هشتاد روز فاصله اجباری جوجه ریزی

محدودیت های کمتر برای پرورش دهندگان جوجه گوشتی آرین

ariamontakhab.com   

طبق بخشنامه جدید وزارت جهاد کشاوززی

تمامی واحد های پرورش جوجه گوشتی باید بین دو دوره جوجه ریزی فاصله 80 روزه را رعایت نمایند.

List

و تنها واحد هایی که جوجه گوشتی آرین پرورش می دهند می توانند این فاصله زمانی را رعایت ننمایند.

List

فروش انواع جوجه یکروزه

آریا منتخب پارسیان

09131007689

09121986651

فروش انواع جوجه یکروزه

آریا منتخب پارسیان

09131005836

09123968671