آریا منتخب پارسیان

فروش جوجه شترمرغ  فروش شترمرغ پرواری

https://ariamontakhab.com

Green Star

فروش شترمرغ مولد 4 ساله با رکورد 60  

خرید شترمرغ پرواری 

Green Star

فروش جوجه شترمرغ دو ماهه   

فروش شترمرغ  گردن آبی  

Black Star

09121986651

09131007689

Black Star

09123968671

09131005836