ریالگيلان: 45,850 ریال

میانگین قیمت مرغ زنده 1395-07-05آذربايجان شرقي: 44,500 ریالآذربايجان غربي: 45,000 ریالاردبيل: 46,000 ریالاصفهان: 45,500 ریالايلام: 46,250 ریالبوشهر: 48,000 ریالتهران: 45,500 ریالخراسان جنوبي: 45,000 ریالخراسان رضوی: 47,000 ریالخوزستان: 49,500 ریالزنجان: 45,500 ریالسمنان: 44,500 ریالفارس: 47,000 ریالقزوين: 45,500 ریالقم: 46,500 ریاللرستان: 47,000 ریالمازندران: 45,000 ریالمرکزي: 45,500 ریالهمدان: 43,000 ریاليزد: 44,000 ریالکردستان: 45,750 ریالکرمان: 43,000 ریالکرمانشاه: 43,000 ریالکهکیلویه و بویر احمد: 45,000 ریالگلستان: 46,750 ریالگيلان: 45,850 ریال

میانگین قیمت مرغ زنده 1395-07-07آذربايجان شرقي: 44,500 ریالآذربايجان غربي: 45,000 ریالاردبيل: 47,000 ریالاصفهان: 45,500 ریالايلام: 46,500 ریالبوشهر: 48,000 ریالتهران: 44,500 ریالخراسان جنوبي: 45,000 ریالخراسان رضوی: 46,000 ریالخوزستان: 49,500 ریالزنجان: 45,000 ریالسمنان: 43,500 ریالفارس: 47,000 ریالقزوين: 44,500 ریالقم: 44,500 ریاللرستان: 46,500 ریالمازندران: 45,000 ریالمرکزي: 45,500 ریالهمدان: 44,000 ریاليزد: 44,000 ریالکردستان: 46,250 ریالکرمان: 43,000 ریالکرمانشاه: 44,500 ریالکهکیلویه و بویر احمد: 47,000 ریالگلستان: 45,000 ریالگيلان: 45,850 ریال

میانگین قیمت مرغ زنده 1395-07-11آذربايجان شرقي: 44,000 ریالآذربايجان غربي: 45,000 ریالاردبيل: 45,000 ریالاصفهان: 44,500 ریالايلام: 44,250 ریالبوشهر: 48,000 ریالتهران: 43,500 ریالخراسان جنوبي: 45,000 ریالخراسان رضوی: 44,000 ریالخوزستان: 46,500 ریالسمنان: 43,500 ریالفارس: 47,000 ریالقزوين: 43,500 ریالقم: 43,500 ریاللرستان: 44,000 ریالمازندران: 42,000 ریالهمدان: 40,000 ریاليزد: 44,000 ریالکردستان: 44,250 ریالکرمان: 43,000 ریالکرمانشاه: 40,500 ریالکهکیلویه و بویر احمد: 48,000 ریالگلستان: 43,500 ریالگيلان: 45,850 ریال

میانگین قیمت مرغ زنده 1395-07-12آذربايجان شرقي: 44,000 ریالآذربايجان غربي: 45,000 ریالاردبيل: 45,000 ریالاصفهان: 42,500 ریالايلام: 42,500 ریالبوشهر: 47,000 ریالتهران: 40,500 ریالخراسان جنوبي: 45,000 ریالخراسان رضوی: 44,000 ریالخوزستان: 45,500 ریالزنجان: 41,000 ریالسمنان: 39,500 ریالفارس: 47,000 ریالقزوين: 40,000 ریالقم: 41,500 ریاللرستان: 43,500 ریالمازندران: 40,500 ریالمرکزي: 41,500 ریالهمدان: 39,500 ریاليزد: 44,000 ریالکردستان: 42,750 ریالکرمان: 43,000 ریالکرمانشاه: 39,750 ریالکهکیلویه و بویر احمد: 48,000 ریالگلستان: 41,500 ریالگيلان: 44,850 ریال
لطفا عضو کانال ما شوید

@میانگین قیمت مرغ زنده 1395-07-14آذربايجان شرقي: 42,000 ریالآذربايجان غربي: 42,500 ریالاردبيل: 42,500 ریالاصفهان: 41,000 ریالايلام: 40,500 ریالبوشهر: 47,000 ریالتهران: 39,000 ریالخراسان جنوبي: 45,000 ریالخراسان رضوی: 44,000 ریالخوزستان: 43,000 ریالزنجان: 40,000 ریالسمنان: 36,500 ریالفارس: 47,000 ریالقزوين: 39,000 ریالقم: 40,500 ریاللرستان: 41,000 ریالمازندران: 39,000 ریالمرکزي: 41,000 ریالهمدان: 35,500 ریاليزد: 41,000 ریالکردستان: 39,750 ریالکرمان: 41,500 ریالکرمانشاه: 38,000 ریالکهکیلویه و بویر احمد: 45,000 ریالگلستان: 39,500 ریال
لطفا عضو کانال ما شوید
@ariamontakhab