قیمت تخم مرغ در تاریخ 1402/1/7

استان / نام محصول تخم مرغ بومی هر کیلو تخم مرغ سفید هر کیلو میانگین ساعت
حداقل حداکثر حداقل حداکثر
آذربایجان شرقی 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
آذربایجان غربی 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
اصفهان 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
البرز 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
اردبیل 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
ایلام 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
بوشهر 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
تهران 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
چهارمحال و بختیاری 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
خراسان جنوبی 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
خراسان رضوی 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
خراسان شمالی 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
خوزستان 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
زنجان 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
سمنان 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
سیستان و بلوچستان 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
فارس 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
قزوین 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
قم 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
کردستان 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
کرمان 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
کرمانشاه 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
کهگیلویه و بویراحمد 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
گلستان 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
گیلان 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
لرستان 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
مازندران 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
مرکزی 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
هرمزگان 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
همدان 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
یزد 35,700 36,500 39,200 39,800 39,500
میانگین 36100 39500 37800

نمودار تخم مرغ