قیمت زنده مرغ

میانگین قیمت مرغ زنده ۱۳۹۵-۰۷-۲۵آذربایجان شرقی: ۴۰,۰۰۰ ریالآذربایجان غربی: ۴۲,۰۰۰ ریالاردبیل: ۴۱,۰۰۰ ریالاصفهان: ۴۳,۰۰۰ ریالایلام: ۴۰,۰۰۰ ریالبوشهر: ۴۵,۰۰۰ ریالتهران: ۴۰,۵۰۰ ریالخراسان جنوبی: ۴۵,۰۰۰ ریالخراسان رضوی: ۴۲,۰۰۰ ریالخوزستان: ۳۹,۵۰۰ ریالزنجان: ۴۱,۰۰۰ ریالسمنان: ۴۰,۵۰۰ ریالفارس: ۴۵,۰۰۰ ریالقزوین: ۴۰,۵۰۰ ریالقم: ۴۰,۵۰۰ ریالمازندران: ۴۲,۰۰۰ ریالمرکزی: ۴۲,۰۰۰ ریالهمدان: ۳۹,۵۰۰ ریالیزد: ۴۳,۰۰۰ ریالکردستان: ۴۱,۲۵۰ ریالکرمان: ۴۴,۰۰۰ ریالکرمانشاه: ۳۸,۰۰۰ ریالکهکیلویه و بویر احمد: ۴۳,۰۰۰ ریالگلستان: ۴۰,۲۵۰ ریالگیلان: ۴۱,۸۵۰ ریال
لطفا عضو کانال ما شوید
@ariamontakhab

میانگین قیمت مرغ زنده ۱۳۹۵-۰۷-۱۹آذربایجان شرقی: ۳۹,۰۰۰ ریالآذربایجان غربی: ۴۲,۰۰۰ ریالاردبیل: ۴۵,۰۰۰ ریالاصفهان: ۴۵,۰۰۰ ریالایلام: ۴۱,۵۰۰ ریالبوشهر: ۴۶,۰۰۰ ریالتهران: ۴۰,۰۰۰ ریالخراسان جنوبی: ۴۵,۰۰۰ ریالخراسان رضوی: ۴۴,۰۰۰ ریالخوزستان: ۴۰,۵۰۰ ریالزنجان: ۴۳,۰۰۰ ریالسمنان: ۴۰,۵۰۰ ریالفارس: ۴۵,۰۰۰ ریالقزوین: ۴۰,۵۰۰ ریاللرستان: ۴۲,۵۰۰ ریالمازندران: ۴۲,۵۰۰ ریالمرکزی: ۴۳,۰۰۰ ریالهمدان: ۴۰,۰۰۰ ریالیزد: ۴۵,۰۰۰ ریالکردستان: ۴۱,۷۵۰ ریالکرمان: ۴۴,۰۰۰ ریالکرمانشاه: ۳۸,۷۵۰ ریالکهکیلویه و بویر احمد: ۴۴,۰۰۰ ریالگلستان: ۴۲,۵۰۰ ریالگیلان: ۴۲,۸۵۰ ریال
لطفا عضو کانال ما شوید
@ariamontakhab

آذربایجان شرقی: ۴۴,۵۰۰ ریالآذربایجان غربی: ۴۵,۵۰۰ ریالاردبیل: ۴۶,۰۰۰ ریالاصفهان: ۴۵,۵۰۰ ریالبوشهر: ۴۸,۰۰۰ ریالتهران: ۴۵,۵۰۰ ریالخراسان جنوبی: ۴۵,۰۰۰ ریالخراسان رضوی: ۴۷,۵۰۰ ریالخوزستان: ۴۹,۵۰۰ ریالزنجان: ۴۵,۵۰۰ ریالفارس: ۴۷,۰۰۰ ریالقزوین: ۴۴,۵۰۰ ریالقم: ۴۵,۵۰۰ ریاللرستان: ۴۷,۵۰۰ ریالمازندران: ۴۶,۰۰۰ ریالمرکزی: ۴۵,۵۰۰ ریالهمدان: ۴۴,۰۰۰ ریالیزد: ۴۴,۰۰۰ ریالکردستان: ۴۶,۲۵۰ ریالکرمان: ۴۵,۳۰۰ ریالکرمانشاه: ۴۳,۰۰۰ ریالکهکیلویه و بویر احمد: ۴۵,۰۰۰ ریالگلستان: ۴۶,۷۵۰ ریالگیلان: ۴۵,۸۵۰ ریال

میانگین قیمت مرغ زنده ۱۳۹۵-۰۷-۰۵آذربایجان شرقی: ۴۴,۵۰۰ ریالآذربایجان غربی: ۴۵,۰۰۰ ریالاردبیل: ۴۶,۰۰۰ ریالاصفهان: ۴۵,۵۰۰ ریالایلام: ۴۶,۲۵۰ ریالبوشهر: ۴۸,۰۰۰ ریالتهران: ۴۵,۵۰۰ ریالخراسان جنوبی: ۴۵,۰۰۰ ریالخراسان رضوی: ۴۷,۰۰۰ ریالخوزستان: ۴۹,۵۰۰ ریالزنجان: ۴۵,۵۰۰ ریالسمنان: ۴۴,۵۰۰ ریالفارس: ۴۷,۰۰۰ ریالقزوین: ۴۵,۵۰۰ ریالقم: ۴۶,۵۰۰ ریاللرستان: ۴۷,۰۰۰ ریالمازندران: ۴۵,۰۰۰ ریالمرکزی: ۴۵,۵۰۰ ریالهمدان: ۴۳,۰۰۰ ریالیزد: ۴۴,۰۰۰ ریالکردستان: ۴۵,۷۵۰ ریالکرمان: ۴۳,۰۰۰ ریالکرمانشاه: ۴۳,۰۰۰ ریالکهکیلویه و بویر احمد: ۴۵,۰۰۰ ریالگلستان: ۴۶,۷۵۰ ریالگیلان: ۴۵,۸۵۰ ریال

میانگین قیمت مرغ زنده ۱۳۹۵-۰۷-۰۷آذربایجان شرقی: ۴۴,۵۰۰ ریالآذربایجان غربی: ۴۵,۰۰۰ ریالاردبیل: ۴۷,۰۰۰ ریالاصفهان: ۴۵,۵۰۰ ریالایلام: ۴۶,۵۰۰ ریالبوشهر: ۴۸,۰۰۰ ریالتهران: ۴۴,۵۰۰ ریالخراسان جنوبی: ۴۵,۰۰۰ ریالخراسان رضوی: ۴۶,۰۰۰ ریالخوزستان: ۴۹,۵۰۰ ریالزنجان: ۴۵,۰۰۰ ریالسمنان: ۴۳,۵۰۰ ریالفارس: ۴۷,۰۰۰ ریالقزوین: ۴۴,۵۰۰ ریالقم: ۴۴,۵۰۰ ریاللرستان: ۴۶,۵۰۰ ریالمازندران: ۴۵,۰۰۰ ریالمرکزی: ۴۵,۵۰۰ ریالهمدان: ۴۴,۰۰۰ ریالیزد: ۴۴,۰۰۰ ریالکردستان: ۴۶,۲۵۰ ریالکرمان: ۴۳,۰۰۰ ریالکرمانشاه: ۴۴,۵۰۰ ریالکهکیلویه و بویر احمد: ۴۷,۰۰۰ ریالگلستان: ۴۵,۰۰۰ ریالگیلان: ۴۵,۸۵۰ ریال

میانگین قیمت مرغ زنده ۱۳۹۵-۰۷-۱۱آذربایجان شرقی: ۴۴,۰۰۰ ریالآذربایجان غربی: ۴۵,۰۰۰ ریالاردبیل: ۴۵,۰۰۰ ریالاصفهان: ۴۴,۵۰۰ ریالایلام: ۴۴,۲۵۰ ریالبوشهر: ۴۸,۰۰۰ ریالتهران: ۴۳,۵۰۰ ریالخراسان جنوبی: ۴۵,۰۰۰ ریالخراسان رضوی: ۴۴,۰۰۰ ریالخوزستان: ۴۶,۵۰۰ ریالسمنان: ۴۳,۵۰۰ ریالفارس: ۴۷,۰۰۰ ریالقزوین: ۴۳,۵۰۰ ریالقم: ۴۳,۵۰۰ ریاللرستان: ۴۴,۰۰۰ ریالمازندران: ۴۲,۰۰۰ ریالهمدان: ۴۰,۰۰۰ ریالیزد: ۴۴,۰۰۰ ریالکردستان: ۴۴,۲۵۰ ریالکرمان: ۴۳,۰۰۰ ریالکرمانشاه: ۴۰,۵۰۰ ریالکهکیلویه و بویر احمد: ۴۸,۰۰۰ ریالگلستان: ۴۳,۵۰۰ ریالگیلان: ۴۵,۸۵۰ ریال

میانگین قیمت مرغ زنده ۱۳۹۵-۰۷-۱۲آذربایجان شرقی: ۴۴,۰۰۰ ریالآذربایجان غربی: ۴۵,۰۰۰ ریالاردبیل: ۴۵,۰۰۰ ریالاصفهان: ۴۲,۵۰۰ ریالایلام: ۴۲,۵۰۰ ریالبوشهر: ۴۷,۰۰۰ ریالتهران: ۴۰,۵۰۰ ریالخراسان جنوبی: ۴۵,۰۰۰ ریالخراسان رضوی: ۴۴,۰۰۰ ریالخوزستان: ۴۵,۵۰۰ ریالزنجان: ۴۱,۰۰۰ ریالسمنان: ۳۹,۵۰۰ ریالفارس: ۴۷,۰۰۰ ریالقزوین: ۴۰,۰۰۰ ریالقم: ۴۱,۵۰۰ ریاللرستان: ۴۳,۵۰۰ ریالمازندران: ۴۰,۵۰۰ ریالمرکزی: ۴۱,۵۰۰ ریالهمدان: ۳۹,۵۰۰ ریالیزد: ۴۴,۰۰۰ ریالکردستان: ۴۲,۷۵۰ ریالکرمان: ۴۳,۰۰۰ ریالکرمانشاه: ۳۹,۷۵۰ ریالکهکیلویه و بویر احمد: ۴۸,۰۰۰ ریالگلستان: ۴۱,۵۰۰ ریالگیلان: ۴۴,۸۵۰ ریال
لطفا عضو کانال ما شوید

@میانگین قیمت مرغ زنده ۱۳۹۵-۰۷-۱۴آذربایجان شرقی: ۴۲,۰۰۰ ریالآذربایجان غربی: ۴۲,۵۰۰ ریالاردبیل: ۴۲,۵۰۰ ریالاصفهان: ۴۱,۰۰۰ ریالایلام: ۴۰,۵۰۰ ریالبوشهر: ۴۷,۰۰۰ ریالتهران: ۳۹,۰۰۰ ریالخراسان جنوبی: ۴۵,۰۰۰ ریالخراسان رضوی: ۴۴,۰۰۰ ریالخوزستان: ۴۳,۰۰۰ ریالزنجان: ۴۰,۰۰۰ ریالسمنان: ۳۶,۵۰۰ ریالفارس: ۴۷,۰۰۰ ریالقزوین: ۳۹,۰۰۰ ریالقم: ۴۰,۵۰۰ ریاللرستان: ۴۱,۰۰۰ ریالمازندران: ۳۹,۰۰۰ ریالمرکزی: ۴۱,۰۰۰ ریالهمدان: ۳۵,۵۰۰ ریالیزد: ۴۱,۰۰۰ ریالکردستان: ۳۹,۷۵۰ ریالکرمان: ۴۱,۵۰۰ ریالکرمانشاه: ۳۸,۰۰۰ ریالکهکیلویه و بویر احمد: ۴۵,۰۰۰ ریالگلستان: ۳۹,۵۰۰ ریال
لطفا عضو کانال ما شوید
@ariamontakhab

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 3 =

اشتراک گذاری:
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
قیمت روز انواع محصولات آریا منتخب پارسیان - جوجه انواع طیور - خوراک طیور - بذر چغندر - بذر پیاز و انواع دیگر بذر
 
طیور(به خریداران تعداد بالا تخفیف داده میشود)حداقل(تومان)حداکثر(تومان)میانگینتاریخ
1399
راس3,7003,8003,75012/5
پلاس3,6003,7003,65012/5
فلکس3,6003,7003,65012/5
هوبارد3,5003,6003,55012/5
کاب 3,5003,6003,55012/5
آرین1,9002,0001,95012/5
بومی3,7003,7503,72512/5
جهادی00000000000012/5
کاکلی3,9003,9503,92512/5
مشکی3,9003,9503,92512/5
مرغ گوشتی زنده تهران13,60013,70013,65012/5
مرغ گوشتی کشتار تهران20,90021,00029,50012/5
تخم مرغ نطفه دار و خوراکی بومی(کیلویی)30,50030,50030,50012/5
اردک یک روزه پکنی 7,4007,7007,50012/5
اردک10 روزه پکنی8,0008,5008,25012/5
اردک زنده (کیلویی)25,00026,00025,50012/5
اردک کشتاری (کیلویی)37,00038,00037,50012/5
کبک یک روزه4,5005,0004,75012/5
کبک یک ماهه11,00012,00011,50012/5
کبک دو ماهه20,00022,00021,00012/5
کبک سه ماهه30,00032,00031,00012/5
کبک چهار ماهه 35,00040,00037,50012/5
کبک پنج ماهه50,00055,00057,50012/5
کبک تخمگذار52,000 57,00055,50012/5
کبک زنده (کیلویی)71,000 75,00074,00012/5
کبک لاشه (کیلویی)97,000100,00098,50012/5
خروس بومی (کیلویی)42,500 43,50043,00012/5
جوجه یک ماهه تا تخمگذار محلی12,000 12,50012,25012/5
جوجه 2 ماهه تخمگذار محلی25,000 25,000 25,000 12/5
جوجه سه ماهه تخمگذار محلی35,000 35,000 35,000 12/5
جوجه 4 ماهه تخمگذار محلی42,00042,00042,00012/5
جوجه 6 ماهه تخم گذار محلی55,00055,000 55,000 12/5
شترمرغ 5 روزه 320,000320,000320,00012/5
شترمرغ 14 روزه400,000400,000400,00012/5
شترمرغ 20 روزه450,000450,000450,00012/5
شترمرغ یک ماهه550,000550,000550,00012/5
شترمرغ دو ماهه850,000850,000850,00012/5
شترمرغ 3 ماهه1,200,0001,200,0001,200,00012/5
شترمرغ چهار ماهه1,400,0001,400,0001,400,00012/5
شترمرغ زنده تهران38,00038,00038,00012/5
شترمرغ زنده اصفهان37,00037,00037,00012/5
شترمرغ زنده مشهد37,00037,00037,00012/5
پوست کراست شترمرغ گرید 1550,000550,000550,00012/5
پوست کراست شترمرغ گرید 2500,00050,00050,00012/5
پوست کراست شترمرغ گرید 3450,00045,00035,50012/5
جوجه بلدرچین یک روزه سنگین1,5001,6001,55012/5
جوجه بلدرچین یک روزه
فوق سنگین
1,6001,7001,65012/5
جوجه بلدرچین 45 روزه13,00013,00013,00012/5
بلدرچین زنده تهران48,00048,50048,25012/5
بلدرچین زنده اصفهان47,50047,90047,70012/5
بلدرچین زنده مشهد47,00047,50047,25012/5
جوجه بوقلمون بیوتی
یک روزه فوق سنگین
35,00036,00035,50012/5
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک روزه وارداتی
00000000000000000012/5
جوجه بوقلمون بیوتی
فوق سنگین یک ماهه
68,00068,00068,00012/5
جوجه بوقلمون برنز یک روزه 27,000 28,00027,50012/5
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه48,00049,00048,50012/5
جوجه بوقلمون بوربون یک روزه 45,00046,00045,50012/5
جوجه بوقلمون بوربن یک ماهه85,00087,00086,00012/5
بوقلمون بیوتی زنده تهران34,00034,00034,00012/5
بوقلمون بیوتی زنده اصفهان33,00033,00033,00012/5
بوقلمون بیوتی زنده مشهد33,00033,00033,00012/5
بوقلمون برنز زنده تبریز (ماده)45,00045,00045,00012/5
بوقلمون برنز زنده تبریز (نر)45,00045,00045,00012/5
تخم نطفه دار 90 درصد برنز12,00012,00012,00012/5
پولت صنعتی 90 روزه38,00040,00039,00012/5
تخم مرغ سفید ( کارتن 11/5 کیلویی )18,70018,80018,85012/5
آخرین اخبار
بلدرچین ها را بشناسیم مزیت 3Dplus برای کشاورزی برنامه ساخت سالن پرورش مرغ مناسب غذای مرغ تخمگذار چیست؟ چگونه از مرغهای تخمگذار در مزرعه کوچک مراقبت کنیم؟ چگونه می توان مرغداری خوب ساخت؟ کنجاله سویا در دان مرغ قیمت انواع جوجه 29 بهمن99 نحوه راه اندازی تجارت مرغداری - برای مبتدیان پرورش بوقلمون بیوتی بررسی وضعیت پرورش بلدرچین در ایران پوشال مناسب برای کف سالن جوجه باید چه شرایطی داشته باشد اصول تهویه در سالنهای مرغداری مرغ کرچ چیست و چگونه می توان آن را متوقف کرد؟ قیمت انواع جوجه در 20بهمن99 چگونه تولید تخم مرغ تخمگذار را بالا نگه داریم 5 نژاد برتر مرغ تخمگذار راهنمای راه اندازی یک مرغداری راه اندازی مزرعه شترمرغ به زبان ساده شترمرغ ها را بهتر بشناسید! مرغ در چند ماهگی تخمگذار میشه؟ تغذیه مرغ بومی تخم گذار پرورش قوغاز پلت چی هست اصلا!!! درصورت گیر کردن تخم در مقعد مرغ تخمگذار باید چه کرد مرغ تخمگذار صنعتی آشنایی با شترمرغ آشنایی با مرغ آشنایی با پرورش بلدرچین و سود دهی آن آشنایی با پرورش کبک خلاصه یی از مزایای پرورش بوقلمون جایگزین آنتی بیوتیک در طیور جدول قیمت انواع طیور 4 بهمن 99 روش های پرورش شترمرغ چه عواملی موجب افزایش و کاهش دوره جوجه کشی کبک میشود؟ مشخص کردن مرغ تخمگذار از غیر تخمگذار فروش جوجه شترمرغ کرمان قیمت انواع طیور 21 دی 99 روش تشخیص قوه دار بودن بذر آموزش کشت و تست بذر چغندر در خانه قیمت انواع جوجه 17 دی ۱۳۹۹ افزایش قیمت تخم مرغ در میادین تره بار
X