واکسیناسیون از طریق آب آشامیدنی
gategori persian

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

واکسیناسیون از طریق آب آشامیدنی یکی از مناسبترین راه هاي تجویز واکسن هاي زنده است
در مرغداري ها دو نوع سیستم توزیع آب وجود دارد
1- سیستم آبخوري زنگوله اي
2- سیستم آبخوري نیپلی(پستانکی)
صرفه نظر از آنکه کدام سیستم به کار می رود ، مراحل قبل از توزیع محلول واکسن یکسان است و شامل آماده سازي واکسن و محروم سازي طیور از آب می باشد
 طیور را از آب محروم کنید تا تشنه شوند . بسته به سن طیور و شرایط آب و هوایی، دوره محرومیت از آب
1/30 تا 3 ساعت متغیر خواهد بود
مخزن آب و آبخوري ها را تخلیه کرده و بدون استفاده از مواد ضدعفونی کننده هر یک را کاملاً شسته و تمیز نمایید
آب تمیز ، خنک و با کیفیت مناسب باید مورد استفاده قرار گیرد . PH آب باید بین 5/5 تا 7/5 باشد
آب عاري از کلر یا سایر مواد ضد عفونی کننده یا هر نوع یون فلزي (بویژه یون آهن ) باشد، زیرا این مواد می توانند ویروس واکسن هاي زنده را غیر فعال کنند
سه ماده را می توان جهت خنثی کردن کلر به آب اضافه کرد

  تیوسولفات سدیم با غلظت 16 میلی گرم در لیتر ،کلر را خنثی می کند

  شیر خشک بدون چربی با غلظت 2/5 گرم در لیتر ، در این مورد باید مطمئن شد شیر خشک کاملا در آب حل شده باشد