برچسب: تولید مثل در خروس ها09131007689اریا منتخب پارسیانقدرت باروی منی خروس بستگی به تعداد اسپرماتوزوئید بالغ موجود در آن دارد. میزان منی تولید شده در هر مرحله جفتگیری بین 1-1/0 سی سی درنوسان است.

بایگانی