کتاب بیماری‌های شترمرغ و شترمرغ سانان دیگر

کتاب بیماری‌های شترمرغ و شترمرغ سانان دیگر

 ‘نویسنذه: دکتر محمد کاظم عبدی

 این کتاب در ۱۵۶ صفحه شامل:

 – مشخصه‌های عمومی

 – بیماری‌های جوجه شترمرغ

 – بیماری‌های شترمرغ

 – اطلاعات مکمل بیماری‌ها می‌باشد.

2015-07-12T23:12:20+00:00