شرکت اریا منتخب پارسیان دارای پروانه تاسیس واحد فرهنگی و دیجیتال به شماره ۴۱۲۵۵/ت۱۷۲۴۱۲ می باشد نشر اخبار و مقالات در این سایت با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد .

mask4 خانه

این شرکت دارای نماد و نشانه ملی و توسعه تجارت الکترونیک برای ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی می باشد

 

شرکت درزمینه تولید و فروش کلیه فرآورده های به دست آمده از شترمرغ،بوقلمون،مرغ بومی آماده خدمت گزاری می باشد.


درصورت تمایل به همکاری و ارائه نظرات سازنده ما را در جریان بگذارید

قیمت روز انواع طیور – شرکت آریا منتخب پارسیان

 

 

طیورحداقل(تومان)حداکثر(تومان)میانگینتاریخ
۱۳۹۹
راس۳۱۵۰۳۱۵۰۳۰۵۰۸/۶
پلاس۲۹۵۰۳۰۵۰۲۹۵۰۸/۶
فلکس۲۹۵۰۳۰۵۰۲۹۵۰۸/۶
هوبارد۲۸۵۰۲۹۵۰۲۸۵۰۸/۶
کاب ۲۸۵۰۲۹۵۰۲۸۵۰۸/۶
آرین۲۱۰۰۲۲۰۰۲۱۵۰۸/۶
بومی۲۸۰۰۲۹۰۰۲۸۵۰۸/۶
جهادی۳۰۰۰۳۱۰۰۳۰۵۰۸/۶
کاکلی۳۱۰۰۳۲۰۰۳۱۵۰۸/۶
مشکی۳۱۰۰۳۲۰۰۳۱۵۰۸/۶
مرغ گوشتی زنده تهران۱۲۶۰۰۱۳۰۰۰۱۲۸۰۰۸/۶
مرغ گوشتی کشتار تهران۱۷۵۰۰ ۱۸۲۰۰۱۷۸۵۰۸/۶
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کارتنی)۱۸۰۰۰۰۱۹۰۰۰۰۱۸۵۰۰۰۸/۶
اردک یک روزه پکنی۲۸۰۰۲۹۰۰۲۸۵۰۸/۶
اردک ۱۵ روزه پکنی۶۵۰۰۷۰۰۰۶۲۵۰۸/۶
اردک زنده (کیلویی)۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰۸/۶
اردک کشتاری (کیلویی)۱۴۵۰۰۱۴۵۰۰۱۴۵۰۰۸/۶
کبک یک روزه۲۶۰۰ ۳۰۰۰۲۸۰۰۸/۶
کبک یک ماهه۹۰۰۰۱۰۰۰۰۹۵۰۰۸/۶
کبک دو ماهه۱۳۰۰۰۱۴۰۰۰۱۳۵۰۰۸/۶
کبک سه ماهه۲۰۰۰۰۲۱۰۰۰۲۱۵۰۰۸/۶
کبک چهار ماهه ۲۵۰۰۰۲۶۰۰۰۲۵۵۰۰۸/۶
کبک پنج ماهه۳۰۰۰۰۳۱۰۰۰۳۰۵۰۰۸/۶
کبک تخمگذار۳۵۰۰۰ ۳۶۰۰۰۳۵۵۰۰۸/۶
کبک زنده (کیلویی)۵۵۰۰۰ ۵۶۰۰۰۵۵۵۰۰۸/۶
کبک لاشه (کیلویی)۶۵۰۰۰۶۶۰۰۰۶۵۵۰۰۸/۶
خروس بومی۶۰۰۰۰ ۶۲۰۰۰۶۱۰۰۰۸/۶
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی۷۰۰۰ ۷۵۰۰۷۲۵۰۸/۶
جوجه ۲ ماهه تخمگذار محلی۱۶۵۰۰ ۱۷۵۰۰۱۷۰۰۰۸/۶
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی۲۳۰۰۰ ۲۵۰۰۰۲۴۰۰۰۸/۶
جوجه ۴ ماهه تخمگذار محلی۲۵۰۰۰۳۰۰۰۰۲۷۵۰۰۸/۶
جوجه ۶ ماهه تخم گذار محلی۴۵۰۰۰۴۷۰۰۰ ۴۶۰۰۰۸/۶
شترمرغ ۱۴ روزه۵۲۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰۵۲۵۰۰۰۸/۶
شترمرغ ۲۰ روزه۶۰۰۰۰۰۶۱۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰۸/۶
شترمرغ یک ماهه۶۴۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰۶۴۵۰۰۰۸/۶
شترمرغ دو ماهه۷۲۰۰۰۰۷۵۰۰۰۰۷۳۵۰۰۰۸/۶
شترمرغ ۳ ماهه۱۲۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۸/۶
شترمرغ چهار ماهه۱۴۰۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰۰۸/۶
شترمرغ زنده اصفهان۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۸/۶
شترمرغ زنده تهران۳۲۰۰۰۳۲۰۰۰۳۲۰۰۰۸/۶
شترمرغ زنده مشهد۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۸/۶
پوست کراست شترمرغ گرید ۱۵۵۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۵۵۰۰۰۰۸/۶
پوست کراست شترمرغ گرید ۲۴۵۰۰۰۰۴۶۰۰۰۴۵۵۰۰۸/۶
پوست کراست شترمرغ گرید ۳۳۵۰۰۰۰۳۶۰۰۰۳۵۵۰۰۸/۶
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین۹۵۰۰۰۹۶۰۰۰۹۵۵۰۰۸/۶
جوجه بلدرچین یک روزه
فوق سنگین
۱۰۵۰۱۱۵۰۱۱۰۰۸/۶
جوجه بلدرچین ۴۵ روزه۵۸۰۰ ۶۰۰۰۵۹۰۰۸/۶
بلدرچین زنده اصفهان۲۳۵۰۰۲۳۹۰۰۲۳۷۰۰۸/۶
بلدرچین زنده تهران۲۴۰۰۰۲۴۵۰۰۲۴۲۵۰۸/۶
بلدرچین زنده مشهد۲۳۰۰۰۲۳۵۰۰۲۳۲۵۰۸/۶
جوجه بوقلمون بیوتی
یک روزه فوق سنگین
۳۰۰۰۰۳۵۰۰۰۳۷۵۰۰۸/۶
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک روزه وارداتی
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸/۶
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک ماهه
۵۵۰۰۰۵۶۰۰۰۵۵۵۰۰۸/۶
جوجه بوقلمون برنز یک روزه ۲۱۰۰۰ ۲۲۰۰۰۲۱۵۰۰۸/۶
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه۴۶۰۰۰۴۷۰۰۰۴۶۵۰۰۸/۶
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه ۳۳۰۰۰۳۴۰۰۰۳۳۵۰۰۸/۶
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه۸۵۰۰۰۸۷۰۰۰۸۶۰۰۰۸/۶
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان۱۶۲۰۰۱۶۲۰۰۱۶۲۰۰۸/۶
بوقلمون بیوتی زنده تهران۱۶۵۰۰۱۷۰۰۰۱۶۷۵۰۸/۶
بوقلمون بیوتی زنده مشهد۱۶۰۰۰۱۶۵۰۰۱۶۲۵۰۸/۶
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده)۱۷۰۰۰۱۷۵۰۰۱۷۲۵۰۸/۶
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر)۲۲۰۰۰۲۳۰۰۰۲۲۵۰۰۸/۶
تخم نطفه دار ۹۰ درصد برنز۷۰۰۰۷۵۰۰۷۲۵۰۸/۶
پولت صنعتی ۹۰ روزه۲۹۰۰۰۳۲۰۰۰۳۰۵۰۰۸/۶
تخم مرغ تهران۱۰۰۰۱۰۵۰۱۰۲۵۸/۶
بذر چغندر۱۰۵۰۰۰۰۱۰۵۰۰۰۰۱۰۵۰۰۰۰۸/۶
بذر پیاز۶۵۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰۸/۶

 

درباره ما - وبلاگ آریا منتخب پارسیان - حساب کاربری من در آریا منتخب پارسیان - فروش مرغ بومی 3ماهه به وزن 700گرم09121986651
لیست قیمت روز و موجودی
مدیریت سایت
قیمت خرید و فروش شترمرغ زنده اصفهان = ۳۰۰۰۰ تومان
مدیریت سایت
قیمت خرید و فروش شترمرغ زنده تهران = ۳۲۰۰۰ تومان
مدیریت سایت
قیمت خرید و فروش شترمرغ زنده مشهد = ۳۰۰۰۰ تومان
مدیریت سایت
پوست کراست شترمرغ گرید ۱ =۵۵۰ هزار تومان
مدیریت سایت
پوست کراست شترمرغ گرید ۲ =۴۵۰ هزار تومان
مدیریت سایت
پوست کراست شترمرغ گرید ۲ =۳۵۰ هزار تومان
مدیریت سایت
جوجه یکروزه بلدرچین سنگین= ۸۵۰ تومان
مدیریت سایت
جوجه یکروزه بلدرچین فوق سنگین=۹۵۰ تومان
مدیریت سایت
جوجه ۴۵روزه بلدرچین=۵۸۰۰ الی ۶۵۰۰تومان
مدیریت سایت
قیمت خرید بلدرچین زنده اصفهان=۲۳۵۰۰ تومان (قیمت زنده افزایشی
مدیریت سایت
قیمت خرید بلدرچین زنده تهران =۲۴۰۰۰ تومان
مدیریت سایت
قیمت خرید بلدرچین زنده مشهد =۲۳۰۰۰ تومان
مدیریت سایت
بوقلمون بیوتی فوق سنگین ۱ماهه وزن ۱ کیلو = ۵۵۰۰۰ -۶۰۰۰۰تومان
مدیریت سایت
بوقلمون برنز یک روزه امریکایی و انگلیسی= ۱۲۵۰۰ الی ۱۳۰۰۰تومان
مدیریت سایت
بوقلمون برنز یک ماهه امریکایی وانگلیسی= ۲۵۰۰۰ تومان(وزن۵۰۰گرم
مدیریت سایت
🧩قیمت تخم نطفه دار ۹۰ درصد برنز =۷۰۰۰ تومان
مدیریت سایت
جوجه بوقلمون بوربون یک ماهه ۷۰هزار تومان
مهدوی
سلام قیمت جوجه بومی رو میخواستم
ناشناس۶۰
۲۵۰۰
ناشناس۶۰
سللام قیمت ۲۵۰۰
مدیریت سایت
قیمت جوجه اردک یکروزه ۳۱۰۰ تا ۳۲۰۰ تومان
مدیریت سایت
جوجه اردک یک روزه ۳۷۰۰ تومان
کاربر مهمان۱۴
سلام ببخشید فروش حضوری دارید؟پ
مدیریت سایت
سلام
مدیریت سایت
بله
ناشناس۲۲۱
سلام من میخوام پرورش بوقلمون شروع کنم میشه کمک کنید
ناشناس۳۰۰
سلام وقت بخیر مرغ و خروس لوهمن اصیل هم دارید؟ و حداقل تعداد برای سفارش؟
پشتیبانی فروش تهران ۲
سلام خیر
ناشناس۱۶۲۰
سلام قیمت جوجه شتر مرغ چند وبرای پرورش کدام نژاد از همه بهتر باتشکر از شما
مدیریت سایت
با سلام پاسخ شما به زودی در سایت قرار خواهد گرفت
آریا منتخب پارسیان
فروش جوجه مرغ گوشتی
آریا منتخب پارسیان
فروش جوجه بوقلمون برنز
آریا منتخب پارسیان
فروش جوجه مرغ محلی
آریا منتخب پارسیان
فروش جوجه بوقلمون بیوتی
آریا منتخب پارسیان
فروش جوجه شترمرغ
جدیدترین محصولات شرکت آریا منتخب پارسیان

فروش جوجه شترمرغ

مقالات پرورش بوقلمون - بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار ,

09123968671

09121986651

فروش جوجه مرغ بومی

آریا منتخب پارسیان

فروش جوجه بوقلمون

09131005836

09131007689