تست سلامت جوجه یکروزه

جوجه را به پشت بخوابانید اگر حداکثر ظرف سه ثانیه به حالت تعادل برگشت  جوجه شما سالم می باشد.