کتاب جنین‌شناسی و جوجه‌کشی شترمرغ و سایر شترمرغ‌سانان

ترجمه: دکتر علی حاجی بابایی و مهندس مجتبی ایاز

این کتاب در ۲۳۹ صفحه 
:شامل
تولیدمثل و رفتارهای تولیدمثلی
ساختار و شکل‌گیری تخم
رشد جنینی 
مدیریت تخم 
دستگاه‌های جوجه‌کشی و جوجه‌کشی 
دما 
رطوبت و کاهش آب
تبادل گازهای تنفسی
چرخش تخم 
عوامل تاثیرگذار در هچ 
می‌باشد 
2015-08-25T21:05:30+00:00