برچسب: بعضی از مشکلات کاهش تولید در مرغ بومی تخمگذارسندرم خستگی در قفسسندرم خستگی مرغ های تخم گذار در قفسچون بعضی از مرغ های تخم گذار در ایستادن ناتوان هستن و همین خستگی باعث مقدار کمی کاهش تولید میشود.

بایگانی