?علت یابی عدم تولید مناسب درگله‌های مادر گوشتی09131007689

علت یابی عدم تولید مناسب درگله‌های مادر گوشتی09131007689

اریا منتخب پارسیان

*کم بودن تولید تخم مرغ در مادران گوشتی معمولا به 3 حالت ظهور پیدا میکند:

الف( کم بودن پیک تولید
ب( پیک تولید مناسب اما افت تولید کمی بعد از آن
ج( کم شدن تولید در میانههای تولید )
حدود 04 تا 04 هفتگی

* فاکتورهای زیادی وجود دارند که در روند تولید اثر منفی میگذارند، که در زیر به بعضی از آنها اشاره
میشود:

1( کم کیفیت بودن پولتها)
2( نامناسب بودن برنامه غذایی)
3( کم کیفیت بودن غذای مصرفی)
4( بیماریها)
5( نامناسب بودن آب مصرفی)
 6( عدم تحریک کنندگی سیستم نوردهی)
7( تراکم زیاد طیور)
 8( عدم تهویه کافی)
9( تغییرات ناگهانی دما)
 10( عدم کارکرد صحیح تجهیزات)
11 ( عدم مدیریت صحیح در مزرعه)

اولین مورد که باعث بوجود آمدن مشکل میشود ساده انگاشتن مسائل است. برای پیدا کردن علت افت تولید، ابتدا
باید تمام مسائل را یک به یک چک کنیم و در این راه از هیچ مسئلهای ساده گذر نکنیم.
بنا به محدودیت این مقاله ما گلهای را فرض میکنیم که درگیر بیماری نیست، و از همشکلی مطلوبی هم در پیک
تولید برخوردار است و وزن گله هم نزدیک به راهنمای پرورش است.
الف( پیک تولید کم:
پیک تولید پایین معمولا از زمانی که گله به حدود 64 تا 60 % تولید میرسد، خودش را نشان میدهد و در این
هنگام روند افزایش تولید کمتر از حد انتظار است و معمولا 0 تا 7 % هم زیر استاندارد باقی میماند.
در ادامه با طرح پرسش و پاسخ سعی میکنیم مشکلات را تشریح کنیم. اگر پرندگان وضعیت خوبی داشته باشند و
پیک تولید کمی را ببینیم:

فروش فقط مرغ لوهمن دم طلایی 140 روزه

سوال- آیا تمام تخم مرغهای تولیدی را جمع میشود؟
-آیا تعداد پرنده در سالن دقیق است؟
اگر جواب سوالهای بالا بلی است، ابتدا باید برنامه خوراک و خوراک دهی مورد ارزیابی قرار داد.
سئوال-پیک دان چه مقدار بوده )کیلوکلری در روز( و در چه زمانی در اختیار گله قرار گرفته؟
مرغهای مادر باید باید اوج دان مصرفی خود را در زمانیکه در 60 تا 74 % تولید هستند، دریافت نمایند.
سئوال- آیا میزان دان اختصاص یافته کافی بوده است؟
در زیر میزان مناسب انرژِی دریافتی در روز با توجه به وضعیت آب و هوا آمده است.

انرژِی به ازاء هر پرنده در روز———————فصل
425تا435—————————————-تابستان
440تا450—————————————-بهاروپاییز
450تا460—————————————-زمستان

سئوال- آیا خروسها از دان مرغها میدزدند؟
به علت نا مناسب بودن گریلها ممکن است، خروسها مقداری از دان مرغها را بدزدند و در نتیجه میزان انرژی دریافتی
مرغها کمتر از حد مورد انتظار ماست و در بررسی گله ما میبینیم تعدای از مرغها تحلیل رفتهاند.

سئوال- آیا همه مرغها به حد کافی غذا میخورند؟
اگر زمان مصرف دان در گله خیلی کم باشد)کمتر از یک ساعت( بعضی از مرغها نمیتوانند به اندازه کافی دان
مصرف کنند. در نتیجه این مورد انرژی دریافتی در بعضی از مرغها کمتر از حد بهینه خواهد بود و از ذخایر بدنی
استفاده خواهند کرد و عدهای دیگر در اثر دان اضافی چاق شده و تولید تخم مرغ دوزرده در آنها بیشتر میشود.
نکته: خوراک پلت از آردی سریعتر مصرف میشود.

سئوال- آیا سرعت توزیع دان به اندازهای هست که تمام مرغها بتوانند از دان استفاده کنند؟</sp an>
سیستم توزیع دان باید بتواند دان را در کمتر از 0 دقیقه توزیع کند. در صورت زیاد بودن این زمان میتوان از
هاپرهای کمکی استفاده کرد.

سئوال- آیا خوراک مصرفی همگن است؟
آگر اندازه دان ریز و درشت باشد پرندگان سر خط دانخوری ذرات درشتتر را مصرف میکنند و این مورد مانع
دسترسی مناسب مرغها به مواد مغذی میشود.

سئوال- آیا روش توزیع دان پیوسته است؟
2 ساعت است( / فرض= )دان زیر 0 دقیقه توزیع میشود و زمان مصرف دان هم 2 تا 0
باید زمانهای استارت دانخوری به نحوی باشد که در هر نوبت دان در تمام سالن یکسان توزیع گردد.
سئوال- آیا فضای دانخوری به ازاء هر پرنده کافی است؟
کم بودن فضای دانخوری اجازه خوردن دان را به شکل مطلوب به مرغها نمیدهد.
فضای دانخوری باید در حدود 10 تا 10 سانتیمتر به ازاء هر مرغ در نظر گرفته شود.وجود پرنده اضافی در سالن میتواند به کم شدن فضای دانخوری بینجامد

سئوال- آیاخوراک واقعا انرژی محاسبه شده را داراست؟
اگر اجزاء تشکیل دهنده خوراک کم کیفیت باشند انرژی جیره هم کمتر خواهد بود و اگر این مورد در نوشتن جیره
به درستی مورد ارزیابی قرار نگیرد به کم بودن میزان مواد مغذی دریافتی بخصوص انرژی میانجامد.

سئوال- آیا در تحویل دان خطایی صورت میگیرد؟
این مورد بخصوص در گلههای چند سنی دیده میشود. یا اینکه تعویض دیر هنگام جیره پیش تولید به جیره تولید
هم میتواند به کم بودن میزان مواد مغذی دریافتی بینجامد.

سئوال- آیا طول و شدت روشنایی کافی بوده یا هست؟

یا به عبارت دیگر سیستم روشنایی توانایی تحریک کنندگی مرغها را داراست؟
برای مرغهایی که در سالنهای با دیواره جانبی باز نگهداری میشوند، ممکن است احتیاج به نور مصنوعی در ادامه
روز نیاز داشته باشند که این بخصوص در ماههای می و جولای باید انجام گیرد.
شدت نور باید در حدود 3 تا 0 فوت کندل باشد.
در روزهای ابری، شدت نور ممکن است کمتر از حد مورد نیاز باشد.
کثیف بودن یا سوختن لامپهای سالن هم میتواند به کم شدن شدت نور بینجامد.
ب ( پیک تولید مناسب اما افت تولید کمی بعد از پیک
تولید باید حدود 8 تا 14 هفته بالای 84 % باشد.

سئوال- آیا انرژی دریافتی کافی است؟
معمولا شروع زود هنگام کاهش دان، بعد از پیک، یا شروع به موقع اما روند بیملاحظه و فزاینده آن در بوجود آمدن
این مشکل بسیار دیده میشود.
اگر شرایط آب و هوایی هم ناگهان تغییر کند و رو به کاهش بگذارد ممکن است انرژی دریافتی ناکافی باشد.

فروش جوجه 1 روزه بلک استار و پلیموت راک اصل و خالص

سئوال- آیا انرژی دریافتی کافی بوده است؟
اگر اوج دان مصرفی در حد مرزی باشد و پرندگان جثه مناسب را نداشته باشند افت تولید محتمل است.
خوراک آب و نور فاکتورهایی هستند که باید در زمان بروز افت تولید کمی بعد از پیک مورد ارزیابی دقیق قرار
گیرند .
ج ( کم شدن تولید در اواسط دوره
این مورد معمولا در میانههای تولید یعنی حدود 04 تا 04 هفتگی رخ میدهد.

سئوال- آیا کاهش شدید خوراک در هفته های قبل اتفاق افتاده است؟
برنامه کاهش خوراک باید مبتنی بر میزان تولید – سن گله – وزن گله و سویه مورد نظر باشد. به طوریکه در حدود
02 هفتگی به پایان برسد.
همچنین باید 14 کیلوکالرری به ازاء هر مرغ در بهار و پاییز و 24 کیلوکالری برای زمستان نسبت به تابستان در
نظر گرفت.

سئوال- آیا خوراک انرژی و مواد مغذی لازم را در بر دارد؟
کم بودن مواد مغذی جیره و کاهش زیاد خوراک میتواند یک حادثه ناگوار برای گله باشد. در این حالت علاوه بر
افت تولید مرغها تحلیل خواهند رفت و بسیار لخت خواهند شد. و باروری گله هم کم خواهد شد چرا که مرغهای
زخمی از خروسها دوری میکنند. در این زمان از تولید هم همچنان نور و آب فاکتورهای قابل بحث هستند.
خلاصه
برای پیدا کردن علت بوجود آورنده افت تولید باید تمام فاکتوهای مدریتی را چک کرد. باید به ابن مهم توجه داشت
که تمام فاکتورها در گلهها یکسان نیست، و هر گله دارای نیازهای منحصر به فردی است. معمولا زمانیکه عارضه
افت تولید رخ میدهد، پرسشهایی که در مورد خوراک، نور یا آب مطرح میشود که آیا کافی یا مناسب بوده است؟
جواب حداقل یک مورد منفی است.

فروش تخم مرغ خوراکی 11کیلویی محلی

کانال تلگرامی ماwink

https://t.me/ariamontakhab

 درصورت بروزهرگونه  مشکل در ورود به کانال تلگرامی ما به شماره 09131007689 پیام دهید

سایت های اریا منتخب پارسیان جهت خواندن مطالب پرورشی و بسیار اموزنده??


?www.ariamp.com

?https://ariamontakhab.com

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج + دو =

اشتراک گذاری:
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
قیمت روز انواع محصولات آریا منتخب پارسیان - جوجه انواع طیور - خوراک طیور - بذر چغندر - بذر پیاز و انواع دیگر بذر
 
طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود)حداقل(تومان)حداکثر(تومان)میانگینتاریخ
1399
راس4,7004,8004,75011/5
پلاس4,6004,7004,65011/5
فلکس4,6004,7004,65011/5
هوبارد4,5004,6004,55011/5
کاب 4,5004,6004,55011/5
آرین2,7002,8002,75011/5
بومی3,2003,2503,22511/5
جهادی00000000000011/5
کاکلی3,5003,5503,52511/5
مشکی3,5003,5503,52511/5
مرغ گوشتی زنده تهران13,60013,70013,65011/5
مرغ گوشتی کشتار تهران20,90021,00029,50011/5
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی)30,50030,50030,50011/5
اردک یک روزه پکنی 3,9004,0003,95011/5
اردک25 روزه پکنی13,00013,00013,00011/5
اردک زنده (کیلویی)27,0002,80027,50011/5
اردک کشتاری (کیلویی)37,00038,00037,50011/5
کبک یک روزه4,5005,0004,75011/5
کبک یک ماهه11,00012,00011,50011/5
کبک دو ماهه20,00022,00021,00011/5
کبک سه ماهه30,00032,00031,00011/5
کبک چهار ماهه 35,00040,00037,50011/5
کبک پنج ماهه50,00055,00057,50011/5
کبک تخمگذار52,000 57,00055,50011/5
کبک زنده (کیلویی)71,000 75,00074,00011/5
کبک لاشه (کیلویی)97,000100,00098,50011/5
خروس بومی (کیلویی)42,500 43,50043,00011/5
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی12,000 12,50012,25011/5
جوجه 2 ماهه تخمگذار محلی25,000 25,000 25,000 11/5
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی35,000 35,000 35,000 11/5
جوجه 4 ماهه تخمگذار محلی42,00042,00042,00011/5
جوجه 6 ماهه تخم گذار محلی55,00055,000 55,000 11/5
شترمرغ 5 روزه 320,000320,000320,00011/5
شترمرغ 14 روزه400,000400,000400,00011/5
شترمرغ 20 روزه450,000450,000450,00011/5
شترمرغ یک ماهه550,000550,000550,00011/5
شترمرغ دو ماهه850,000850,000850,00011/5
شترمرغ 3 ماهه1,200,0001,200,0001,200,00011/5
شترمرغ چهار ماهه1,400,0001,400,0001,400,00011/5
شترمرغ زنده تهران38,00038,00038,00011/5
شترمرغ زنده اصفهان37,00037,00037,00011/5
شترمرغ زنده مشهد37,00037,00037,00011/5
پوست کراست شترمرغ گرید 1550,000550,000550,00011/5
پوست کراست شترمرغ گرید 2500,00050,00050,00011/5
پوست کراست شترمرغ گرید 3450,00045,00035,50011/5
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین1,3001,3001,30011/5
جوجه بلدرچین یک روزه
فوق سنگین
1,4001,4001,40011/5
جوجه بلدرچین 45 روزه13,00013,00013,00011/5
بلدرچین زنده تهران48,00048,50048,25011/5
بلدرچین زنده اصفهان47,50047,90047,70011/5
بلدرچین زنده مشهد47,00047,50047,25011/5
جوجه بوقلمون بیوتی
یک روزه فوق سنگین
35,00036,00035,50011/5
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک روزه وارداتی
00000000000000000011/5
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک ماهه
68,00068,00068,00011/5
جوجه بوقلمون برنز یک روزه 27,000 28,00027,50011/5
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه48,00049,00048,50011/5
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه 45,00046,00045,50011/5
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه85,00087,00086,00011/5
بوقلمون بیوتی زنده تهران34,00034,00034,00011/5
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان33,00033,00033,00011/5
بوقلمون بیوتی زنده مشهد33,00033,00033,00011/5
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده)45,00045,00045,00011/5
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر)45,00045,00045,00011/5
تخم نطفه دار 90 درصد برنز12,00012,00012,00011/5
پولت صنعتی 90 روزه38,00040,00039,00011/5
تخم مرغ تهران (کیلویی)14,50014,50014,50011/5
بذر چغندر (ترک ) 1,400,0001,400,0001,400,00011/5
بذر چغندر (آلمان)20203,400,0003,400,0003,400,00011/5
بذر چغندر (آلمان)20193,100,0003,100,0003,100,00011/5
بذر چغندر (آلمان)20182,000,0002,000,0002,000,00011/5
بذر پیاز زرد زتا650,000650,000650,00011/5
بذر پیاز سفید مینروا3,850,0003,850,0003,850,00011/5
آخرین اخبار
جایگزین آنتی بیوتیک در طیور جدول قیمت انواع طیور 4 بهمن 99 روش های پرورش شترمرغ چه عواملی موجب افزایش و کاهش دوره جوجه کشی کبک میشود؟ مشخص کردن مرغ تخمگذار از غیر تخمگذار فروش جوجه شترمرغ کرمان قیمت انواع طیور 21 دی 99 روش تشخیص قوه دار بودن بذر آموزش کشت و تست بذر چغندر در خانه قیمت انواع جوجه 17 دی ۱۳۹۹ افزایش قیمت تخم مرغ در میادین تره بار اصفهان تولید کننده اول بوقلمون در ایران احیای پرورش جوجه مرغ آرین کاشت مخلوطی از چند گیاه قیمت انواع جوجه 29 آذر 1399 آتش سوزی در مرغداری قیمت انواع جوجه 26 آذر 99 جامع در مورد کبک جدول قیمت انواع جوجه 26آذر99 مرغ تخمگذار هایلاین جدول قیمت انواع طیور 23 آذر 99 بازده بوقلمون بوربون در مقابل نژادهای دیگر قیمت انواع طیور 9 آذر 99 قیمت انواع جوجه 10 آذر 1399 علائم آنفولانزای پرندگان و میزان شیوع امسال قیمت انواع جوجه 6 آذر 1399 حمایت آریا منتخب پارسیان از راه اندازی پرورش مرغ بومی تخمگذار قیمت انواع جوجه 2 آذر 1399 قیمت انواع جوجه 18 آبان 1399 قیمت انواع جوجه 12 آبان 1399 قیمت انواع جوجه 8 آبان 1399 قیمت انواع جوجه 5 آبان 1399 مزایای کشت پاییزه چغندر قند زمان مناسب و نحوه استفاده از واکسن گامبورو راهنمای جامع خرید و کشت بذر چغندر قند جامع در مورد خرید و کشت بذر چغندر برسی جامع روش تولید بذر چغندر قند آشنایی با روش کشت بذر چغندر استفاده از چغندر در خوراک دام تاثیر طعم دهنده های خوراک بر روی کیفیت تخم مرغ و گوشت مزایای مواد طعم دهنده در صنعت طیور نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور

فروش جوجه شترمرغ

مقالات پرورش بوقلمون - بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار ,

09123968671

09126450684

09121986651

فروش جوجه مرغ بومی

آریا منتخب پارسیان

فروش جوجه بوقلمون

09131005836

09131007689