مکمل های ویتامینی موثر در کاهش استرس گرمایی طیور۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

مکمل های ویتامینی موثر در کاهش استرس گرمایی طیور۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

اریا منتخب پارسیان

 

درجه حرارتهای بالای محیطی یا استرس گرمایی بعنوان یکی از فاکتورهای فیزیکی مهم تاثیرگذار بر تولیدات طیور و یکی از مشکلات اساسی صنعت طیور میباشد.مصرف غذا،وزن بدن،قابلیت هچ،مرگ و میر،خصوصیات لاشه و دیگر ویژگی های مهم که سبب موفقیت صنعت طیور میشوند میتوانند به شکل نامناسب تحت تاثیر استرس گرمایی قرار بگیرند در تولیدات طیور استرس گرمایی به دو صورت حاد و مزمن تعریف میشود. استرس گرمایی حاد اشاره به دوره های کوتاه و ناگهانی افزایش دما و استرس گرمایی مزمن اشاره به دوره های طوالنی گرما دارد. ویتامینC دارای نقش مهم در بیوسنتزکورتیکوسترون و نیز بعنوان یک هورمون گلوکوکورتیکوئیدی مهم در گلوکونئوژنز برای افزایش ذخایر انرژی در شرایط استرس گرمایی میباشد. پرندگان فاقد غدد قیمت جوجه بوقلمون یک روزه عرقی میباشند و از روش های غیرتبخیری برای کاهش حرارت استفاده میکنند. اگر له له زدن نتواند از افزایش درجه حرارت پرندگان جلوگیری کند پرندگان بی حال، بیهوش و پس از مدت زمان کوتاهی بخاطر عدم تعادل دستگاه تنفسی، گردش خون و الکترولیتها خواهند مرد روشهای مختلفی برای کاهش اثرات استرس گرمایی با استفاده از راهکارهای تغذیه ای وجود دارد. از جمله راهکارهای تغذیه ای میتوان به تغذیه جیره با کیفیت و قابلیت هضم باال، تراکم باالی جیره، افزودن چربی به عنوان منبع انرژی، باالنس مناسب آمینواسیدها و مکمل کردن جیره با ویتامینها و مواد معدنی اشاره کرد. این مقاله به بررسی اثرات افزودن مکمل های ویتامینی افزودن به آب آشامیدنی و جیره در کاهش استرس گرمایی طیور میپردازد.ویتامین ها اهمیت زیادی در حفظ سالمت و عملکرد اکثر موجودات زنده دارند. به خوبی مشخص شده است که کمبود ویتامین ها سبب بروز نابسامانی در سیستم ایمنی بدن می شود. معموال نیازهای ویتامینی طیور در شرایط پرورش ایده ال تعیین می گردد. از آنجا که در سالن های پرورش، طیور تحت تاثیر تنش های مختلف قرار می گیرند از این رو برای مقابله با عوامل تنش زا میزان نیاز به ویتامین ها افزایش می یابد. از مدت ها پیش نقش ویتامینها به منظور بهبود عملکرد پرندهها در خالل تنش گرما مورد مطاله قرار گرفته است اما بر اساس پژوهشهای صورت گرفته، مقدار نیاز به ویتامین های خاص در شرایط تنش گرمائی به نتیجه گیری واحدی منجر نشده است.

 

ویتامین سی یا آسکوربیک اسید

استفاده از ویتامین سی( اسید آسکوربیک) متداولترین راه برای مقابله بـا اسـترس در طیـور و سـایر حیوانات بشمار میرود. بسیاری از مرغداران ویتامین سی را نه تنها در دوره های گرم برای جلوگیری از اثرات زیانبار حرارت برروی عملکرد مرغها بکار میبرند بلکه آنرا برای بهبـود وضـع ایمنـی طیـور، کیفیت فرآورده های نهایی تخم مرغ و گوشت مـرغ بـاروری و جوجـه در آوری در گلـه مرغهـای مادر مورد استفاده قرار می دهند. ویتامین سی دارای نقش مهم در بیوسنتزکورتیکوسترون و نیز بعنوان یک هورمون گلوکوکورتیکوئیدی مهم در گلوکونئوژنز برای افزایش ذخایر انرژی در شرایط استرس گرمایی میباشد در شرایط استرس گرمایی تولید ویتامین سی در طیور به مقدار ناکافی صورت میگیرد. تحت شرایط استرس گرمایی استفاده از مکمل های ویتامین سی سبب افزایش عملکرد پرندگان افزایش ایمنی پرندگان و کاهش پاسخهای وابسته به استرس میشود. نحوه عمل ویتامین سی در بهبود میزان رشد جوجه های گوشتی در تحت شرایط استرس هنوز بطـور قطع معلوم نشده است. ویتامین  سی بیشتر از آنچه که برای مقاومـت بـدن در برابـر استرسـورها الزم است با تنظیم ترشح کورتیکوسترون از اتالف ذخائر بدن در هنگام استرس جلوگیری می نماید. با این وصف، تأثیر ویتامین سی برای تحریک رشد یا از طریق فعال ساختن ویتامینهای مختلـف مثل ویتامین دی۳ است یا از طریق دخالت در تشکیل کالژن که برای رشد بدن اهمیت دارد. همچنین گزارش شده که ویتامین سی تحت شرایط استرس گرمایی سبب افزایش مقاومت به بیماری نیوکاسل میشود

 

ویتامین بی ۶ یا فولیک اسید

از میان ویتامینهای گروه ب، نقش ویتامین بی۶در سیستم ایمنی  به طور گسترده مطالعه شده است. ویتامین بی۶  در توسعه و حفظ بافتهای لنفوئیدی موثر است.کمبود این ویتامین پاسخ آنتی بادی را نسبت به آنتی ژن گلبولهای قرمز گوسفندی و تولید ایمنوگلوبینهای ای جی جی و ای جی ام  کاهش می دهد. در شرایط استرس گرمایی، افزودن ویتامین بی۶ اثرات مثبتی را بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه های گوشتی دارد. ویتامین بی۶ که در متابولسیم پروتئین و رشد سلولی نقش دارد، برای سیستم ایمنی مهم است. ویتامین بی۶ به نگهداری ارگان ها
ی لنفوئیدی شامل تیموس، طحال و گره های لنفاوی که سلول های سفید خون را می سازند، نقش دارد. مطالعات با حیوانات نشان می دهد که کمبود در ویتامین بی۶ حفاظت آنتی بادی را کاهش داده و سیستم ایمنی را سرکوب می کند. فولیک اسید در بیش از ۱۱۱ واکنش انزیمی شامل متابولیسم پروتئین،بیوسنتز کارنیتین، بالانس سدیم_پتاسیم و نیز تسهیل آزاد شدن گلیکوژن از کبد و ماهیچه های اسکلتی برای تامین انرژی نقش دارد گزارش شده که استفاده از فولیک اسید تحت شرایط استرس گرمایی سبب بهبود افزایش وزن میشود که دلیل بهبود افزایش وزن به دلیل اثر تنظیمی این ویتامین در متابولیسم انرژی میباشد

 

ویتامین E

مشخص شده که میزان نیاز به ویتامین ایی همراه با طوالنی شدن تنش افزایش می یابد. روی هم رفته ویتامین ایی به عنوان یک آنتی اکسیدان فیزیولوژیکی از راه غیر فعال کردن رادیکالهای آزاد عمل کرده و از این طریق در نگهداری تمامی سلولهای آندوتلیال سیستم گردش خون مشارکت می کند. لذا استفاده از ویتامین ایی در جیره غذایی طیور می تواند اثرات مضر تنش گرمائی را کاهش دهد. ویتامین ایی(الفا توکوفرول)موثرترین آنتی اکسیدان بیولوژیکی بوده و کمبود آن منجر به تخریب اکسیداتیو بافتهای حاوی لیپید می شود. از جمله وظایف این ویتامین در بدن می توان به نقش آن در کمک به بقا و رشد جنین ، ممانعت از اکسیداسیون قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه مواد حساس به اکسیژن ، جلوگیری از اکسیداسیون چربی های درون سلولی و غشاء سلولی ، تنظیم عملکرد عضالت و حفظ تعادل گلیکوژن و متابولیسم کربوهیدرات ها و کراتین در بدن و مقابله با مسمومیت فلزات سنگین اشاره نمود. ویتامین ایی ضمن کمک به ایجاد یکپارچگی بخشهای لیپوپروتئینی غشا سلولی باعث کاهش تعییرات اکسیداتیو و توسعه پاسخهای ایمنی سلولی می شود. طیور قادر به سنتز ویتامین ایی نیستند لذا باید از طریق جیره تامین شود. استرس گرمایی سبب آزاد شدن کورتیکوسترون و کاته کوالمین ها و شروع پراکسیداسیون لیپیدها در غشای سلولی میشود. ویتامین ایی میتواند سبب کاهش اثرات منفی ناشی از آزاد شدن کورتیکوسترون ها و نیز مراقبت از سلولهای درگیر در پاسخ ایمنی از طریق افزایش تکثیر این سلولها شود بنابراین افزودن مکمل های ویتامین ایی در جیره ضروری است. گزارش شده که ویتامین ایی تحت شرایط استرس گرمایی سبب بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی طیور میشود

 

ویتامین آ یا( رتینول)

ویتامین آ اشتهای طیور را زیاد کرده و هضم غذا را آسان تر می کند روی همین اصل یکی از عوامل رشد محسوب می شود، لذا جوجه ها احتیاج زیادی به آن دارند. این ویتامین در ایجاد بال و پر نیز نقش مهمی ایفا می نماید. ثابت شده است که اگر از تخم مرغ هائی که مبتال به کمبود ویتامین آ هستند جوجه کشی به عمل آید قدرت تفریق و جوجه در آوری پائین می آید و اغلب جوجه ها در تخم تلف می شوند و چنانچه مقدار ویتامین آ در غذای مرغ کم باشد جوجه های بدست آمده در هفته اول زندگی تلف می شوند، ولی مرغ هائی که به اندازه کافی ویتامین آ  در غذای خود در یافت می دارند جوجه های آنها به راحتی قادر به زندگی بوده و چنانچه غذای جوجه ها از نظر این ویتامین کمبود داشته باشد عالئم کمبود در سنین اولیه بروز خواهد کرد. علائم کمبود ویتامین آ  در جوجه ها عموما عبارتند از: توقف رشد ضعف و الغری افتادن بال – لنگش – ازبین رفتن وکم شدن پیگمان های زرد پا و منقار، تورم و پیدایش ترشحاتی در چشم و اطراف آن و ریزش ماده لزج از بینی. از جمله فعالیت های متابولیسمی که ویتامین آ  در آن نقش دارد می توان به: بینایی، تولید مثل، حفظ غشاهای مخاطی، نقش کوآنزیمی و هورمونی، سنترموکوپلی ساکاریدها، رشد استخوان، سنتر کورتیکوستروئیدها، تنظیم فشار مایع مغزی نخاعی، فیزیولوژی غده تیروئید و نقش در متابولیسم مواد اشاره نمود. مکمل های ویتامین آ  دارای اثرات سودمندی بر نرخ رشد، تولید تخم مرغ و افزایش ضخامت پوسته در مرغهای تخمگذار تحت شرایط استرس گرمایی میباشند همچنین گزارش شده که ویتامین آ  سبب بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی تحت شرایط استرس گرمایی میشود

کانال تلگرامی۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − 14 =

اشتراک گذاری:
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
بایگانی
قیمت روز انواع محصولات آریا منتخب پارسیان - جوجه انواع طیور - خوراک طیور - بذر چغندر - بذر پیاز و انواع دیگر بذر
 
طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود)حداقل(تومان)حداکثر(تومان)میانگینتاریخ
1399
راس4,3004,4004,35010/30
پلاس4,2004,3004,25010/30
فلکس4,2004,3004,25010/30
هوبارد4,1004,2004,15010/30
کاب 4,1004,2004,15010/30
آرین2,3002,4002,35010/30
بومی3,2003,2503,22510/30
جهادی00000000000010/30
کاکلی3,5003,5503,52510/30
مشکی3,5003,5503,52510/30
مرغ گوشتی زنده تهران13,60013,70013,65010/30
مرغ گوشتی کشتار تهران20,90021,00029,50010/30
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی)30,50030,50030,50010/30
اردک یک روزه پکنی 3,9004,0003,95010/30
اردک25 روزه پکنی13,00013,00013,00010/30
اردک زنده (کیلویی)27,0002,80027,50010/30
اردک کشتاری (کیلویی)37,00038,00037,50010/30
کبک یک روزه4,5005,0004,75010/30
کبک یک ماهه11,00012,00011,50010/30
کبک دو ماهه20,00022,00021,00010/30
کبک سه ماهه30,00032,00031,00010/30
کبک چهار ماهه 35,00040,00037,50010/30
کبک پنج ماهه50,00055,00057,50010/30
کبک تخمگذار52,000 57,00055,50010/30
کبک زنده (کیلویی)71,000 75,00074,00010/30
کبک لاشه (کیلویی)97,000100,00098,50010/30
خروس بومی (کیلویی)42,500 43,50043,00010/30
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی12,000 12,50012,25010/30
جوجه 2 ماهه تخمگذار محلی25,000 25,000 25,000 10/30
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی35,000 35,000 35,000 10/30
جوجه 4 ماهه تخمگذار محلی42,00042,00042,00010/30
جوجه 6 ماهه تخم گذار محلی55,00055,000 55,000 10/30
شترمرغ 5 روزه 320,000320,000320,00010/30
شترمرغ 14 روزه400,000400,000400,00010/30
شترمرغ 20 روزه450,000450,000450,00010/30
شترمرغ یک ماهه550,000550,000550,00010/30
شترمرغ دو ماهه850,000850,000850,00010/30
شترمرغ 3 ماهه1,200,0001,200,0001,200,00010/30
شترمرغ چهار ماهه1,400,0001,400,0001,400,00010/30
شترمرغ زنده تهران38,00038,00038,00010/30
شترمرغ زنده اصفهان37,00037,00037,00010/30
شترمرغ زنده مشهد37,00037,00037,00010/30
پوست کراست شترمرغ گرید 1550,000550,000550,00010/30
پوست کراست شترمرغ گرید 2500,00050,00050,00010/30
پوست کراست شترمرغ گرید 3450,00045,00035,50010/30
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین1,3001,3001,30010/30
جوجه بلدرچین یک روزه
فوق سنگین
1,4001,4001,40010/30
جوجه بلدرچین 45 روزه13,00013,00013,00010/30
بلدرچین زنده تهران48,00048,50048,25010/30
بلدرچین زنده اصفهان47,50047,90047,70010/30
بلدرچین زنده مشهد47,00047,50047,25010/30
جوجه بوقلمون بیوتی
یک روزه فوق سنگین
35,00036,00035,50010/30
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک روزه وارداتی
00000000000000000010/30
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک ماهه
68,00068,00068,00010/30
جوجه بوقلمون برنز یک روزه 27,000 28,00027,50010/30
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه48,00049,00048,50010/30
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه 45,00046,00045,50010/30
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه85,00087,00086,00010/30
بوقلمون بیوتی زنده تهران34,00034,00034,00010/30
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان33,00033,00033,00010/30
بوقلمون بیوتی زنده مشهد33,00033,00033,00010/30
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده)45,00045,00045,00010/30
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر)45,00045,00045,00010/30
تخم نطفه دار 90 درصد برنز12,00012,00012,00010/30
پولت صنعتی 90 روزه38,00040,00039,00010/30
تخم مرغ تهران (کیلویی)14,50014,50014,50010/30
بذر چغندر (ترک ) 1,400,0001,400,0001,400,00010/30
بذر چغندر (آلمان)20203,400,0003,400,0003,400,00010/30
بذر چغندر (آلمان)20193,100,0003,100,0003,100,00010/30
بذر چغندر (آلمان)20182,000,0002,000,0002,000,00010/30
بذر پیاز زرد زتا650,000650,000650,00010/30
بذر پیاز سفید مینروا3,850,0003,850,0003,850,00010/30