Tilted Brush Stroke

از دلایل کاهش هچ  - کم بودن تعداد نرها می باشد

نامناسب بودن نسبت نر به ماده سبب ایجاد تخم های بی نطفه و کاهش هچ می گردد.