arirmontakhab..com

Lined Circle

واحد های پرورش جوجه گوشتی که محصول خود را به بازار عرضه نمی کنند جریمه خواهند شد

براساس مصوبه جدید وزارت جهاد کشاورزی، واحد های پرورش مرغ گوشتی موظفند که حداقل 90 درصد محصول خود را در بازار مصرف داخلی توزیع کنند. 

آریا منتخب پارسیان

براین اساس واحد های پرورشی که بیش از 90 درصد محصول خود را به بازار داخلی عرضه کنند می توانند کمتر از 80 روز برای شروع دوره بعدی جوجه ریزی صبر کنند

اما واحد های پرورش جوجه گوشتی که  کمتر از 90 درصد محصول خود را به بازار عرضه می کنند تا 180 روز جریمه خواهند شد.