قیمت خروس آرین در تاریخ 1402/7/12

استان / نام محصول خروس آرین میانگین ساعت
حداقل حداکثر
آذربایجان شرقی 11,500 12,000 11,750
آذربایجان غربی 11,500 12,000 11,750
اصفهان 11,500 12,000 11,750
البرز 11,500 12,000 11,750
اردبیل 11,500 12,000 11,750
ایلام 11,500 12,000 11,750
بوشهر 11,500 12,000 11,750
تهران 11,500 12,000 11,750
چهارمحال و بختیاری 11,500 12,000 11,750
خراسان جنوبی 11,500 12,000 11,750
خراسان رضوی 11,500 12,000 11,750
خراسان شمالی 11,500 12,000 11,750
خوزستان 11,500 12,000 11,750
زنجان 11,500 12,000 11,750
سمنان 11,500 12,000 11,750
سیستان و بلوچستان 11,500 12,000 11,750
فارس 11,500 12,000 11,750
قزوین 11,500 12,000 11,750
قم 11,500 12,000 11,750
کردستان 11,500 12,000 11,750
کرمان 11,500 12,000 11,750
کرمانشاه 11,500 12,000 11,750
کهگیلویه و بویراحمد 11,500 12,000 11,750
گلستان 11,500 12,000 11,750
گیلان 11,500 12,000 11,750
لرستان 11,500 12,000 11,750
مازندران 11,500 12,000 11,750
مرکزی 11,500 12,000 11,750
هرمزگان 11,500 12,000 11,750
همدان 11,500 12,000 11,750
یزد 11,500 12,000 11,750
میانگین 11750 11750

نمودار خروس آرین