مکمل های ویتامینی موثر در کاهش استرس گرمایی طیور۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

اشتراک گذاری این مقاله در شبکه های اجتماعی :
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
image_pdfimage_print

مکمل های ویتامینی موثر در کاهش استرس گرمایی طیور۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶

اریا منتخب پارسیان

 

درجه حرارتهای بالای محیطی یا استرس گرمایی بعنوان یکی از فاکتورهای فیزیکی مهم تاثیرگذار بر تولیدات طیور و یکی از مشکلات اساسی صنعت طیور میباشد.مصرف غذا،وزن بدن،قابلیت هچ،مرگ و میر،خصوصیات لاشه و دیگر ویژگی های مهم که سبب موفقیت صنعت طیور میشوند میتوانند به شکل نامناسب تحت تاثیر استرس گرمایی قرار بگیرند در تولیدات طیور استرس گرمایی به دو صورت حاد و مزمن تعریف میشود. استرس گرمایی حاد اشاره به دوره های کوتاه و ناگهانی افزایش دما و استرس گرمایی مزمن اشاره به دوره های طوالنی گرما دارد. ویتامینC دارای نقش مهم در بیوسنتزکورتیکوسترون و نیز بعنوان یک هورمون گلوکوکورتیکوئیدی مهم در گلوکونئوژنز برای افزایش ذخایر انرژی در شرایط استرس گرمایی میباشد. پرندگان فاقد غدد قیمت جوجه بوقلمون یک روزه عرقی میباشند و از روش های غیرتبخیری برای کاهش حرارت استفاده میکنند. اگر له له زدن نتواند از افزایش درجه حرارت پرندگان جلوگیری کند پرندگان بی حال، بیهوش و پس از مدت زمان کوتاهی بخاطر عدم تعادل دستگاه تنفسی، گردش خون و الکترولیتها خواهند مرد روشهای مختلفی برای کاهش اثرات استرس گرمایی با استفاده از راهکارهای تغذیه ای وجود دارد. از جمله راهکارهای تغذیه ای میتوان به تغذیه جیره با کیفیت و قابلیت هضم باال، تراکم باالی جیره، افزودن چربی به عنوان منبع انرژی، باالنس مناسب آمینواسیدها و مکمل کردن جیره با ویتامینها و مواد معدنی اشاره کرد. این مقاله به بررسی اثرات افزودن مکمل های ویتامینی افزودن به آب آشامیدنی و جیره در کاهش استرس گرمایی طیور میپردازد.ویتامین ها اهمیت زیادی در حفظ سالمت و عملکرد اکثر موجودات زنده دارند. به خوبی مشخص شده است که کمبود ویتامین ها سبب بروز نابسامانی در سیستم ایمنی بدن می شود. معموال نیازهای ویتامینی طیور در شرایط پرورش ایده ال تعیین می گردد. از آنجا که در سالن های پرورش، طیور تحت تاثیر تنش های مختلف قرار می گیرند از این رو برای مقابله با عوامل تنش زا میزان نیاز به ویتامین ها افزایش می یابد. از مدت ها پیش نقش ویتامینها به منظور بهبود عملکرد پرندهها در خالل تنش گرما مورد مطاله قرار گرفته است اما بر اساس پژوهشهای صورت گرفته، مقدار نیاز به ویتامین های خاص در شرایط تنش گرمائی به نتیجه گیری واحدی منجر نشده است.

 

ویتامین سی یا آسکوربیک اسید

استفاده از ویتامین سی( اسید آسکوربیک) متداولترین راه برای مقابله بـا اسـترس در طیـور و سـایر حیوانات بشمار میرود. بسیاری از مرغداران ویتامین سی را نه تنها در دوره های گرم برای جلوگیری از اثرات زیانبار حرارت برروی عملکرد مرغها بکار میبرند بلکه آنرا برای بهبـود وضـع ایمنـی طیـور، کیفیت فرآورده های نهایی تخم مرغ و گوشت مـرغ بـاروری و جوجـه در آوری در گلـه مرغهـای مادر مورد استفاده قرار می دهند. ویتامین سی دارای نقش مهم در بیوسنتزکورتیکوسترون و نیز بعنوان یک هورمون گلوکوکورتیکوئیدی مهم در گلوکونئوژنز برای افزایش ذخایر انرژی در شرایط استرس گرمایی میباشد در شرایط استرس گرمایی تولید ویتامین سی در طیور به مقدار ناکافی صورت میگیرد. تحت شرایط استرس گرمایی استفاده از مکمل های ویتامین سی سبب افزایش عملکرد پرندگان افزایش ایمنی پرندگان و کاهش پاسخهای وابسته به استرس میشود. نحوه عمل ویتامین سی در بهبود میزان رشد جوجه های گوشتی در تحت شرایط استرس هنوز بطـور قطع معلوم نشده است. ویتامین  سی بیشتر از آنچه که برای مقاومـت بـدن در برابـر استرسـورها الزم است با تنظیم ترشح کورتیکوسترون از اتالف ذخائر بدن در هنگام استرس جلوگیری می نماید. با این وصف، تأثیر ویتامین سی برای تحریک رشد یا از طریق فعال ساختن ویتامینهای مختلـف مثل ویتامین دی۳ است یا از طریق دخالت در تشکیل کالژن که برای رشد بدن اهمیت دارد. همچنین گزارش شده که ویتامین سی تحت شرایط استرس گرمایی سبب افزایش مقاومت به بیماری نیوکاسل میشود

 

ویتامین بی ۶ یا فولیک اسید

از میان ویتامینهای گروه ب، نقش ویتامین بی۶در سیستم ایمنی  به طور گسترده مطالعه شده است. ویتامین بی۶  در توسعه و حفظ بافتهای لنفوئیدی موثر است.کمبود این ویتامین پاسخ آنتی بادی را نسبت به آنتی ژن گلبولهای قرمز گوسفندی و تولید ایمنوگلوبینهای ای جی جی و ای جی ام  کاهش می دهد. در شرایط استرس گرمایی، افزودن ویتامین بی۶ اثرات مثبتی را بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه های گوشتی دارد. ویتامین بی۶ که در متابولسیم پروتئین و رشد سلولی نقش دارد، برای سیستم ایمنی مهم است. ویتامین بی۶ به نگهداری ارگان ها
ی لنفوئیدی شامل تیموس، طحال و گره های لنفاوی که سلول های سفید خون را می سازند، نقش دارد. مطالعات با حیوانات نشان می دهد که کمبود در ویتامین بی۶ حفاظت آنتی بادی را کاهش داده و سیستم ایمنی را سرکوب می کند. فولیک اسید در بیش از ۱۱۱ واکنش انزیمی شامل متابولیسم پروتئین،بیوسنتز کارنیتین، بالانس سدیم_پتاسیم و نیز تسهیل آزاد شدن گلیکوژن از کبد و ماهیچه های اسکلتی برای تامین انرژی نقش دارد گزارش شده که استفاده از فولیک اسید تحت شرایط استرس گرمایی سبب بهبود افزایش وزن میشود که دلیل بهبود افزایش وزن به دلیل اثر تنظیمی این ویتامین در متابولیسم انرژی میباشد

 

ویتامین E

مشخص شده که میزان نیاز به ویتامین ایی همراه با طوالنی شدن تنش افزایش می یابد. روی هم رفته ویتامین ایی به عنوان یک آنتی اکسیدان فیزیولوژیکی از راه غیر فعال کردن رادیکالهای آزاد عمل کرده و از این طریق در نگهداری تمامی سلولهای آندوتلیال سیستم گردش خون مشارکت می کند. لذا استفاده از ویتامین ایی در جیره غذایی طیور می تواند اثرات مضر تنش گرمائی را کاهش دهد. ویتامین ایی(الفا توکوفرول)موثرترین آنتی اکسیدان بیولوژیکی بوده و کمبود آن منجر به تخریب اکسیداتیو بافتهای حاوی لیپید می شود. از جمله وظایف این ویتامین در بدن می توان به نقش آن در کمک به بقا و رشد جنین ، ممانعت از اکسیداسیون قیمت جوجه بوقلمون یک ماهه مواد حساس به اکسیژن ، جلوگیری از اکسیداسیون چربی های درون سلولی و غشاء سلولی ، تنظیم عملکرد عضالت و حفظ تعادل گلیکوژن و متابولیسم کربوهیدرات ها و کراتین در بدن و مقابله با مسمومیت فلزات سنگین اشاره نمود. ویتامین ایی ضمن کمک به ایجاد یکپارچگی بخشهای لیپوپروتئینی غشا سلولی باعث کاهش تعییرات اکسیداتیو و توسعه پاسخهای ایمنی سلولی می شود. طیور قادر به سنتز ویتامین ایی نیستند لذا باید از طریق جیره تامین شود. استرس گرمایی سبب آزاد شدن کورتیکوسترون و کاته کوالمین ها و شروع پراکسیداسیون لیپیدها در غشای سلولی میشود. ویتامین ایی میتواند سبب کاهش اثرات منفی ناشی از آزاد شدن کورتیکوسترون ها و نیز مراقبت از سلولهای درگیر در پاسخ ایمنی از طریق افزایش تکثیر این سلولها شود بنابراین افزودن مکمل های ویتامین ایی در جیره ضروری است. گزارش شده که ویتامین ایی تحت شرایط استرس گرمایی سبب بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی طیور میشود

 

ویتامین آ یا( رتینول)

ویتامین آ اشتهای طیور را زیاد کرده و هضم غذا را آسان تر می کند روی همین اصل یکی از عوامل رشد محسوب می شود، لذا جوجه ها احتیاج زیادی به آن دارند. این ویتامین در ایجاد بال و پر نیز نقش مهمی ایفا می نماید. ثابت شده است که اگر از تخم مرغ هائی که مبتال به کمبود ویتامین آ هستند جوجه کشی به عمل آید قدرت تفریق و جوجه در آوری پائین می آید و اغلب جوجه ها در تخم تلف می شوند و چنانچه مقدار ویتامین آ در غذای مرغ کم باشد جوجه های بدست آمده در هفته اول زندگی تلف می شوند، ولی مرغ هائی که به اندازه کافی ویتامین آ  در غذای خود در یافت می دارند جوجه های آنها به راحتی قادر به زندگی بوده و چنانچه غذای جوجه ها از نظر این ویتامین کمبود داشته باشد عالئم کمبود در سنین اولیه بروز خواهد کرد. علائم کمبود ویتامین آ  در جوجه ها عموما عبارتند از: توقف رشد ضعف و الغری افتادن بال – لنگش – ازبین رفتن وکم شدن پیگمان های زرد پا و منقار، تورم و پیدایش ترشحاتی در چشم و اطراف آن و ریزش ماده لزج از بینی. از جمله فعالیت های متابولیسمی که ویتامین آ  در آن نقش دارد می توان به: بینایی، تولید مثل، حفظ غشاهای مخاطی، نقش کوآنزیمی و هورمونی، سنترموکوپلی ساکاریدها، رشد استخوان، سنتر کورتیکوستروئیدها، تنظیم فشار مایع مغزی نخاعی، فیزیولوژی غده تیروئید و نقش در متابولیسم مواد اشاره نمود. مکمل های ویتامین آ  دارای اثرات سودمندی بر نرخ رشد، تولید تخم مرغ و افزایش ضخامت پوسته در مرغهای تخمگذار تحت شرایط استرس گرمایی میباشند همچنین گزارش شده که ویتامین آ  سبب بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی تحت شرایط استرس گرمایی میشود

کانال تلگرامی۰۹۱۳۱۰۰۵۸۳۶ما

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 5 =

اشتراک گذاری:
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
انتخاب نوع محصول
Filters Sort
۱ ۲ ۸
آخرین اخبار
آماده کردن سالن پرورش جوجه گوشتی نژادهای مختلف مرغ و خصوصیات ظاهری آن ها - بررسی کامل لیست قیمت انواع جوجه 23-3-1400 شناخت بیماری های طیور-سالمونلا پولوروم آموزش روش ضدعفونی کردن سالن مرغداری و بهداشت طیور لیست قیمت جوجه 22-3-1400 اعلامی از شرکت آریا منتخب پارسیان  بسته بندی گوشت طیور-تهیه مواد اولیه تولید و بسته بندی گوشت (قسمت اول) لیست قیمت انواع جوجه 19-3-1400 لیست قیمت جوجه 10-30-1400 لیست قیمت انواع جوجه 2-3-1400 اعلامی از شرکت آریامنتخب پارسیان لیست قیمت جوجه 30-2-1400 لیست قیمت انواع جوجه 27-2-1400 قیمت جوجه شترمرغ - بوقلمون - مرغ 23-2-1400 لیست قیمت جوجه 19-2-1400 لیست قیمت فروش انواع جوجه 15-2-1400 لیست قیمت انواع جوجه 13-2-1400 لیست قیمت انواع جوجه 11-2-1400 اهمیت تولید نژادهای مرغ بومی  (بخش اول) راهنمای خرید جوجه شترمرغ تعیین جنسیت در شترمرغ با استفاده از تکنیک های مختلف در سنین متفاوت پرورش مرغ بومی - چشم انداز روشن فروش مرغ تخمگذار بلدرچین ها را بشناسیم مزیت 3Dplus برای کشاورزی برنامه ساخت سالن پرورش مرغ مناسب غذای مرغ تخمگذار چیست؟ چگونه از مرغهای تخمگذار در مزرعه کوچک مراقبت کنیم؟ چگونه می توان مرغداری خوب ساخت؟ کنجاله سویا در دان مرغ قیمت انواع جوجه 29 بهمن99 نحوه راه اندازی تجارت مرغداری - برای مبتدیان پرورش بوقلمون بیوتی بررسی وضعیت پرورش بلدرچین در ایران پوشال مناسب برای کف سالن جوجه باید چه شرایطی داشته باشد اصول تهویه در سالنهای مرغداری مرغ کرچ چیست و چگونه می توان آن را متوقف کرد؟ قیمت انواع جوجه در 20بهمن99 چگونه تولید تخم مرغ تخمگذار را بالا نگه داریم 5 نژاد برتر مرغ تخمگذار راهنمای راه اندازی یک مرغداری راه اندازی مزرعه شترمرغ به زبان ساده