توان تولیدی مرغ های گوشتی09131007689

توان تولیدی مرغ های گوشتی09131007689

اریا منتخب پارسیان

هدف هر مرغدار، دستیابی به بالاترین سطح تولید، با کمترین هزینه است. آنچه یک مرغدار باید برای رسیدن به این هدف از پس آن برآید یافتن توازن میان عواملی است که در رسیدن مرغها به اوج توان ژنتیکیشان مؤثر هستند
هر جوجه مرغ گوشتی، با توان ژنتیکی برای رشد، تبدیل خوراک،پرگوشت شدن، و مقاومت در برابر عفونتها و استرسها، زندگی را آغاز میکند. با این همه، همه مرغها که خط ژنتیکی آنها نیز یکی میباشد توان تولید یکسانی ندارند. شرکتهای پیشرو در تولید مرغهای مادر، پیشرفت خوبی در زمینه بهبود نرخ رشد وزنگیری، ضریب تبدیل خوراک، و تا اندازهای هم در ایجاد مقاومت در برابر بیماریها، به دست آوردهاند، اما خود مرغداران نمیتوانند توان ژنتیکی جوجههایی را که به مرغداری آنها میرسند تغییر دهند یا اصلاح کنند، هرچند که مطمئناً میتوانند مدیریتی را بکار برند که این جوجه به توان ژنتیکی خود دست یابند. هر یک از شرکتهای مهم ژنتیکی مرغ مادر مدعی هستند که جوجه های گوشتی آنها از دیگران بهتر هستند. این درست است که برخی از لاینهای ژنتیکی جوجههای گوشتی در یک یا دو پارامتر تولید دارای توان ژنتیکی بالاتری از جوجههای دیگر لاینها دارند، اما سرانجام این مسؤولیت مرغداران است که بهترین نتیجه را از جوجه هایی که خریدهاند به دست بیاورند اگر گلهای جیره غذایی باکیفیت و متوازن دریافت کند اما عملکرد خوبی نداشته باشد، مرغدار میباید خودش را برای نتیجه ضعیفی که به دست میآورد سرزنش کند و نه هیچکس دیگر را

بروز دادن تواناییهای پنهان

توان ژنتیکی جوجهها یک چیز آشکار نیست و کسی نمیتواند توان تولید جوجه های گوشتی یک روزه را ببیند و یا آن را اندازهگیری کند، زیرا همه جوجه های یکروزه همانند هم هستند. یک گله از بهترین جوجه ها با بهترین توان ژنتیکی، میتواند بدترین عملکرد را داشته باشد اگر به خوبی مدیریت نشود.هر مرغدار گله گوشتی میخواهد به بهترین شادابی، وزنگیری و ضریب تبدیل خوراک دست یابد. بهترین کاری که هر شرکت ژنتیکی میتواند انجام دهد این است که با مرغداران برای رسیدن مرغها به اوج توان تولید، همکاری کند. درباره زمینههای گوناگون انکوباسیون تخممرغ، تغذیه، مدیریت گله، و پیشگیری از بیماریها که هر یک از آنها میتوانند روی عملکرد جوجههای گوشتی اثر بگذارند، مقالات زیادی نوشته شده است. آنچه در زیر میآید چکیده کارهایی است که میتواند انجام هر یک از آنها برای تأثیرگذاری روی دستیابی به توان ژنتیکی جوجه ها مؤثر باشد

فروش جوجه گوشتی 1 روزه از نژاد راس

در آغاز کار با جوجه های سالم و سرزنده آغاز کنید. آنها را در سالن پاکیزه، و ضدعفونی شده قرار دهید. دیدن تلفات بالا در اثر کم آبی بدن،گرسنگی، و عفونت کیسه زرده و یا بندناف، به راستی آزار دهنده است باور کردنی نیست که در این دوران دانش و تکنولوژی کسی  نتواند این گرفتاریهای آسان را از پیش پا بردارد، به ویژه هنگامی که این گرفتاریها پی در پی پیش میآیند و جوجه ها هم همیشه از یک هچری تهیه
 میشوند. این گرفتاریها معمولاً تشخیص داده میشوند، اما کسی اهمیت نمیدهد که بررسی کند که چرا پیش میآیند اگر کیسه زرده بسیاری از جوجه ها عفونت دارد، به شرکتی که تخم مرغها را برای هچری تأمین کرده است باید نمره بد داد، زیرا این گرفتاریها نشانه آلودگی باکتریایی قابل ملاحظه تخممرغها است. عفونت بند ناف نشانه عفونت باکتریایی بهبود نیافته ناف است.اگر بدن بسیاری از جوجهها دچار کمبود آب است و به هنگام رسیدن به مرغداری دهیدره و ضعیف میباشند، مسوؤلیت بررسی روند هچ، و هر گام پس از هچ شدن و آوردن جوجه ها به مرغداری بر عهده شرکتی است که جوجه ها را برای مرغداری تهیه کرده است.این شرکتها میباید جزئیات آمار انکوباتور/هچر و هر پیشامدی که در فاصله بیرون آوردن جوجه ها از هچر و فرستادن آنها به مرغداری پیش آمده است را نگه دارند. گرفتاری شاید یک موضوع سادهای باشد که در روند انتقال جوجه ها به مرغداری پیش آمده است به هر حال، هر شکایتی از سوی مرغدار درباره کیفیت جوجه ها به عمل آید، میباید ثبت و بررسی شود، و اگر علت آن یافت شد باید جبران و آن نیز ثبت شود

مدیریت
دست یافتن به بهترین سطح مدیریت بسیار مهم است. اما مدیریت به چه چیزی میگویند؟
مدیریت گله، یک موضوع گسترده است که باید به گونهای تعریف شود که معنای آن روشن و قابل درک باشد. مدیریت گله طیور را میتوان هنر و دانش
فراهم کردن مداوم اسایش مرغ ها تعزیف کرد در مدیریت یک گله هنر بیش از دانش اهمییت دارد

مهمترین ابزار مدیریت
 تراکم گله، مدیریت دانخوریها وآبخوریها، جریان هوا، دمای محیط، و مدیریت بستر است.این ابزار به مانند حلقه های یک زنجیر، به هم پیوسته اند به گونه ای که نقص هر یک از آنها، زنجیر را میگسلد و دیگر حلقه های زنجیر را بهم میریزد مدیریت جوجه های گله گوشتی دانش موشک فرستادن نیست ونیاز به اطلاعات پایه ای و مصمم بودن و سخت کوشی دارد مرغداران باید بدانند که در بیشتر موارد آنچه را به دست میآورند بستگی به کیفیت مدیریتی دارد که در گله به کار بردهاند. در هرشرکتی، آموزش و ایجاد انگیزه، مسوؤلیت مدیران بالای آن شرکت است

تغذیه مناسب جوجه های گوشتی
همه میدانند که جانوران در آغاز زندگی، همانند بچه انسان، اگر ازتغذیه مناسب، که مواد مغذی اساسی را به اندازه کافی در بر داشته باشد برخوردار باشند به خوبی رشد خواهند کرد. تغذیه مناسب جوجه ها نیز همین نقش را در رشد آنها بازی میکند

پیشگیری از بیماریها در جوجه های گوشتی
در صنعت مرغداری امروزی، یکی از مهمترین چالشها که مدیریت در همه سطوح با آن روبرو است پیشگیری از بیماریها است. مدیران همه مرغداریها، چه مرغداریهای کوچک و چه بسیار بزرگ همواره با این چالش روبرو هستند.عفونتها، چه درمانگاهی که نیاز به درمان دارد و نشانه های آن آشکار است، و چه پنهان که نشانه های آن آشکارا دیده نمیشود تأثیر منفی جدی بر تولید و عملکرد گلههای مرغ گوشتی وارد
میکنند.هرگاه که احتمال وجود بیماری در گله میرود، مرغدار میباید بیدرنگ با دامپزشک گله تماس بگیرد تا علت و نوع بیماری تشخیص داده شود. همه پرسنل هر مرغداری، کارشناس تغذیه،کسانی که با مرغها سر و کار دارند، و دیگر پرسنل هرگز نباید تصور کنند که چون داروهای طیور را میشناسند، خودشان میتوانند برای درمان گله تصمیم بگیرند. این کاری است که از عهده دامپزشکان برمیآید و در تخصص آنان است.
در بسیاری از گلهها، مشکلات تندرستی مرغها بارها و بارها پیش میآید به این سبب که از دامپزشک برای بررسی و حل مشکلات استفاده نمیشود و این کار حساس را افراد غیرمتخصص انجام میدهند

بایوسکیوریتی
نمیتوان درباره پیشگیری از بیماریها سخنی گفت مگر اینکه به پایه های اصلی بایوسکیوریتی بپردازیم. با این که صدها مقاله درباره اهمیت بایوسکیوریتی در مرغداریها نوشته و منتشر شده است اما این نوشته ها هنوز هم همه بخشهای مهم بایوسکیوریتی را بازگو نکرده اند. هر مرغداری میباید خلاصهای از سیاست بایوسکیوریتی خود را برای پرسنل خود تهیه کند. این خلاصه نباید طولانی و بیش از دو برگ را در بر بگیرد. باید به گونهای نوشته شود که به آسانی و خوبی خوانده و فهمیده شود و هر یک از پرسنل آن را امضا کنند.چگونه یک شرکت میتواند اطمینان یابد که کارمندانش دستورالعمل بایوسکیوریتی را رعایت کنند. اگر نگوییم همه، اما بیشتر شرکتها میکوشند تنها با تهدید به تنبیه انضباطی، یا اخراج از کار، کارکنان مرغداری را وادار به انجام دستورالعمل بایوسکیوریتی مرغداری کنند.بسیار خوب، اما هم مرغدار و هم کارکنان مرغداری میباید آموزش دورهای ببینند و اهمیت بایوسکیوریتی برای آنان بازگو شود. ایجاد انگیزه برای کارکنان میتواند یک رویکرد تشویقآمیز برای این باشد که دستورالعمل بایوسکیوریتی را به خوبی رعایت کنند.زبان تهدیدآمیز به تنهایی، بهترین راه برای انجام کارها نیست. یک نسخه کوتاه شده از دستورالعمل بایوسکیوریتی که با خط درشت نوشته شده باشد میباید به دیوار هچری، مرغداری و بخش خوراکسازی آویخته شود. کارکنان نیز میباید کاملاً بدانند که شیوع بیشتر بیماری به سبب درست انجام ندادن بایوسکیوریتی پیش میآید، بنابراین، آنها نمی باید هرگز به هیچ یک از جنبه های بایوسکیوریتی بی توجهی کنند.بار دیگر میگویم که بهترین نوشته دستورالعمل بایوسکیوریتی میتواند بیاثر باشد، اگر مرغداری انگیزهای برای تشویق کارکنان خود نداشته باشد که کارکنان را به انجام این دستورالعمل وادارد هرگز برای پیشگیری از بیماریهای عفونی، به واکسیناسیون و داروهای پیشگیری کننده تکیه نکنید بسیاری مرغداران گمان میکنند که اگر گله را علیه بیماری خاص واکسن زدند، گلهشان در برابر آن بیماری کاملاً مصون شده است.اما متأسفانه چنین نیست و عامل بیماری، به دلایل گوناگون امکان دارد که ایمنی واکسن را بشکند و گله را بیمار کند. بایوسکیوریتی نخستین خط دفاعی علیه بیماریهای عفونی است، و واکسن و دیگر داروهای پیشگیری کننده خط دفاعی ثانوی هستند، که به خط دفاعی نخستین کمک میکنند واکسنها، همیشه به آن خوبی که در آزمایشگاه عمل میکنند در میدان مرغداری عمل نمیکنند، وعوامل مخالف از کارآیی واکسن میکاهند.در آزمایشهای فارمی دیده شده است که مصرف پروتکسین تأ
ثیر واکسن و تیتر آنتیبادی را به گونهای چشمگیر بالا میبرد در هفته اول از مصرف پروتکسین غافل نشوید

شرکت اریا منتخب پارسیان

کانال تلگرامی ماwink

https://t.me/ariamontakhab

 درصورت بروزهرگونه  مشکل در ورود به کانال تلگرامی ما به شماره 09131007689 پیام دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده + 1 =

اشتراک گذاری:
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
قیمت روز انواع محصولات آریا منتخب پارسیان - جوجه انواع طیور - خوراک طیور - بذر چغندر - بذر پیاز و انواع دیگر بذر
 
طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود)حداقل(تومان)حداکثر(تومان)میانگینتاریخ
1399
راس4,8004,9004,85011/7
پلاس4,7004,8004,75011/7
فلکس4,7004,8004,75011/7
هوبارد4,6004,7004,65011/7
کاب 4,6004,7004,65011/7
آرین2,7002,8002,75011/7
بومی3,3003,3503,32511/7
جهادی00000000000011/7
کاکلی3,5003,5503,52511/7
مشکی3,5003,5503,52511/7
مرغ گوشتی زنده تهران13,60013,70013,65011/7
مرغ گوشتی کشتار تهران20,90021,00029,50011/7
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی)30,50030,50030,50011/7
اردک یک روزه پکنی 3,9004,0003,95011/7
اردک25 روزه پکنی13,00013,00013,00011/7
اردک زنده (کیلویی)27,0002,80027,50011/7
اردک کشتاری (کیلویی)37,00038,00037,50011/7
کبک یک روزه4,5005,0004,75011/7
کبک یک ماهه11,00012,00011,50011/7
کبک دو ماهه20,00022,00021,00011/7
کبک سه ماهه30,00032,00031,00011/7
کبک چهار ماهه 35,00040,00037,50011/7
کبک پنج ماهه50,00055,00057,50011/7
کبک تخمگذار52,000 57,00055,50011/7
کبک زنده (کیلویی)71,000 75,00074,00011/7
کبک لاشه (کیلویی)97,000100,00098,50011/7
خروس بومی (کیلویی)42,500 43,50043,00011/7
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی12,000 12,50012,25011/7
جوجه 2 ماهه تخمگذار محلی25,000 25,000 25,000 11/7
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی35,000 35,000 35,000 11/7
جوجه 4 ماهه تخمگذار محلی42,00042,00042,00011/7
جوجه 6 ماهه تخم گذار محلی55,00055,000 55,000 11/7
شترمرغ 5 روزه 320,000320,000320,00011/7
شترمرغ 14 روزه400,000400,000400,00011/7
شترمرغ 20 روزه450,000450,000450,00011/7
شترمرغ یک ماهه550,000550,000550,00011/7
شترمرغ دو ماهه850,000850,000850,00011/7
شترمرغ 3 ماهه1,200,0001,200,0001,200,00011/7
شترمرغ چهار ماهه1,400,0001,400,0001,400,00011/7
شترمرغ زنده تهران38,00038,00038,00011/7
شترمرغ زنده اصفهان37,00037,00037,00011/7
شترمرغ زنده مشهد37,00037,00037,00011/7
پوست کراست شترمرغ گرید 1550,000550,000550,00011/7
پوست کراست شترمرغ گرید 2500,00050,00050,00011/7
پوست کراست شترمرغ گرید 3450,00045,00035,50011/7
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین1,3001,3001,30011/7
جوجه بلدرچین یک روزه
فوق سنگین
1,4001,4001,40011/7
جوجه بلدرچین 45 روزه13,00013,00013,00011/7
بلدرچین زنده تهران48,00048,50048,25011/7
بلدرچین زنده اصفهان47,50047,90047,70011/7
بلدرچین زنده مشهد47,00047,50047,25011/7
جوجه بوقلمون بیوتی
یک روزه فوق سنگین
35,00036,00035,50011/7
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک روزه وارداتی
00000000000000000011/7
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک ماهه
68,00068,00068,00011/7
جوجه بوقلمون برنز یک روزه 27,000 28,00027,50011/7
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه48,00049,00048,50011/7
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه 45,00046,00045,50011/7
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه85,00087,00086,00011/7
بوقلمون بیوتی زنده تهران34,00034,00034,00011/7
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان33,00033,00033,00011/7
بوقلمون بیوتی زنده مشهد33,00033,00033,00011/7
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده)45,00045,00045,00011/7
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر)45,00045,00045,00011/7
تخم نطفه دار 90 درصد برنز12,00012,00012,00011/7
پولت صنعتی 90 روزه38,00040,00039,00011/7
تخم مرغ سفید ( کارتن 11/5 کیلویی )18,70018,80018,85011/7
بذر چغندر (ترک ) 1,400,0001,400,0001,400,00011/7
بذر چغندر (آلمان)20203,400,0003,400,0003,400,00011/7
بذر چغندر (آلمان)20193,100,0003,100,0003,100,00011/7
بذر چغندر (آلمان)20182,000,0002,000,0002,000,00011/7
بذر پیاز زرد زتا650,000650,000650,00011/7
بذر پیاز سفید مینروا3,850,0003,850,0003,850,00011/7
آخرین اخبار
خلاصه یی از مزایای پرورش بوقلمون جایگزین آنتی بیوتیک در طیور جدول قیمت انواع طیور 4 بهمن 99 روش های پرورش شترمرغ چه عواملی موجب افزایش و کاهش دوره جوجه کشی کبک میشود؟ مشخص کردن مرغ تخمگذار از غیر تخمگذار فروش جوجه شترمرغ کرمان قیمت انواع طیور 21 دی 99 روش تشخیص قوه دار بودن بذر آموزش کشت و تست بذر چغندر در خانه قیمت انواع جوجه 17 دی ۱۳۹۹ افزایش قیمت تخم مرغ در میادین تره بار اصفهان تولید کننده اول بوقلمون در ایران احیای پرورش جوجه مرغ آرین کاشت مخلوطی از چند گیاه قیمت انواع جوجه 29 آذر 1399 آتش سوزی در مرغداری قیمت انواع جوجه 26 آذر 99 جامع در مورد کبک جدول قیمت انواع جوجه 26آذر99 مرغ تخمگذار هایلاین جدول قیمت انواع طیور 23 آذر 99 بازده بوقلمون بوربون در مقابل نژادهای دیگر قیمت انواع طیور 9 آذر 99 قیمت انواع جوجه 10 آذر 1399 علائم آنفولانزای پرندگان و میزان شیوع امسال قیمت انواع جوجه 6 آذر 1399 حمایت آریا منتخب پارسیان از راه اندازی پرورش مرغ بومی تخمگذار قیمت انواع جوجه 2 آذر 1399 قیمت انواع جوجه 18 آبان 1399 قیمت انواع جوجه 12 آبان 1399 قیمت انواع جوجه 8 آبان 1399 قیمت انواع جوجه 5 آبان 1399 مزایای کشت پاییزه چغندر قند زمان مناسب و نحوه استفاده از واکسن گامبورو راهنمای جامع خرید و کشت بذر چغندر قند جامع در مورد خرید و کشت بذر چغندر برسی جامع روش تولید بذر چغندر قند آشنایی با روش کشت بذر چغندر استفاده از چغندر در خوراک دام تاثیر طعم دهنده های خوراک بر روی کیفیت تخم مرغ و گوشت مزایای مواد طعم دهنده در صنعت طیور

فروش جوجه شترمرغ

مقالات پرورش بوقلمون - بوقلمون بيوتي , بوقلمون_گوشتي , بوقلمون گوشتي , خريد بوقلمون BUT6 , بوقلمون بومي , بوقلمون بيوتي , بوقلمون صنعتي , بوقلمون ارگانيك , بوقلمون سفيد , بوقلمون بيوتي 6 , بوقلمون بيوتي فوق سنگين , بوقلمون محلي شمال , خريد بوقلمون گوشتي در ورامين , فروش بوقلمون فرانسوي , فروش جوجه بوقلمون يكماهه در ورامين , بوقلمون بي يو تي در اروميه , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , قيمت جوجه بوقلمون پانزده روزه , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين, فروش بوقلمون گوشتي در ورامين , بوقلمون بيوتي 6 , خريدار جوجه بوقلمون but , جوجه يكماهه بوقلمون در ورامين , پرورش بوقلمون, جوجه بوقلمون , بوقلمون بيوتي 6 فوق سنگين, بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه بوقلمون بي يو تي , پرورش بوقلمون , جوجه بوقلمون, بوقلمون برنز , بوقلمون برنز آمريكايي , بوقلمون برنز انگليسي , بوقلمون برنز انگليس , بوقلمون برنز آمريكا , بوقلمون برنز كانادا , بوقلمون برنز ماسوله , بوقلمون برنز انگليس يكماهه , بوقلمون برنز فرانسوي , بوقلمون برنزآمريكا , بوقلمون برنز انگليسي 35 روزه , بوقلمون برنزه , بوقلمون برنز , مرغ , مرغ بومي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ بومي تخمگذار , تخمگذار , مرغ تخمگذار , جوجه مرغ بومي , جوجه تخمگذار بومي , مرغ بومي 5 ماهه , مرغ 5 ماهه , مرغ 5 ماهه بومي گلپايگان , مرغ بومي گلپايگان اصل , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لومهن , مرغ بومي بلك , مرغ بومي گوشتي , مرغ بومي گلپايگاني , مرغ ال اس اس, مرغ پولت , نيمچه مرغ بومي , مرغ بومي محلي , بلدرچين , بلك استار , پليموت راك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ , مرغ بومي تخمگذار , مرغ بومي محلي , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دو ماهه بلك , مرغ لوهمن قهوه , مرغ لوهمن , مرغ لوهمن دم طلايي , شترمرغ , شترمرغ پرواري , شترمرغ هچري يكماهه دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ پرواري , شترمرغ استراليايي , شترمرغ ايران , شترمرغ آفريقايي , شترمرغ تربت حيدريه , شترمرغ اصفهان , شترمرغ يكماهه , شترمرغ روغن , روغن شترمرغ , شترمرغ زرينشهر , شترمرغ هچري , شترمرغ گيلان , شترمرغ گردن آبي , شترمرغ گوشتي , شترمرغ نر , شترمرغ ماده , شترمرغي , شترمرغ 45 روزه , شترمرغ من , شترمرغ دوماهه , شترمرغ فارس , شترمرغ داران ايران , شترمرغ كانادايي , شترمرغ كردستان , شترمرغ كانادايي در اصفهان , شترمرغ استان فارس , شترمرغ خراسان جنوبي , شترمرغ كانادايي , قيمت بوقلمون , قيمت طيور, قيمت جوجه بوقلمون بيوتي , قيمت جوجه بوقلمون 15 روزه , حمل بوقلمون بيوتي زنده در ورامين , بوقلمون گوشتي در ورامين , خريد و فروش بوقلمون در ورامين , قيمت جوجه يكروزه تخمگذار , قيمت جوجه يكروزه , قيمت جوجه بوقلمون بيوتي 6 , قيمت جوجه يكروزه گوشتي , قيمت جوجه گوشتي , قيمت جوجه رزروي , قيمت جوجه اردك , قيمت جوجه غاز , قيمت جوجه اردك يك روزه در گيلان , قيمت جوجه اردك 20 روزه , قيمت جوجه بومي , بوقلمون بيوتي , قيمت مرغ , قيمت شترمرغ , قيمت شترمرغ گيلان , قيمت شترمرغ شمال , شترمرغ , شترمرغ هچري يكماهه , شترمرغ هچري دوماهه , شترمرغ مولد , شترمرغ ايراني ,شترمرغ ايران , شترمرغ پرواري , مرغ پولت , مرغ ال اس ال , نيمچه مرغ , نيمچه , نيمچه دوماهه بلك , مرغ بومي بلك , مرغ بومي بلك استار , مرغ بلك استار , مرغ بومي تخمگذار ,

09123968671

09126450684

09121986651

فروش جوجه مرغ بومی

آریا منتخب پارسیان

فروش جوجه بوقلمون

09131005836

09131007689