قیمت زنده مرغ

image_pdfimage_print

میانگین قیمت مرغ زنده ۱۳۹۵-۰۷-۲۵آذربایجان شرقی: ۴۰,۰۰۰ ریالآذربایجان غربی: ۴۲,۰۰۰ ریالاردبیل: ۴۱,۰۰۰ ریالاصفهان: ۴۳,۰۰۰ ریالایلام: ۴۰,۰۰۰ ریالبوشهر: ۴۵,۰۰۰ ریالتهران: ۴۰,۵۰۰ ریالخراسان جنوبی: ۴۵,۰۰۰ ریالخراسان رضوی: ۴۲,۰۰۰ ریالخوزستان: ۳۹,۵۰۰ ریالزنجان: ۴۱,۰۰۰ ریالسمنان: ۴۰,۵۰۰ ریالفارس: ۴۵,۰۰۰ ریالقزوین: ۴۰,۵۰۰ ریالقم: ۴۰,۵۰۰ ریالمازندران: ۴۲,۰۰۰ ریالمرکزی: ۴۲,۰۰۰ ریالهمدان: ۳۹,۵۰۰ ریالیزد: ۴۳,۰۰۰ ریالکردستان: ۴۱,۲۵۰ ریالکرمان: ۴۴,۰۰۰ ریالکرمانشاه: ۳۸,۰۰۰ ریالکهکیلویه و بویر احمد: ۴۳,۰۰۰ ریالگلستان: ۴۰,۲۵۰ ریالگیلان: ۴۱,۸۵۰ ریال
لطفا عضو کانال ما شوید
@ariamontakhab

میانگین قیمت مرغ زنده ۱۳۹۵-۰۷-۱۹آذربایجان شرقی: ۳۹,۰۰۰ ریالآذربایجان غربی: ۴۲,۰۰۰ ریالاردبیل: ۴۵,۰۰۰ ریالاصفهان: ۴۵,۰۰۰ ریالایلام: ۴۱,۵۰۰ ریالبوشهر: ۴۶,۰۰۰ ریالتهران: ۴۰,۰۰۰ ریالخراسان جنوبی: ۴۵,۰۰۰ ریالخراسان رضوی: ۴۴,۰۰۰ ریالخوزستان: ۴۰,۵۰۰ ریالزنجان: ۴۳,۰۰۰ ریالسمنان: ۴۰,۵۰۰ ریالفارس: ۴۵,۰۰۰ ریالقزوین: ۴۰,۵۰۰ ریاللرستان: ۴۲,۵۰۰ ریالمازندران: ۴۲,۵۰۰ ریالمرکزی: ۴۳,۰۰۰ ریالهمدان: ۴۰,۰۰۰ ریالیزد: ۴۵,۰۰۰ ریالکردستان: ۴۱,۷۵۰ ریالکرمان: ۴۴,۰۰۰ ریالکرمانشاه: ۳۸,۷۵۰ ریالکهکیلویه و بویر احمد: ۴۴,۰۰۰ ریالگلستان: ۴۲,۵۰۰ ریالگیلان: ۴۲,۸۵۰ ریال
لطفا عضو کانال ما شوید
@ariamontakhab

آذربایجان شرقی: ۴۴,۵۰۰ ریالآذربایجان غربی: ۴۵,۵۰۰ ریالاردبیل: ۴۶,۰۰۰ ریالاصفهان: ۴۵,۵۰۰ ریالبوشهر: ۴۸,۰۰۰ ریالتهران: ۴۵,۵۰۰ ریالخراسان جنوبی: ۴۵,۰۰۰ ریالخراسان رضوی: ۴۷,۵۰۰ ریالخوزستان: ۴۹,۵۰۰ ریالزنجان: ۴۵,۵۰۰ ریالفارس: ۴۷,۰۰۰ ریالقزوین: ۴۴,۵۰۰ ریالقم: ۴۵,۵۰۰ ریاللرستان: ۴۷,۵۰۰ ریالمازندران: ۴۶,۰۰۰ ریالمرکزی: ۴۵,۵۰۰ ریالهمدان: ۴۴,۰۰۰ ریالیزد: ۴۴,۰۰۰ ریالکردستان: ۴۶,۲۵۰ ریالکرمان: ۴۵,۳۰۰ ریالکرمانشاه: ۴۳,۰۰۰ ریالکهکیلویه و بویر احمد: ۴۵,۰۰۰ ریالگلستان: ۴۶,۷۵۰ ریالگیلان: ۴۵,۸۵۰ ریال

میانگین قیمت مرغ زنده ۱۳۹۵-۰۷-۰۵آذربایجان شرقی: ۴۴,۵۰۰ ریالآذربایجان غربی: ۴۵,۰۰۰ ریالاردبیل: ۴۶,۰۰۰ ریالاصفهان: ۴۵,۵۰۰ ریالایلام: ۴۶,۲۵۰ ریالبوشهر: ۴۸,۰۰۰ ریالتهران: ۴۵,۵۰۰ ریالخراسان جنوبی: ۴۵,۰۰۰ ریالخراسان رضوی: ۴۷,۰۰۰ ریالخوزستان: ۴۹,۵۰۰ ریالزنجان: ۴۵,۵۰۰ ریالسمنان: ۴۴,۵۰۰ ریالفارس: ۴۷,۰۰۰ ریالقزوین: ۴۵,۵۰۰ ریالقم: ۴۶,۵۰۰ ریاللرستان: ۴۷,۰۰۰ ریالمازندران: ۴۵,۰۰۰ ریالمرکزی: ۴۵,۵۰۰ ریالهمدان: ۴۳,۰۰۰ ریالیزد: ۴۴,۰۰۰ ریالکردستان: ۴۵,۷۵۰ ریالکرمان: ۴۳,۰۰۰ ریالکرمانشاه: ۴۳,۰۰۰ ریالکهکیلویه و بویر احمد: ۴۵,۰۰۰ ریالگلستان: ۴۶,۷۵۰ ریالگیلان: ۴۵,۸۵۰ ریال

میانگین قیمت مرغ زنده ۱۳۹۵-۰۷-۰۷آذربایجان شرقی: ۴۴,۵۰۰ ریالآذربایجان غربی: ۴۵,۰۰۰ ریالاردبیل: ۴۷,۰۰۰ ریالاصفهان: ۴۵,۵۰۰ ریالایلام: ۴۶,۵۰۰ ریالبوشهر: ۴۸,۰۰۰ ریالتهران: ۴۴,۵۰۰ ریالخراسان جنوبی: ۴۵,۰۰۰ ریالخراسان رضوی: ۴۶,۰۰۰ ریالخوزستان: ۴۹,۵۰۰ ریالزنجان: ۴۵,۰۰۰ ریالسمنان: ۴۳,۵۰۰ ریالفارس: ۴۷,۰۰۰ ریالقزوین: ۴۴,۵۰۰ ریالقم: ۴۴,۵۰۰ ریاللرستان: ۴۶,۵۰۰ ریالمازندران: ۴۵,۰۰۰ ریالمرکزی: ۴۵,۵۰۰ ریالهمدان: ۴۴,۰۰۰ ریالیزد: ۴۴,۰۰۰ ریالکردستان: ۴۶,۲۵۰ ریالکرمان: ۴۳,۰۰۰ ریالکرمانشاه: ۴۴,۵۰۰ ریالکهکیلویه و بویر احمد: ۴۷,۰۰۰ ریالگلستان: ۴۵,۰۰۰ ریالگیلان: ۴۵,۸۵۰ ریال

میانگین قیمت مرغ زنده ۱۳۹۵-۰۷-۱۱آذربایجان شرقی: ۴۴,۰۰۰ ریالآذربایجان غربی: ۴۵,۰۰۰ ریالاردبیل: ۴۵,۰۰۰ ریالاصفهان: ۴۴,۵۰۰ ریالایلام: ۴۴,۲۵۰ ریالبوشهر: ۴۸,۰۰۰ ریالتهران: ۴۳,۵۰۰ ریالخراسان جنوبی: ۴۵,۰۰۰ ریالخراسان رضوی: ۴۴,۰۰۰ ریالخوزستان: ۴۶,۵۰۰ ریالسمنان: ۴۳,۵۰۰ ریالفارس: ۴۷,۰۰۰ ریالقزوین: ۴۳,۵۰۰ ریالقم: ۴۳,۵۰۰ ریاللرستان: ۴۴,۰۰۰ ریالمازندران: ۴۲,۰۰۰ ریالهمدان: ۴۰,۰۰۰ ریالیزد: ۴۴,۰۰۰ ریالکردستان: ۴۴,۲۵۰ ریالکرمان: ۴۳,۰۰۰ ریالکرمانشاه: ۴۰,۵۰۰ ریالکهکیلویه و بویر احمد: ۴۸,۰۰۰ ریالگلستان: ۴۳,۵۰۰ ریالگیلان: ۴۵,۸۵۰ ریال

میانگین قیمت مرغ زنده ۱۳۹۵-۰۷-۱۲آذربایجان شرقی: ۴۴,۰۰۰ ریالآذربایجان غربی: ۴۵,۰۰۰ ریالاردبیل: ۴۵,۰۰۰ ریالاصفهان: ۴۲,۵۰۰ ریالایلام: ۴۲,۵۰۰ ریالبوشهر: ۴۷,۰۰۰ ریالتهران: ۴۰,۵۰۰ ریالخراسان جنوبی: ۴۵,۰۰۰ ریالخراسان رضوی: ۴۴,۰۰۰ ریالخوزستان: ۴۵,۵۰۰ ریالزنجان: ۴۱,۰۰۰ ریالسمنان: ۳۹,۵۰۰ ریالفارس: ۴۷,۰۰۰ ریالقزوین: ۴۰,۰۰۰ ریالقم: ۴۱,۵۰۰ ریاللرستان: ۴۳,۵۰۰ ریالمازندران: ۴۰,۵۰۰ ریالمرکزی: ۴۱,۵۰۰ ریالهمدان: ۳۹,۵۰۰ ریالیزد: ۴۴,۰۰۰ ریالکردستان: ۴۲,۷۵۰ ریالکرمان: ۴۳,۰۰۰ ریالکرمانشاه: ۳۹,۷۵۰ ریالکهکیلویه و بویر احمد: ۴۸,۰۰۰ ریالگلستان: ۴۱,۵۰۰ ریالگیلان: ۴۴,۸۵۰ ریال
لطفا عضو کانال ما شوید

@میانگین قیمت مرغ زنده ۱۳۹۵-۰۷-۱۴آذربایجان شرقی: ۴۲,۰۰۰ ریالآذربایجان غربی: ۴۲,۵۰۰ ریالاردبیل: ۴۲,۵۰۰ ریالاصفهان: ۴۱,۰۰۰ ریالایلام: ۴۰,۵۰۰ ریالبوشهر: ۴۷,۰۰۰ ریالتهران: ۳۹,۰۰۰ ریالخراسان جنوبی: ۴۵,۰۰۰ ریالخراسان رضوی: ۴۴,۰۰۰ ریالخوزستان: ۴۳,۰۰۰ ریالزنجان: ۴۰,۰۰۰ ریالسمنان: ۳۶,۵۰۰ ریالفارس: ۴۷,۰۰۰ ریالقزوین: ۳۹,۰۰۰ ریالقم: ۴۰,۵۰۰ ریاللرستان: ۴۱,۰۰۰ ریالمازندران: ۳۹,۰۰۰ ریالمرکزی: ۴۱,۰۰۰ ریالهمدان: ۳۵,۵۰۰ ریالیزد: ۴۱,۰۰۰ ریالکردستان: ۳۹,۷۵۰ ریالکرمان: ۴۱,۵۰۰ ریالکرمانشاه: ۳۸,۰۰۰ ریالکهکیلویه و بویر احمد: ۴۵,۰۰۰ ریالگلستان: ۳۹,۵۰۰ ریال
لطفا عضو کانال ما شوید
@ariamontakhab

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 5 =

اشتراک گذاری:
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
انتخاب نوع محصول
Filters Sort
۱ ۲ ۸
آخرین اخبار
شناخت بیماری های طیور-سالمونلا پولوروم آموزش روش ضدعفونی کردن سالن مرغداری و بهداشت طیور لیست قیمت جوجه 22-3-1400 اعلامی از شرکت آریا منتخب پارسیان  بسته بندی گوشت طیور-تهیه مواد اولیه تولید و بسته بندی گوشت (قسمت اول) لیست قیمت انواع جوجه 19-3-1400 لیست قیمت جوجه 10-30-1400 لیست قیمت انواع جوجه 2-3-1400 اعلامی از شرکت آریامنتخب پارسیان لیست قیمت جوجه 30-2-1400 لیست قیمت انواع جوجه 27-2-1400 قیمت جوجه شترمرغ - بوقلمون - مرغ 23-2-1400 لیست قیمت جوجه 19-2-1400 لیست قیمت فروش انواع جوجه 15-2-1400 لیست قیمت انواع جوجه 13-2-1400 لیست قیمت انواع جوجه 11-2-1400 اهمیت تولید نژادهای مرغ بومی  (بخش اول) راهنمای خرید جوجه شترمرغ تعیین جنسیت در شترمرغ با استفاده از تکنیک های مختلف در سنین متفاوت پرورش مرغ بومی - چشم انداز روشن فروش مرغ تخمگذار بلدرچین ها را بشناسیم مزیت 3Dplus برای کشاورزی برنامه ساخت سالن پرورش مرغ مناسب غذای مرغ تخمگذار چیست؟ چگونه از مرغهای تخمگذار در مزرعه کوچک مراقبت کنیم؟ چگونه می توان مرغداری خوب ساخت؟ کنجاله سویا در دان مرغ قیمت انواع جوجه 29 بهمن99 نحوه راه اندازی تجارت مرغداری - برای مبتدیان پرورش بوقلمون بیوتی بررسی وضعیت پرورش بلدرچین در ایران پوشال مناسب برای کف سالن جوجه باید چه شرایطی داشته باشد اصول تهویه در سالنهای مرغداری مرغ کرچ چیست و چگونه می توان آن را متوقف کرد؟ قیمت انواع جوجه در 20بهمن99 چگونه تولید تخم مرغ تخمگذار را بالا نگه داریم 5 نژاد برتر مرغ تخمگذار راهنمای راه اندازی یک مرغداری راه اندازی مزرعه شترمرغ به زبان ساده شترمرغ ها را بهتر بشناسید! مرغ در چند ماهگی تخمگذار میشه؟ تغذیه مرغ بومی تخم گذار