🔴فروش اردک 1 روزه نژاد پکن🔴 . 🎈فروش بهترین نژاد جوجه دو منظوره گوشتی و تخمگذار 🔴فروش جوجه 1 روزه محلی گلپایگان و مشکی و جوجه یکروزه کاکلی و یکروزه جهادی🔴