قیمت خروس زربال در تاریخ 1402/1/7

استان / نام محصول زربال میانگین ساعت
حداقل حداکثر
آذربایجان شرقی 11,000 12,000 11,500
آذربایجان غربی 11,000 12,000 11,500
اصفهان 11,000 12,000 11,500
البرز 11,000 12,000 11,500
اردبیل 11,000 12,000 11,500
ایلام 11,000 12,000 11,500
بوشهر 11,000 12,000 11,500
تهران 11,000 12,000 11,500
چهارمحال و بختیاری 11,000 12,000 11,500
خراسان جنوبی 11,000 12,000 11,500
خراسان رضوی 11,000 12,000 11,500
خراسان شمالی 11,000 12,000 11,500
خوزستان 11,000 12,000 11,500
زنجان 11,000 12,000 11,500
سمنان 11,000 12,000 11,500
سیستان و بلوچستان 11,000 12,000 11,500
فارس 11,000 12,000 11,500
قزوین 11,000 12,000 11,500
قم 11,000 12,000 11,500
کردستان 11,000 12,000 11,500
کرمان 11,000 12,000 11,500
کرمانشاه 11,000 12,000 11,500
کهگیلویه و بویراحمد 11,000 12,000 11,500
گلستان 11,000 12,000 11,500
گیلان 11,000 12,000 11,500
لرستان 11,000 12,000 11,500
مازندران 11,000 12,000 11,500
مرکزی 11,000 12,000 11,500
هرمزگان 11,000 12,000 11,500
همدان 11,000 12,000 11,500
یزد 11,000 12,000 11,500
میانگین 11500 11500

نمودار خروس زربال