برچسب: .تعیین جنسیت بوقلمونتعیین جنسیت بوقلمون09121986651تعیین جنسیت بوقلمونبوقلمون های نر همواره سنگین تر از ماده ها هستند و در صورت بلوغ کامل

بایگانی